Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Rensättra

Arbete med att göra ett område nära Boo kyrka till naturreservat pågår och ska snart ut på samråd. (Bilden visar Rensättra gård 1993. Ladugården revs följande år.)

Status och handlingar

 • Startskede

  Kommunfullmäktige beslutar att påbörja processen för att bilda naturreservatet. Området inventeras och avgränsas. Dokument som tas fram är grunden för skötselplanen.

 • Samråd

  Beslutet och skötselplanen ställs ut på samråd. Beslutet beskriver syftet med reservatet och reglerar vad du får och inte får göra inom området. Skötselplanen beskriver hur området ska skötas och de värden som finns där. Sakägare (markägare och andra som är direkt berörda av förslaget) bjuds in att komma med synpunkter på förslaget.

 • Antagande

  Kommunfullmäktige beslutar att bilda naturreservatet. Beslutet skickas till sakägare samt publiceras i dagstidningarna.

 • Laga kraft

  Efter att överklagandetiden har gått ut eller att eventuella överklaganden har behandlats vinner beslutet om naturreservatet laga kraft. Då börjar skötselplanen och dess föreskrifter att gälla.

Korrigering av samrådshandling

På grund av ett fel vid uppdateringen av förslaget till beslut och skötselplan skickades en felaktig version av handlingarna ut. En korrigering har därför gjorts i föreskrifterna C4 och C6 och dokumentet ”Beslut och skötselplan” i menyn till höger under "Samråd" har uppdaterats till rätt version. Föreskrifterna har ändrats till:

 • C4. medföra okopplad hund, med undantag av det hundträningsområde som anges i karta, se skötselplan. På ängen ned mot Sågsjön kan ett hundträningsområde upprättas efter det att detaljplanen upphävts,
 • C6. anordna större tävlingar, marknader, event eller liknande verksamheter med fler än 100 personer.

Ett nytt beslut har också tagits om kungörelsedelgivning. Samrådshandlingen har uppdaterats i utställningshallen i Nacka Stadshus, Granitvägen 15, och i biblioteken i Nacka Forum och Orminge.

Samråd pågår 2 mars till 31 maj

Synpunkter och kommentarer skickas senast den 31 maj 2018 till

 • Nacka kommun, Registrator, 131 81 Nacka. Handlingen ska märkas med referensnummer NTN 2017/351.
 • Synpunkter kan också insändas med e-post till: registrator@nacka.se. Diarienummer NTN 2017/351 ska då skrivas in i ämnesraden.

Startskedet

I menyn till höger under rubriken "Startskede" finns en kulturmiljöanalys och en utredning om Sågsjöbäcken. I dokumentet medborgardialog 2016 redovisas enkätsvar från drygt hundra personer. De tar bland annat upp hur närboende idag använder området och vad de sätter störst värde på.

Rensättra med omgivningar. Du kan zooma och panorera i kartan.

Imventerade områden med höga naturvärden (nyckelbiotoper), naturreservat och Booleden är markerade.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.