Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ryssbergens naturreservat

I Ryssbergen är träden lika gamla som i Tyresta nationalpark. Här lever mossor och svampar som bara trivs i riktigt gammal skog. Arbete pågår med att göra del av Ryssbergen till naturreservat.

Status och handlingar

Foto ovan: Henrik Trygg

Vad händer nu?

Samrådet för Ryssbergens naturreservat pågick mellan den 15 januari - 15 mars 2021. Nu påbörjas arbetet med att omhänderta de synpunkter som har kommit in och se över och justera samrådsförslaget.

Reservatsbildningen samordnas med detaljplanerna för Ryssbergen och Trafikplats Kvarnholmens verksamhetsområde. De planförslag som nu är aktuella innebär att en del av naturområdet Ryssbergen prövas för bebyggelse. Läs mer om detaljplaneförslagen under länkarna nedan.

Detaljplan Ryssbergen
Detaljplan Östra Vikdalen

Om Ryssbergen

Ryssbergen är kraftigt kuperat med en varierande miljö med allt från ädellövskog till karga, branta klipphällar. Området är känt för sina höga naturvärden främst i form av gammal hällmarkstallskog med flerhundraåriga tallar och mycket död ved som lockar till sig en uppsjö av vedlevande insekter, fåglar, lavar och svampar.

Efter branden sommaren 2018 har det även dykt upp insekter som trivs i bränd ved. Förutom hällmarkstallskog finns det även barrnaturskog, blandskog med inslag av hassel och stråk med triviallövskog. Under de inventeringar som utförts har ett 90-tal naturvårdsarter påträffats. Exempelvis förekommer signalarten tallticka (NT) frekvent och den mycket sällsynta skalbaggen ragghornig kamklobagge har påträffats. Ett flertal fladdermusarter använder delar av området, främst utmed vattnet, för att söka föda och många fågelarter trivs i området eftersom det finns en hel del mat och lämpliga boträd.

En del av de inventeringar som tagits fram i samband med reservatsbildningen och detaljplaneläggning av delar av Ryssbergen finns under fliken ”Startskede”. Fler rapporter finns på projektsidan detaljplanen för Ryssbergen

Barrskogen på Ryssbergen är klassad som nyckelbiotop.
Läs om att värdera och skydda natur.

Du kan zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades: