Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Skarpnäs naturreservat

Skarpnäs är ett område med värdefulla skogsmarker utmed Nackas norra kust. Naturen är en del av den gröna kilen från Värmdölandet in mot centrala Stockholm.

Status och handlingar

 • Startskede

  Kommunfullmäktige beslutar att påbörja processen för att bilda naturreservatet. Området inventeras och avgränsas. Dokument som tas fram är grunden för skötselplanen.

 • Samråd

  Beslutet och skötselplanen ställs ut på samråd. Beslutet beskriver syftet med reservatet och reglerar vad du får och inte får göra inom området. Skötselplanen beskriver hur området ska skötas och de värden som finns där. Sakägare (markägare och andra som är direkt berörda av förslaget) bjuds in att komma med synpunkter på förslaget.

 • Antagande

  Kommunfullmäktige beslutar att bilda naturreservatet. Beslutet skickas till sakägare samt publiceras i dagstidningarna.

 • Laga kraft

  Efter att överklagandetiden har gått ut eller att eventuella överklaganden har behandlats vinner beslutet om naturreservatet laga kraft. Då börjar skötselplanen och dess föreskrifter att gälla. Beslutet om reservatsbildning för Skarpnäs kan vinna laga kraft först efter nytt samråd och antagande.

Foto ovan: Henrik Trygg

Samråd 28 januari - 14 mars 2022

Den 25 januari 2022, § 2 beslutade Natur- och trafiknämnden att förelägga, enligt 24§ förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., ägare och innehavare av särskild rätt till marken att lämna yttrande över förslaget till bildande av Skarpnäs naturreservat. Du kan läsa om det här: Protokollsutdrag.pdf

 • Under tiden 28 januari till den 14 mars 2022 pågår samråd för det blivande naturreservatet Skarpnäs.
 • Du hittar samrådshandlingen till höger under STATUS och HANDLINGAR under rubriken samråd.
 • Yttrandet ska vara skriftligt och ha kommit in senast 14 mars 2022.
 • Synpunkter på samrådshandlingarna skickas med e-post till: registrator@nacka.se, Diarienummer NTN 2021/140, eller till Registrator, NTN 2021/140, Nacka kommun, 131 81 Nacka

Under samrådet kommer förslag på föreskrifter, avgränsning och skötselplan att visas i utställningshallen i Nacka stadshus, Granitvägen 15, och i biblioteket i Nacka Forum.

Frågor besvaras av:

Anna Engström, anna.engstrom@nacka.se telefon: 08-7189823 eller

Matilda Apelqvist matilda.apelvist@nacka.se telefon 08- 08-598 474 74

Om området

Syftet med att göra Skarpnäs naturreservat till naturreservat är att bevara och utveckla områdets värden för natur, kultur och friluftsliv.

Området är ett starkt kuperat och bergigt skogslandskap, genomdraget av tydliga dalar. Förkastningen vid kusten är hög och brant, med en fallhöjd på hela 70 meter från Kummelbergets högsta punkt till havet. Det är ett landskap som ger chans till hisnande utblickar.

Den varierande terrängen har gett Skarpnäs en omväxlande och rik natur där de värdefullaste delarna är klassade som nyckelbiotoper. På hällmarkerna finns många tallar som växt där i 200-300 år. Där finns rödlistade arter såsom tallticka, mottaggsvamp, praktbagge och reliktbock. Danmarks ängar som ligger i den sydvästra delen av reservatsområdet är den enda öppna marken och slåttras årligen. Arter som smalvingad blombock, en rödlistad skalbagge som är beroende av fuktig ängsmark har observerats. Mellan Krokträsken och Danmarks ängar brann ett område 2008. Det är fortfarande en värdefull miljö för arter som bara lever i bränd död ved eller blottad mineraljord.

Trygg_Skarpnäs_Juni_21_102_1.jpgFoto: Henrik Trygg

Bakgrund

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog den 16 juni 2010 beslut om att förslaget skulle färdigställas och omarbetas enligt direktiv från kommunstyrelsen den 31 maj 2010. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog sedan den 16 november 2010 beslut om att återremittera ärendet till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för samordning med kommande detaljplan för Telegrafberget. Naturreservatsnämnden beslutade efter ändringarna om nytt samråd. Det nya förslaget till naturreservat genomgick en ny bred remissbehandling under perioden 4 juli till och med 14 september 2014. Den 19 oktober 2015 tog Kommunfullmäktige slutligen beslut om reservatet, varpå länsstyrelsen den 13 oktober 2017 upphävde beslutet på grund av felaktig delgivning.

Länsstyrelsens beslut att upphäva Skarpnäs (pdf)

Sidan uppdaterades: