Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nacka kommun antar sin första områdesplan för Björknäs och Eknäs

Nacka kommun har den 3 juni 2024 antagit en områdesplan för Björknäs och Eknäs. Planen syftar till att bevara och utveckla området med småskalig bebyggelse som harmoniserar med naturen och havet, beläget vid brofästet till storstaden.

- Den här planen är ett viktigt steg för att säkerställa att Björknäs och Eknäs utvecklas på ett sätt som tar till vara den lummiga och gröna landskapskaraktären. Vi vill se en utveckling som sker i harmoni med de natur- och kulturmiljövärden som finns här, säger stadsutvecklingsdirektör, Katarina Wåhlin Alm.

Områdesplanen för 2050 är baserad på ett beslut från den 4 april 2022, ett beslut som ger vägledning för hur Björknäs och Eknäs ska utvecklas genom att bevara de befintliga värden som finns. Kommunstyrelsens beslut att anta områdesplanen bygger på omfattande inventeringar, analyser och dialoger som genomfördes mellan 2022 och 2024.

Planen betonar vikten av områdets karaktär, värdefulla bebyggelse, kulturmiljö och landskap. Grönområden ska bevaras för lek, rekreation, ekologiska värden och skyfallshantering, medan småskalig bebyggelse ska bibehållas med endast mindre förändringar för att bevara områdets karaktär.

Fyra utvecklingsområden föreslås för framtida detaljplaneprocesser: Björknäs centrum, området österut vid Centralplan inklusive bussdepån som även den kan komma ingå i en framtida plan, utöver det, Kvarnvägen-Sockenvägen söder om den nya Skurubron.

- Den här ger oss en tydlig riktning för framtiden. Vi ser fram emot att arbeta vidare med att bevara och utveckla Björknäs och Eknäs i den riktning som områdesplanen nu ger oss, säger Henrik Svensson, projektledare för områdesplanen.

Läs mer på projektsidan för Björknäs och Eknäs och ta del av dokument och handlingar

Sidan uppdaterades: