Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ryssbergen

I Ryssbergen är träden lika gamla som i Tyresta nationalpark. Här bor mossor och svampar som bara trivs i urskogen. Arbete pågår med att göra större delen av Ryssbergen till naturreservat.

Status och handlingar

Ryssbergens natur inventerades redan före kommunens beslut om att inrätta ett naturreservat. Ryssbergen var också en del av det försöksområde i kommunens pilotprojekt om att utveckla en metod för att arbeta med ekosystemtjänster i kommunal planering.
Om pilotprojektet om ekosystemtjänster

Området är kraftigt kuperat. Från havsnivån vid Svindersviken är det 60 meter upp till de högsta topparna. Det är en utmaning att ta sig fram i skogen.

Bildspel - Vad finns i skogen?

Ryssbergen ingår i riksintressen för kulturmiljövården.

  • Spillkråkan tittar fram

  • Kattuggla i sitt bo

  • Grovticka vid gammal tall

  • Blomkålssvamp

  • Vågig sidenmossa

  • Flagellkvastmossa

  • Stig i Ryssbergen

  • Utsikt mot Svindersviken

Flera av arterna i bildspelet finns i riktigt gammal skog, men inte på många andra håll. Grovticka och blomkålssvamp lever till exempel på marken intill gamla tallar. Mossorna är signalarter, som genom sin närvaro visar att området har höga naturvärden. Foton: Ronny Fors, Finn Cederberg och Jan Johansson. (Alla bilder är inte från Ryssbergen, men visar samma slags miljöer som finns där. Arterna hittades i inventeringen av naturvärden 2016.)

Samordning med stadsutveckling

Reservatsbildandet samordnas med stadsutvecklingen inom centrala Nacka. De förslag som nu är aktuella innebär att en del av Ryssbergen ska bebyggas medan en stor del av området blir naturreservat.

Kommunen planerar att genomföra samråd inför bildandet av reservatet under senare delen av 2019 eller början av 2020. Information kring detta uppdateras på denna sida.

Startskede

Natur- och trafiknämnden föreslog i ett beslut den 22 september 2015 att kommunfullmäktige ska bevilja medel till en förstudie om att inrätta ett naturreservat i Ryssbergen.
Protokoll från natur- och trafiknämnden, §230

Nya inventeringar har genomförts som led i planeringen. En har fokus på områdets naturvärden, en handlar om möjliga entréer och andra aspekter på tillgänglighet.

Annan planering

Ryssbergen ligger inom det område på västra Sicklaön som ska utvecklas till Nacka stad. Naturreservatets avgränsning och roll tas därför upp i olika styrande dokument om det området.

Enligt den utvecklade strukturplanen för Nacka stad ska Ryssbergens naturreservat bli en naturlig målpunkt för utflykter och rekreation när Nacka stad växer fram. Ryssbergen ska erbjuda såväl lugna som varierande naturupplevelser. Området ska vara spännande och lockande för alla åldrar året om och planeras så att besökare kan välkomnas utan att naturvärdena minskas. Programmet framhåller också att Ryssbergen är en viktig grön länk, som en inre del av Nacka-Värmdökilen.
Utvecklad strukturplan för Nacka stad (PDF 18MB)

Planprogrammet för Centrala Nacka behandlar också Ryssbergen. Där framgår att en försiktig exploatering av en del av Ryssbergen ska utredas i samband med att reservatets gränser fastställs. Den del närmast Värmdöleden där bebyggelse föreslås ingår i en etapp av den fortsatta planeringen av Centrala Nacka.
Planprogram för Centrala Nacka (PDF 44MB)

Barrskogen på Ryssbergen är klassad som nyckelbiotop.
Läs om att värdera och skydda natur.

Du kan zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.