Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skarpnäs naturreservat

Skarpnäs är ett område med värdefulla skogsmarker utmed Nackas norra kust. Naturen är en del av den gröna kilen från Värmdölandet in mot centrala Stockholm.

Status och handlingar

 • Startskede

  Kommunfullmäktige beslutar att påbörja processen för att bilda naturreservatet. Området inventeras och avgränsas. Dokument som tas fram är grunden för skötselplanen.

 • Samråd

  Beslutet och skötselplanen ställs ut på samråd. Beslutet beskriver syftet med reservatet och reglerar vad du får och inte får göra inom området. Skötselplanen beskriver hur området ska skötas och de värden som finns där. Sakägare (markägare och andra som är direkt berörda av förslaget) bjuds in att komma med synpunkter på förslaget.

 • Antagande

  Kommunfullmäktige beslutar att bilda naturreservatet. Beslutet skickas till sakägare samt publiceras i dagstidningarna.

 • Laga kraft

  Efter att överklagandetiden har gått ut eller att eventuella överklaganden har behandlats vinner beslutet om naturreservatet laga kraft. Då börjar skötselplanen och dess föreskrifter att gälla. Beslutet om reservatsbildning för Skarpnäs kan vinna laga kraft först efter nytt samråd och antagande.

Foto ovan: Henrik Trygg

Syftet med att göra Skarpnäs naturreservat till naturreservat är att bevara och utveckla områdets värden för natur, kultur och friluftsliv.

Området är ett starkt kuperat och bergigt skogslandskap, genomdraget av tydliga dalar. Förkastningen vid kusten är hög och brant, med en fallhöjd på hela 70 meter från Kummelbergets högsta punkt till havet. Det är ett landskap som ger chans till hisnande utblickar.

Den varierande terrängen har gett Skarpnäs en omväxlande och rik natur där de värdefullaste delarna är klassade som nyckelbiotoper. På hällmarkerna finns många tallar som växt där i 200-300 år. Där finns rödlistade arter såsom tallticka, mottaggsvamp, praktbagge och reliktbock. Danmarks ängar som ligger i den sydvästra delen av reservatsområdet är den enda öppna marken och slåttras årligen. Arter som smalvingad blombock, en rödlistad skalbagge som är beroende av fuktig ängsmark har observerats. Mellan Krokträsken och Danmarks ängar brann ett område 2008. Det är fortfarande en värdefull miljö för arter som bara lever i bränd död ved eller blottad mineraljord.

Trygg_Skarpnäs_Juni_21_102_1.jpgFoto: Henrik Trygg

Vad händer nu?

Kommunens beslut om att bilda Skarpnäs naturreservat har upphävts och beslutet måste därför tas om. Inför ett nytt beslut om reservatsbildning kommer även ett förnyat samråd att hållas.

Historik

Beslut och skötselplan för Skarpnäs naturreservat antogs av fullmäktige 2015 men överklagades. Den 13 oktober 2017 beslutade länsstyrelsen att upphäva Nacka kommuns beslut. Skälet var formellt: Under samrådet inför beslutet skickade kommunen handlingarna med delgivning till bolagets rätta postadress. Den person som undertecknade delgivningen var emellertid inte styrelseledamot och därför inte en korrekt delgivningsmottagare. Enligt länsstyrelsen hade bolaget därmed inte delgivits på ett korrekt sätt och missen sågs som så allvarlig att reservatsbeslutet skulle upphävas.

Länsstyrelsens beslut att upphäva Skarpnäs (pdf)

Sidan uppdaterades: