Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ryssbergens naturreservat

I Ryssbergen är träden lika gamla som i Tyresta nationalpark. Här lever mossor och svampar som bara trivs i riktigt gammal skog. Arbete pågår med att göra större delen av Ryssbergen till naturreservat.

Status och handlingar

Samråd 15 januari - 15 mars 2021

Natur- och trafiknämnden beslutade den 15 december 2020 att skicka ut förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan för Ryssbergens naturreservat på samråd. Samrådet pågår mellan 15 januari och 15 mars 2021. Samrådshandlingar finns i menyn under rubriken Samråd från den 15 januari. Under rubriken Startskede finns inventeringar och utredningar som genomförts inför bildandet av naturreservatet och framtagandet av detaljplanen för Ryssbergen.

Synpunkter på samrådshandlingarna skickas med e-post till: anna.herrstrom@nacka.se. Diarienummer NTN 2020/212 ska skrivas in i ämnesraden.

Synpunkter kan också skickas per post till:

Anna Herrström

NTN 2020/212

Nacka kommun

131 81 Nacka

Reservatsbildningen samordnas med detaljplanerna för Ryssbergen och Trafikplats Kvarnholmens verksamhetsområde. De planförslag som nu är aktuella innebär att en del av naturområdet Ryssbergen prövas för bebyggelse. Läs mer om detaljplaneförslagen under länkarna nedan.

Detaljplan Ryssbergen
Detaljplan Östra Vikdalen

Om Ryssbergen

Ryssbergen är kraftigt kuperat med en varierande miljö med allt från ädellövskog till karga, branta klipphällar. Området är känt för sina höga naturvärden främst i form av gammal hällmarkstallskog med flerhundraåriga tallar och mycket död ved som lockar till sig en uppsjö av vedlevande insekter, fåglar, lavar och svampar.

Efter branden sommaren 2018 har det även dykt upp insekter som trivs i bränd ved. Förutom hällmarkstallskog finns det även barrnaturskog, blandskog med inslag av hassel och stråk med triviallövskog. Under de inventeringar som utförts har ett 90-tal naturvårdsarter påträffats. Exempelvis förekommer signalarten tallticka (NT) frekvent och den mycket sälltsynta skalbaggen ragghornig kamklobagge har påträffats. Ett flertal fladdermusarter använder delar av området, främst utmed vattnet, för att söka föda och många fågelarter trivs i området eftersom det finns en hel del mat och lämpliga boträd.

Barrskogen på Ryssbergen är klassad som nyckelbiotop.
Läs om att värdera och skydda natur.

Du kan zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades: