Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu fortsätter arbetet med Älta centrumkvarter

I april påbörjas mark- och ledningsarbeten som är nödvändiga förberedelser inför bygget av de nya bostadskvarteren, torget, parkytorna och lekparken i Älta centrum.

Utbyggnaden av Älta centrumkvarter tog fart hösten 2021. Nu fortsätter arbetet både ovan och under mark där Nacka kommun lägger nya ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, el och fiber. Dessutom fylls marknivån upp inför arbeten med torgytor runt de nya bostadskvarteren som byggs av Wallenstam.

Målet är att skapa en modern och attraktiv miljö där gator, torg och parker harmoniserar med de nya bostadskvarteren som växer fram.

I april börjar förberedande markarbeten

Nacka kommun genomför förberedande markarbeten som ska möjliggöra förläggning av nya VA- och fjärrvärmeledningar. Nya ledningar med ökad kapacitet behövs när Älta centrumkvarter växer och fler människor flyttar till platsen.

Arbetet innebär att fyllnadsmassor läggs ut för att få den lerhaltiga jorden att sätta sig. I höst när marken har satt sig är det möjligt att fortsätta arbetet och förlägga nya VA-och fjärrvärmeledningarna.

Första etappen klar i sommar

Arbetet med schaktning, sprängning och påfyllning av massor påbörjas i april och genomförs vardagar klockan 07.00 - 18.00. Om arbete behöver utföras på annan tid kommer vi att informera om det. Detta arbete ska vara färdigt till sommaren 2022.

Under hösten när marken har satt sig påbörjas arbetet med att lägga nya ledningarna i marken. Därefter fylls marknivån upp för att det ska vara möjligt att anlägga nytt torg, lekpark och stråk kring de nya bostadskvarteren.

Störande arbeten

Arbeten med sprängning och schaktning kan upplevas som störande. Dock ska bullernivåerna ligga inom de riktlinjer som Naturvårdsverket rekommenderar vid byggarbetsplats.

Trafik och framkomlighet

Under arbetet kommer gång- och cykeltrafiken att ledas om till en tillfällig gång- och cykelväg. Skyltning vägleder på plats. Bil- och busstrafikanter påverkas inte av arbetet.

Entreprenör

SVEAB Anläggning AB

Älta arbeten artikel.jpgYtan inom markeringen i bilden ovan berörs av markarbetet.

Ny lekpark börjar byggas hösten 2022

I norra delen av parken mot Almvägen och viadukten byggs en ny lekpark på östra sidan om gång- och cykelvägen.
Pågår hösten 2022-vinter 2023.

Nya lekparken i Älta centrumkvarter.jpgVisionsbilden ovan visar lekparken som börjar byggas i höst. Bilden är framtagen av: Zynka Visual. Arkitekt: SWMS Mårten Setterblad och Sofia Larsson.

En modern boendemiljö i Älta centrumkvarter

Älta centrum utvecklas för att bli en attraktiv och levande mötesplats med nytt torg, nya bostäder, större kulturlokaler och utökad handel och service. Småstadskänslan som uppskattas av Ältaborna ska bevaras och förstärkas genom mer liv och rörelse mellan husen och bättre kopplingar till naturen, Ältasjön och befintliga bostadsområden. Älta centrum ska upplevas som en naturlig del av Älta där man rör sig enkelt till, från och inom området.

Utvecklingen genomförs av Nacka kommun och Wallenstam som är den största fastighetsägaren i centrum.

Sidan uppdaterades: