Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Startskottet för bredare gång- och cykelväg längs Ältavägen

Trafikverket inleder nu arbetet med att förbättra och bredda gång- och cykelvägen längs Ältavägen, en sträcka på 3,5 kilometer. Projektet kommer att resultera i en ökad trafiksäkerhet för både gående och cyklister, men med viss påverkan på trafiken under själva byggtiden.

Arbetet kommer att utföras i etapper om 150 meter för att minimera trafikstörningar. Den 13 maj drar projektet igång med den första etappen mellan Hämplingevägen och Ulvsjövägen. Under byggtiden kommer ett körfält att stängas av vid den aktuella etappen och trafiken kommer att regleras med tillfälliga trafiksignaler.

För att underlätta för oskyddade trafikanter kommer vägar ledas om på vissa sträckor och i vissa fall kommer gång- och cykelvägen att vara något smalare. Det blir trafikpåverkan men Trafikverket arbetar för att minska störningarna så mycket som möjligt.

Projektet syftar till att öka säkerheten och tillgängligheten längs Ältavägens gång- och cykelväg, vilken ingår i arbetet med det regionala cykelstråket för Älta som område. Förbättringarna inkluderar bland annat bredare vägar och att separera gående och cyklister för att uppnå högre trafiksäkerhet och tillgänglighet för alla trafikanter. Arbetet beräknas vara färdigställt vintern 2026.

Älta och centrumkvarteren utvecklas med ny bebyggelse och ett attraktivt modernt centrum med mer service, handel och ett välkomnande torg som naturlig mötesplats, nya bostäder, lokaler för olika verksamheter, en förskola samt ett äldreboende. Det blir ännu mera Älta.

Läs mer och håll dig uppdaterad om Trafikverkets arbete med gång- och cykelväg här.
Läs mer om regional cykelplan här.
Läs mer om arbetet på Ältavägen här.
Läs mer om Älta centrumutveckling här.

Sidan uppdaterades: