Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Riksintressen

Riksintressen är ett sätt för staten att påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom samhällsplaneringen. I Nackas översiktsplan beskrivs vilket skydd de olika riksintressena inom Nacka har idag och vilka åtgärder som planeras för att säkra skyddet i framtiden.

Kartan här visar vilka riksintressen som finns i Nacka. Klicka på en yta eller sträckning för mer information.

Översiktsplanens beskrivning av intressena och skyddet

Riksintressen för kulturmiljövård

Följande riksintressen för kulturmiljövård finns i Nacka:

Riksintresse för friluftsliv

I Nacka finns ett stort område av riksintresse för friluftslivet:

Riksintressen för kommunikationer

I Nacka finns följande riksintressen för kommunikationer:

  • Farleden till Stockholm längs Nackas norra kust
  • Farleden genom Skurusundet och Baggenstäket
  • Södra länken, väg 75 och Östlig förbindelse
  • Värmdöleden, väg 222
  • Väg 222/260 från Stadsgården till Sickla
  • Saltsjöbanan
  • Tyresövägen, väg 229 (influensområdet påverkar Nacka)
  • Inflygningskorridor till Bromma flygplats

Energidistribution

Energimyndigheten har inte pekat ut några riksintressen, men länsstyrelsen har bedömt att stamnätet utgör riksintresse. Skyddet gäller befintliga och planerade luftledningar och kablar.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden inom EU. I Nacka finns följande områden:

Kustområde och skärgård

Kustområdet och skärgården utanför Stockholm är av stort intresse för turismen och friluftslivet, främst det rörliga friluftslivet. Någon tydlig avgränsning av riksintresset finns inte, men länsstyrelsens tolkning är att hela kustområdet inklusive Nacka kommun ingår.

Sidan uppdaterades: