Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Åtgärder för trafiksäkerhet

Nacka kommun arbetar utifrån nollvisionen vilket innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av en trafikolycka på våra vägar.

Det är viktigt att alla som rör sig i trafiken hjälps åt så att nollvisionen kan uppfyllas. Trafikanterna har skyldighet att följa trafiksystemets regler och Nacka kommun genomför olika åtgärder för att öka trafiksäkerheten, till exempel hastighetsdämpande åtgärder och ser till att vägar och trottoarer är i gott skick.

Olika säkerhetsåtgärder för olika typer av gator

Nacka kommun gör trafiksäkerhetsåtgärder på gator som kommunen är väghållare för. Nedan kan du läsa om olika åtgärder som kommunen använder i trafiksäkerhetsarbetet.

Ansvar för finansiering och myndighetsfrågor

Natur- och trafiknämnden har finansierings- och myndighetsansvar för trafik och vägar i kommunen.

Avsmalning och sidoförskjutning

Avsmalning och sidoförskjutning är två hastighetsdämpande åtgärder som båda kan sänka fordonets hastighet och göra det säkrare för oskyddade trafikanter att korsa gatan.

Avsmalning

En avsmalning av körbanan fungerar så att endast ett fordon kan köra genom avsmalningen samtidigt och det ger en hastighetsdämpande effekt

En avsmalning av körbanans bredd kan med fördel kombineras med annan hastighetsdämpande åtgärd, till exempel gupp eller sidoförskjutning.
Avsmalning ger effekt endast på vägar med dubbelriktad trafik med jämn trafikström. Trafikmängden på gatan bör understiga 6000 fordon per dygn.
Avsmalning anläggs på uppsamlingsgator där många gång- och cykeltrafikanter korsar gatan.

En avsmalning kan verka hastighetsdrivande om det uppstår en kapplöpning mellan bilister om vem som ska hinna passera avsmalningen först. Det kan också uppstå meningsskiljaktigheter om väjningsplikten vilket kan skapa en osäker trafikmiljö. För att en avsmalning ska ge effektiv hastighetsdämpning krävs relativt jämnt trafikflöde så att bilar möts vid avsmalningen.

Sidoförskjutning

Sidoförskjutning kan både fungera som en avsmalning och med två körfält.
Är en sidorförskjutning avsmalnad kan endast en bil i taget köra igenom avsmalningen. Sidoförskjutning verkar hastighetsdämpande för att fordonen inte kan köra rakt fram på vägen och därmed få upp hastigheten.

Det kan vara svårt att använda avsmalning och sidoförskjutning på busstrafikerade sträckor eftersom hindren ger negativ påverkan på förarnas och passagerarnas komfort, liksom på framkomligheten. Om denna typ av hinder ändå ska anläggas på busstrafikerade sträckor ska de förläggas i närheten av hållplatser och korsningar, där bussen håller låg fart. För bussar i linjetrafik är avsmalningar att föredra framför sidoförskjutningar.

Nacka kommun använder avsmalning och sidoförskjutning på skolbarnsvägar och där många gång- och cykeltrafikanter korsar gatan. Olycks- och incidentrapporter ligger till grund för placering av åtgärden.

Blomlådor

Intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata?

Farthinder i form av en blomlåda med växterGator och vägar ska vara framkomliga och trygga. Ett sätt att signalera till bilister att sänka farten är att ställa ut blomlådor. Vill du ansöka om tillstånd för att ställa ut blomlådor som fartdämpare på gatan där du bor? Lådorna får stå framme från 15 maj till 1 oktober och du bygger dem själv. Läs mer om vad som gäller och hur du söker tillstånd.

Så här behandlar Nacka kommun personuppgifter.

Ansökan för tillstånd - för blomlådor


Tillståndet gäller ett år i taget

Obs! Det är viktigt att ni som grannar är överens om att blomlådor ska få ställas ut. Förutom kontaktuppgifter och önskemål om antal lådor behövs underskrifter från berörda grannar.

