Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skarpnäs

Skarpnäs är ett område med värdefulla skogsmarker utmed Nackas norra kust. Naturen är en del av den gröna kilen från Värmdölandet in mot centrala Stockholm. Reservatet antogs av fullmäktige 2015, men överklagades och upphävdes. Därför behöver nya beslutshandlingar tas fram innan reservatet kan gå ut på samråd igen.

Status och handlingar

 • Startskede

  Kommunfullmäktige beslutar att påbörja processen för att bilda naturreservatet. Området inventeras och avgränsas. Dokument som tas fram är grunden för skötselplanen.

 • Samråd

  Beslutet och skötselplanen ställs ut på samråd. Beslutet beskriver syftet med reservatet och reglerar vad du får och inte får göra inom området. Skötselplanen beskriver hur området ska skötas och de värden som finns där. Sakägare (markägare och andra som är direkt berörda av förslaget) bjuds in att komma med synpunkter på förslaget.

 • Antagande

  Kommunfullmäktige beslutar att bilda naturreservatet. Beslutet skickas till sakägare samt publiceras i dagstidningarna.

 • Laga kraft

  Efter att överklagandetiden har gått ut eller att eventuella överklaganden har behandlats vinner beslutet om naturreservatet laga kraft. Då börjar skötselplanen och dess föreskrifter att gälla. Beslutet om reservatsbildning för Skarpnäs kan vinna laga kraft först efter nytt samråd och antagande.

Vad händer nu och i nästa steg?

Efter överklagande av ett bolag som äger mark i området beslutade länsstyrelsen den 13 oktober 2017 att upphäva Nacka kommuns beslut om att inrätta Skarpnäs naturreservat. Skälet är formellt: Under samrådet inför beslutet skickade kommunen handlingarna med delgivning till bolagets rätta postadress. Den person som undertecknade delgivningen var emellertid inte styrelseledamot och firmatecknare i bolaget. Enligt länsstyrelsen hade bolaget därmed inte delgivits på ett korrekt sätt, och missen sågs som så allvarlig att reservatsbeslutet ska upphävas.

Resultatet blir att kommunen nu måste ta upp frågan om att inrätta Skarpnäs naturreservat på nytt. Ett nytt samråd inför beslut om reservatsbildningen kommer att hållas.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige beslutade om reservatets avgränsning och föreskrifter den 19 oktober 2015.
Protokoll, § 260

Förslaget till föreskrifter, avgränsning och skötselplan för reservatet finns vid pilen över processen - se rubriken Antagande.

Mer om landskap och natur

Landskapet

Området kan beskrivas som ett starkt kuperat och bergigt skogslandskap, genomdraget av tydliga dalar. Förkastningen vid kusten är hög och brant, med en fallhöjd på hela 70 meter från Kummelbergets högsta punkt till havet. Det är ett landskap som ger chans till hisnande utblickar.

Växtligheten speglar bergarterna (främst granit och gnejs) och jordarterna (morän, torv, gyttja) och vattentillgången. På hällmarkerna dominerar tallskog, medan den i sluttningarna fått konkurrens av gran. I dalstråken finns mycket lövträd.

Danmarks ängar och kraftledningsgator är den enda öppna marken. Kring ängarna finns en varierande växtlighet, med olika skogstyper och örter. Mark som varit åker, slåtteräng och betesmark hålls numera öppen genom årlig slåtter.

Naturvärden

Den varierande terrängen har gett Skarpnäs en omväxlande och rik natur inom ett ganska litet område. De värdefullaste delarna är klassade som nyckelbiotoper. I hällmarkerna på höjderna finns många tallar som växt där i 200-300 år. Där finns de rödlistade arterna tallticka och mottaggsvamp och värmegynnade insektsarter som praktbagge och reliktbock.

I sumpskogen, nära utloppen till flera sjöar, är fuktigheten hög och tillgången på död ved god. Där finns flera signalarter av mossa och vedsvampar. Vid Danmarks ängarhar smalvingad blombock, en rödlistad skalbagge som är beroende av fuktig ängsmark, observerats.

Mellan Krokträsken moch Danmarks ängar finns ett område som brann 2008. Det är fortfarande en värdefull miljö för arter som bara lever i bränd död ved eller blottad mineraljord.

Annan planering

Inrättandet av Skarpnäs naturreservat har samordnats med planeringen av området Telegrafberget. Namn kommer från den optiska telegraf som fanns på bergets högsta punkt. Idag finns en kaj, några tegelbyggnader och cisterner kvar från tidigare industrier. Genom projektet ska omkring 300 bostäder, verksamhetslokaler och en småbåtshamn kunna byggas.

Den nya bebyggelsen ska i huvudsak ligga på den gamla industrimarken, men också följa ett stråk utmed Skarpövägen.
Om stadsbyggnadsprojektet Telegrafberget

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.