Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Framkomlighet i framtidens Nacka - två trafikplanerare berättar

Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka är ett av Nacka kommun fyra övergripande mål. En del av förklaringen till målet ser ut att rikta sig särskilt till dem som arbetar med trafikplanering: ”Framkomligheten är god”.

Bild ovan: Utformning av Sickla station, där Tvärbanan och Saltsjöbanan ska mötas (illustration SL).

I det intensiva arbetet med att forma en växande kommun har trafikplanerarna blivit en viktig yrkesgrupp. De finns med i jätteprojekt som tunnelbaneutbyggnaden och planeringen av hur bussterminalen under Värmdöledens överdäckning ska fungera. De ska bidra till samsyn om trafikfrågor i detaljplaneringen. De kan jobba i satsningar om frågor där både förutsättningar och människors vanor behöver förändras – som att fler ska välja cykel.

Spårtrafikens knutpunkter blir grunden

En självklar utmaning är det problem som tusentals människor upplever redan idag: trängseln när många människor vill resa till samma plats på samma tid, särskilt i morgonrusningen vid 7-8-tiden. En normal vardag pendlar cirka 32 000 personer ut från Nacka för att arbeta. 51 procent reser kollektivt, 32 procent med bil och 10 procent med cykel. (Källa: RVU Stockholms län 2015)

Flera stora satsningar för att bygga ut möjligheterna att resa kollektivt pågår. Men trafikplaneraren Emilie Lindberg betonar att det inte bara är kapaciteten som ska öka. Det framtida nätet väntas också förändra människors resmönster:
-Idag åker nästan alla via Slussen. I framtiden tror vi att de stora resvägarna kommer att bli helt annorlunda. Framför allt för de som bor öster om Nacka C (vid Nacka Forum) blir buss- och tunnelbanestationen där den nya stora bytespunkten. Från Älta, Saltsjöbaden och Fisksätra kommer man att fortsätta åka via Sickla till Slussen.

Av de arbetspendlande Nackaborna har de flesta målpunkter i Stockholmsområdet norr om Slussen. 15 procent ska till söderort. Genom att kliva på nya Blå linjen i Nacka kommer många att vara på rätt spår mot Centralen och vidare till exempelvis Solna eller Kista, eller till Södermalm via Sofia.
-Genom att flytta ut bytespunkten till Nacka får också fler möjlighet att ta en kort cykeltur till tunnelbanan.

Tunnelbanan klarar mycket folk och slipper vägarnas trafikstockningar under maxtimmen. Ett givet mål i planeringen är att det ska bli attraktivt både för nya Nackabor och många som bilpendlar idag att välja tunnelbanan.

För resenärer från Saltsjöbaden-Fisksätra och utmed Värmdövägen blir Sickla station, där Saltsjöbanan, Tvärbanan och tunnelbanan kommer att mötas, en knutpunkt med många möjligheter. Eftersom många av de nya arbetsplatserna hamnar i Sicklaområdet kan man vänta sig en kraftigt ökad arbetspendling även till Nacka här.

Idag är Slussen den stora bytespunkten för arbetspendlande Nackabor. I framtiden kommer fler alternativ att stå till buds. Många väntas byta till tunnelbana vid Nacka C. (Illustration: Stadsbyggnadsnytt.)

Något som inte är klart än är hur busslinjenätet i kommunen kommer att förändras. Olika idéer utreds och testas i förhållande till planerna för hur stadsbebyggelsen kan komma att se ut.
- Som trafikplanerare försöker vi skapa förutsättningar för att få bra framkomlighet och prioritering av busstrafik på de vägar som kan bli viktiga. Det gäller bland annat Värmdövägen.

Minskat bilåkande ett måste

Emilie Lindbergs kollega Renée Klarberg betonar att trafikplanerarnas arbete med prognoser och andra verktyg har förändrats de senaste åren.
-Traditionellt har man bara räknat upp behovet av till exempel kapacitet på vägarna utifrån antalet invånare och arbetsplatser. Nu jobbar vi med vad vi kallar rimlighetsstyrda prognoser. Det innebär bland annat att vi tar hänsyn till de begränsningar som finns i vägnätet. Och vi ska utgå från ett helhetstänk om hur vägarna ska passa in i den nya stadsstrukturen.
-En slutsats är att det inte kommer att gå att köra bil på samma sätt som idag, eftersom det helt enkelt inte kommer att finnas utrymme. Vi behöver ju – förutom alla nya byggnader - ytor också för park, lek, samvaro och mycket annat!

Riktningen är tydlig: Planeringen måste gå ut på att människor ska åka mer kollektivt, cykla, gå och gärna även resa på andra tider än de som skapar störst trängsel idag.

Enligt kommunens strategin för framkomlighet är den här utvecklingen helt realistisk, eftersom avstånden mellan bostäder, butiker, arbetsplatser, förskolor, kulturutbud och mycket annat i den nya täta staden kommer att vara små. Det minskar behovet av resande i vardagen.
Bild: Bebyggelsens täthet påverkar behovet av dagliga bilresor. (Illustration ur framkomlighetsstrategin).

Kan det leda även till att behovet och intresset av att ha privat bil minskar? Det är en fråga som kommer att finnas med när de nya bostadsområdena planeras mer i detalj. Då kommer frågor om hur det begränsade utrymmet på gator och inom fastigheter kan användas bäst ofta att ställas, och man ska i varje projekt slå fast vilka parkeringstal (antalet platser för boendeparkering i förhållande till antalet bostäder) som ska gälla.
-Man ansåg tidigare att visst antal lägenheter betyder att det måste finnas så här många p-platser. Nu anser vi att resandebehov, inte bilbehovet, ska vara utgångspunkten. Parkeringstalen har gått från att vara fasta till att vara mer flexibla. I stället för att ha många p-platser kan man till exempel planera in extra många och bra cykelparkeringar, eller ordna bilpooler, säger Renée Klarberg.
Läs mer: Framkomlighet i Nacka (PDF-dokument, 8,3 MB)

Trafikplanerarna och andra kan här luta sig mot kommunens nya beslut om arbete med parkeringstal. Där anges "normala" p-tal för olika slags områden, men man ger också stort svängrum för fastighetsägarna att satsa på åtgärder som gör att de kan minska antalet p-platser. Det vill de ofta, eftersom det är dyrt att bygga garage.
Läs mer om parkeringstal

Men kommer inte folk att parkera på olämpliga platser om det blir ont om boendeparkeringar?
-Det kommer att bli svårt, för det blir trångt på gatorna och kvarteren blir korta. Det kommer att finnas plats främst för angöring för besökare och för lastning och lossning, men inte mer, säger Emilie.

Ambitionen att skapa stadsmiljöer med mindre biltrafik och att gynna bland annat cyklande stämmer bra med miljömål som nu finns på alla nivåer. Viktigast för hela jorden är förstås klimatfrågan, där en snabb omställning till fossilfria transporter är en avgörande bit. Lokalt är andra utsläpp till luften och buller viktiga frågor.
Läs om Nackas lokala miljömål

Pågående projekt

Trafikplanering är en viktig fråga i många av de stadsbyggnadsprojekt som pågår i Nacka. Några projekt, där samarbete med bland andra landstingets trafikförvaltning är en grundbult, har också framtidens kollektivtrafik som huvudfråga.
Tunnelbana till Nacka
Tvärbanan till Nacka
Bytespunkt Nacka med överdäckning och bussterminal

Sidan uppdaterades: