Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Detaljplanen för Solbrinken-Grundet har vunnit laga kraft

Området Solbrinken-Grundet i sydöstra Boo har fått en ny detaljplan. Nu kan de boende i området se fram emot höjd vägstandard, kommunalt vatten och avlopp, samt möjlighet att bygga ut sina hus och i flera fall även stycka av sina tomter.

Den 15 oktober meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de inte kommer att ta upp detaljplanen för Solbrinken-Grundet, som antogs av Nacka kommunfullmäktige den 15 mars i år. Därmed har den nya detaljplanen börjat gälla.

Bland de sista förnyelseområdena

Solbrinken-Grundet är den första av fyra nyligen antagna detaljplaner i Sydöstra Boo som har vunnit laga kraft. Tillsammans med Galärvägen, Dalvägen-Gustavsviksvägen och Mjölkudden-Gustavsviks gård utgör den ett av Nackas sista stora förnyelseområden, där kommunen ska rusta upp vägar, vatten och avlopp till modern permanentboendestandard. Övriga tre detaljplaner i Sydöstra Boo är överklagade till mark- och miljödomstolen.

Större hus och fler bostäder

En del av syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ut och förtäta, så att fler kan flytta till Sydöstra Boo. Fritidshus kan byggas om till året runt-boenden och stora tomter kan styckas av och rymma fler bostäder. Totalt kommer cirka 90 nya bostäder att kunna byggas i Solbrinken-Grundet, som i dag har cirka 190 fastigheter. Ett mindre verksamhetsområde och kontor kommer också att kunna byggas intill Värmdöleden.

Planering inför utbyggnad

Hela Sydöstra Boo kommer att indelas i mindre utbyggnadsetapper. Etappindelningen kommer att anpassas efter de tekniska systemens uppbyggnad. Planeringen inför utbyggnaden pågår. Här kan du läsa mer om utvecklingen i Sydöstra Boo.

Sidan uppdaterades: