Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Skuruparken

Nacka kommun har arbetat med att göra Skuruparken, på Sicklaön alldeles söder om Skurubron, till ett naturreservat. Men den 22 juni 2017 upphävde regeringen kommunens beslut om att göra Skuruparken till naturreservat på grund av formaliafel. Kommunen får därför börja om processen och förbereda inför ett nytt beslut om naturreservat.

Status och handlingar

 • Startskede

  Kommunfullmäktige beslutar att påbörja processen för att bilda naturreservatet. Området inventeras och avgränsas. Dokument som tas fram är grunden för skötselplanen.

 • Samråd

  Beslutet och skötselplanen ställs ut på samråd. Beslutet beskriver syftet med reservatet och reglerar vad du får och inte får göra inom området. Skötselplanen beskriver hur området ska skötas och de värden som finns där. Sakägare (markägare och andra som är direkt berörda av förslaget) bjuds in att komma med synpunkter på förslaget.

 • Antagande

  Kommunfullmäktige beslutar att bilda naturreservatet. Beslutet skickas till sakägare samt publiceras i dagstidningarna.

 • Laga kraft

  Efter att överklagandetiden har gått ut eller att eventuella överklaganden har behandlats kan beslutet om naturreservatet vinna laga kraft och skötselplanen och dess föreskrifter kan börja gälla. Men beslutet om reservatsbildning för Skuruparken upphävdes av regeringen den 22 juni 2017.

 • Den 22 juni 2017 upphävde regeringen kommunens beslut om att göra Skuruparken till naturreservat på grund av formaliafel.
  Formaliafelen består enligt regeringen av att kommunen inte låtit JM AB (JM) yttra sig om vad övriga parter har tyckt eller yttrat sig om vid samrådet.
  Regeringens beslut (PDF-dokument, 209 kB)

 • Kummunfullmäktiges beslut överklagades av markägaren JM och av ägare till stugorna i parken
  Kommunens beslut om att inrätta naturreservatet överklagades av markägaren JM och av ägare till stugorna i parken. Efter det beslutade Länsstyrelsen den 9 maj 2016 att ändra två av föreskifterna för reservatet (A1 och A7) samt att upphäva två föreskrifter (B4 och B5). A-föreskrifterna handlar om inskränkningar i rätten att använda mark och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet. B-föreskrifterna gäller vilka verksamheter markägare och de som på annat sätt har rätt till mark måste acceptera. I övrigt avslog länsstyrelsen överklagandena.
  Länsstyrelsens beslut (PDF-dokument, 3,1 MB)

 • Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2015 att inrätta naturreservatet Skuruparken, och fastställde avgränsning, skötselplan och föreskrifter
  Förslaget till föreskrifter, avgränsning och skötselplan för reservatet finns vid pilen över processen - se rubriken Antagande.
  Protokoll, § 126

Syftet med att göra Skuruparken till naturreservat är att bevara och utveckla områdets värden för kulturhistoria, rekreation och biologisk mångfald. Det kulturhistoriska värdet består framför allt av områdets historia som landskapspark i engelsk stil. Rekreationsvädet består främst av att området ger möjligheter till lättillgängliga upplevelser av en omväxlande natur med stränder, vatten, ädellövskog, äldre barrskog och kulturmiljöer. De biologiska naturvärdena är främst knutna till äldre träd och skog med ek och tall.

Flera studier har gjorts som underlag till diskussion och beslut om Skuruparkens framtid. De finns samlade under "Samråd" vid pilen över beslutsprocessen.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.