Tillståndet gäller för ett år i taget. Du som redan har tillstånd för blomlådor får förfrågan via mejl inför en ny säsong. Om du vill förnya tillståndet ska du svara på mejlet före det datum som står angivet.

Blomlådor – vad gäller?

Du som ansöker om blomlådor måste själv bo på den gata där du och dina grannar vill att lådorna ska placeras. Ni som grannar ska dessutom vara överens om att blomlådor ska få ställas ut, en majoritet av dem som bor längs den aktuella sträckan behöver vara positiva. Det är också ni som bekostar och tillverkar lådorna, planterar växterna och sköter dem.

Kontaktperson ansvarar för att regler och villkor följs

Det ska finnas en kontaktperson som är ytterst ansvarig för blomlådorna. Kontaktpersonen ska bo på den adress där lådorna placeras och ansvarar för att regler och villkor följs:

 • att lådorna utformas, placeras och sköts enligt kommunens riktlinjer
 • att själv ta in lådorna i tid och förvara dem på privat mark
 • att åtgärda eventuella fel, som att lådorna flyttats eller gått sönder
 • att ta bort lådorna när tillståndet går ut.

Obs! Kommunen kan avsluta projektet i sin helhet alternativt på specifika adresser där kommunen anser att blomlådorna inte uppfyllt sin funktion. Kommunen tar inte ansvar för eventuella extra kostnader.

Vilka gator kan ha blomlådor?

Gatan ska antingen vara lokalgata med villabostäder på båda sidor, eller en gata med flerfamiljshus som utmynnar i en återvändsgränd. Gatan får inte vara trafikerad av bussar i linjetrafik.

När får blomlådorna stå framme?

Blomlådorna får vara utplacerade på gatan från 15 maj till 1 oktober. Kontaktpersonen ansvarar för att lådorna tas in i tid. Därefter ska de förvaras på privat mark.

Vad händer sen?

Om kommunen godkänner ansökan blir du kontaktad för att i samråd bestämma lämpligt antal lådor och placering av blomlådorna. Bygget av lådorna kan påbörjas, de ska utformas efter kommunens anvisningar. Därefter levereras reflexer.

Ritning för blomlådor

Följ anvisningarna för hur blomlådorna ska utformas. Obs! Blomlådorna får inte målas, utsmyckas eller ändras på annat sätt så att de avviker från ritningen.

Ritning och placering av blomlådor


Placering av blomlådor

Var blomlådorna ska stå bestäms i samråd med kommunen. Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter. Sikten ska vara fri 50 meter på vardera sidan av lådan. Det är inte tillåtet att parkera längs sträckan där blomlådorna är utplacerade. Det innefattar en sträcka på 8 meter från de blomlådor som står ytterst samt hela området mellan lådorna.

Att välja växter

Blomlådorna ska vara fyllda med jord, ha levande växtlighet och skötas kontinuerligt. Växtligheten ska vara synlig från håll men får inte vara så hög att den riskerar att skymma barn. Välj gärna växter som tål kortare perioder av torka.

Frågor?

Välkommen att kontakta trafikenheten via e-post: trafik@nacka.se

Vad säger lagen?

Försöket med blomlådor på bostadsgator bygger på en tolkning i Trafikförordningen (TRF):
”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder och går att förutse”. TRF 3 kap. 14§

Så här behandlar Nacka kommun personuppgifter.

Busshållplatser

Olika utformningar av busshållplatser kan användas för att få bilar att sänka hastigheten och göra det lättare för oskyddade trafikanter att korsa gatan.

