Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka uppgraderar gatubelysningen till LED

I Nacka genomförs en stor omställning till mer energieffektiv gatubelysning. Målet är att byta ut alla äldre armaturer i gatubelysningen till mer energisnål LED-teknik under 2024 och på så sätt halvera energiförbrukningen för belysningen.

EU uppmanar sina medlemsländer att sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10 procent. För att kommunen ska vara en del av att uppfylla denna nationella målsättning har Natur- och tekniknämnden gett enheten Offentlig utemiljö i uppdrag att byta ut offentlig belysning till energisnål LED-teknik i hela kommunområdet.

– Vi kan med den nya belysningen minska energiförbrukningen med upp till 50 procent eller mer. Serviceintervallen på ljuskällorna ökar dessutom från vart fjärde år till vart 20:e, vilket också är betydligt mer kostnadseffektivt., säger gruppchef Fredrik Sandell på Förvaltning utemiljö.

De nya armaturerna ger ett jämnare ljus längs med vägar, samtidigt som ljusföroreningarna utanför vägområdet minskar. Ljusförorening är när gatljus lyser ut i omgivningen, som till exempel skogsområden och också upp i atmosfären, vilket påverkar nattaktiva insekter och djur negativt. Bländningen in på omkringliggande fastigheter minskar också, eftersom ljuset med den nya armaturen nu fokuseras till vägar och gång- och cykelbanor.

Trafiksäker miljö

Ett mål med den nya gatubelysningen är att utöver energibesparing också skapa en förbättrad trafiksäker miljö, varför dimensionering av LED-ljuset bygger på den standard som krävs för att ha rätt ljusmängd på vägen. Standarden finns angiven i Trafiksäkerhetsverkets regler för vägar och gators utformning, VGU. I samband med utbytet säkrar vi också att valet av armaturer kommer att kunna möta framtida krav på gatubelysning.

Läs mer om VGU på Trafikverkets webbsida.

Belysning och trygghet

Den nya belysningen kan uppfattas som svagare, eftersom armaturerna riktas mot vägen och inte lyser upp omgivningen i samma omfattning som de gamla. Dimensioneringen av ljuset sker utifrån trafiksäkerhet och med vägområdet som mål, vilket innebär att ljusbilden på vägen blir jämnare och färre mörka områden uppstår mellan belysningsstolparna

– Att ljusbilden och styrkan fokuseras till vägen gör att området runt omkring kan uppfattas som otryggt, men det finns inga kriminologiska teorier som skulle belägga att mindre kringbelysning skulle öka den faktiska risken till brott. Däremot är det möjligt att känslan av säkerhet, det vill säga trygghet, kan påverkas, säger Fredrik Sandell.

Arbetsgången vid bytet till LED

Först inventeras vilka typer av gator som finns i aktuellt område för utbyte, till exempel villagata med trottoar, gata med cykelbana, bussgata och så vidare. Med inventeringen som grund beställs armaturer som är rätt ljusberäknade för varje typ av gata.

Montering sker därefter successivt inom området och det kan ta upp till ett par månader innan allt är utbytt. Efter monteringen sker en inspektion, där utfallet utvärderas och sammanställs i en åtgärdsplan med eventuella förbättringsåtgärder. Åtgärdsplanen ska sedan vara klar till efterföljande mörka årstid.

Bytet till LED-belysning i hela kommunområdet beräknas vara klart under 2024.

Sidan uppdaterades: