Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Revidering av översiktsplan

Nackas gällande översiktsplan, ”Hållbar framtid i Nacka”, antogs 2012. Här kan du följa arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Status och handlingar

Revidering av översiktsplanen för Nacka kommun

Under perioden 11 oktober-15 december 2017 var förslaget till ny översiktsplan utställt för granskning. Sammanlagt inkom 37 yttranden. Ett utlåtande som redovisar yttrandena och de ändringar som gjort till översiktsplanens antagandeversion har upprättats. Kommunstyrelsen tillstyrkte den reviderade översiktsplanen den 7 maj. Förslaget kommer upp till beslut hos kommunfullmäktige den 21 maj.

2012 antogs Nacka kommuns översiktsplan ”Hållbar framtid i Nacka”. Till stora delar är planen fortfarande aktuell, men nya förutsättningar innebär att vissa förändringar behöver göras för att planen ska bibehålla sin aktualitet. Beslut om aktualitetsprövning som togs av kommunfullmäktige i juni 2016 ledde till den nu aktuella revideringen.
Kommunfullmäktiges beslut, § 179

I den nya översiktsplanen har avsnitten om vision, mål och strategier behållit rubriker och huvudsakligt innehåll, men uppdaterats vid behov. Kvantitativa och mätbara mål har införts för bostäder och arbetsplatser.

Tunnelbana och miljömål

En av de största förändringarna sedan översiktsplanen antogs 2012 är avtalet om tunnelbanans utbyggnad till Nacka, som slöts i januari 2014. Samma år antogs fyra nya mål för Nacka kommun samt lokala miljömål. Under 2016 antogs ett miljöprogram med indikatorer. Även redovisningen av mark- och vattenanvändningen har under dessa år blivit inaktuell till vissa delar.

I förslaget föreslås att användningen av Bergs gård (f.d. Bergs oljehamn) ändras från utredningsområde till tät stadsbebyggelse. Delar av Dalkarlsängen i Boo ändras till medeltät stadsbebyggelse och ett mindre verksamhetsområde tillkommer vid Tyresövägen. En del av Gröna dalen mellan Fisksätra och Saltsjöbaden betecknas som utredningsområde, då olika typer av användning diskuteras. Vissa gränser justeras mellan områden på Sicklaön, i Boo och i Älta, utifrån beslutade planprogram och naturreservat. Detta gäller Ryssbergen, ett område längs Värmdöleden vid Nyckelviken, Skarpnäs/Kummelbergets industriområde och Älta centrum.

Riktlinjernas redovisning av bebyggelse och välfärdsanläggningar i Nacka stad (västra Sicklaön) samt i Fisksätra, Orminge och Älta anpassas till antagna program och andra politiska beslut.

För övriga områden justeras riktlinjerna i enlighet med beslutade detaljplaner, planbesked eller pågående planering.

Under samrådet, 12 april-16 juni 2017, inkom totalt 177 yttranden. Förhållandevis få av dem kom från myndigheter, men många från privatpersoner. Synpunkterna har lett till vissa förtydliganden, bland annat angående Bergs gård och nordvästra Sicklaön. Exploateringsnivån för Saltsjöbadens centrum och Neglinge har sänkts i utställningsförslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober att förslaget ska ställas ut för granskning.
Kommunstyrelsens protokoll, § 250

Om du har frågor om översiktsplanen, välkommen att kontakta:

Sven Andersson

Översiktsplanerare

Henrik Svensson

Översiktsplanerare

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Översiktsplanen ger vägledning för beslut

Översiktsplanen är inte bindande, men den ska ge vägledning för beslut om användandet av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska även ge vägledning om hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Det innebär att översiktsplanen har stor betydelse vid detaljplanläggning av olika områden och vid andra strategiska beslut som rör stadsbyggandet.

Obligatoriskt innehåll

Översiktsplanen ska redovisa allmänna intressen som har betydelse för beslut om mark- och vattenanvändningen. Av planen ska framgå

  • grunddragen i fråga om hur mark- och vattenområden ska användas,
  • kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras,
  • hur kommunen avser att tillgodose riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer.

Stor frihet för kommunen

Förutom det obligatoriska innehållet har kommunen stor frihet att utforma översiktsplanens innehåll. Allt fler kommuner väljer att använda översiktsplanen som en strategisk utvecklingsplan och att därmed lyfta in frågor som traditionellt inte hör till fysisk planering.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.