I Nacka är det vanligast att följande två utformningar förekommer för att höja trafiksäkerheten:

Timglashållplats

TimglashållplatsDenna form av busshållplats ger stopp i motorfordonstrafiken när bussen står vid hållplatsen. De gående får då möjlighet att helt trafiksäkert kunna korsa vägen. Avsmalningen ger även lägre fart då bussen står på hållplatsen. Åtgärden sänker dock vägens kapacitetsmöjlighet och är inte lämplig överallt. Timglasbusshållplats anläggs i Nacka på vägar med <4 500 fordon/dygn. Så kallad Pollare (en typ av fast fysiskt hinder, se bilden) kan med fördel användas i kombination med denna hållplatstyp för att förhindra att bilar åker förbi bussen på sidan av vägen.

Enkel stopphållplats

Enkel stopphållplatsNär bussen står vid hållplatsen kan inte trafik i samma körriktning passera. Detta ger en positiv effekt för trafiksäkerheten. Hållplatstypen passar för lite större trafikmängder >8 000 fordon/dygn. Busshållplatser kan anläggas på hela vägnätet.

Cirkulationsplats

Cirkulationsplats är en klassisk hastighetsdämpande åtgärd och har generellt en bättre säkerhet och större kapacitet än icke trafikreglerade vägkorskorsningar. Cirkulationsplats kallas ofta för rondell, (vilket är mittenringen i en cirkulationsplats).

Eftersom hastigheten normalt är lägre i en cirkulationsplats än vid en icke trafikreglerad vägkorsning, kan fotgängare ha lättare att få företräde. Eventuella olyckor i cirkulationsplatser blir då generellt mindre allvarliga.

För cyklister kan cirkulationsplatser framstå som mindre säkra jämfört med en trafikreglerad vägkorsning. Cyklisten jämför sig ofta med en fotgängare och förväntar sig företräde medan reglerverket definierar cyklisten som en fordonsförare. Både cyklisten och bilisten ska lämna företräde. Vid framtagande av en cirkulationsplats måste därför extra uppmärksamhet visas och speciallösningar tas fram för cyklister. Det är bland annat viktigt att ha bred mittrefug i till- och frånfarterna så att cykel och/eller barnvagn får plats.

Vid utformning av en cirkulationsplats är det viktigt att beakta gestaltningsfrågan så att skadan på bilisten och bilen minimeras vid körning genom rondellen. Utformningen ska även följa vägens dimensionerande trafik. Cirkulationsplats kan användas på huvudvägnätet, förutom motorväg och på uppsamlingsgator. Trafikmängderna ska vara relativt jämt fördelade på alla till- och frånfarter.

Elektroniska skyltar med växlande texter

I Nacka används elektroniska skylta med växlande texter tillfälligt för att få ner hastigheten på vägen.

Skylten kräver 220 volt-ledningsström och är kopplad till detektorer som mäter bilarnas hastighet. Förutom att visa bilarnas hastighet kan skylten också användas till att visa textmeddelanden som ”du kör för fort”, samt räkna passerande fordon. Skylten förhindrar inte fortkörning, men kan påverka förares beteende i positiv riktning.

Platser där skyltar med växlande texter används

Skyltar med växlande texter används på platser med många kända hastighetsöverträdelser, samt där särskilda behov finns exempelvis vid skolor. Skylten kan sättas upp på hela vägnätet men på lokalgatorna endast vid skolor. Skylten godkänns enligt prioriteringsordningen:

 1. Särskilda platser exempelvis vid skolor och äldreboenden.
 2. På gator där andra trafiksäkerhetsåtgärder inte är lämpliga eller möjliga att genomföra.

På gator där det finns befintliga trafiksäkerhetsåtgärder används inte elektroniska skyltar med växlande texter.

Nacka kommun har flera skyltar med växlande texter

I Nacka är det vanligast att den här typen av skylt visar hastigheten och eventuellt texten ”Du kör för fort”.

Under de senaste åren har en ny typ av varningsljusanordning "förstärkt information vid övergångställe" tagits fram. Den känner av rörelser och fungerar så att när en gående ska passera vägen blinkar varningsljuset. Anordningen drivs av solceller eller batteri.

Variabel meddelandeskylt

En elektronisk skylt med växlande texter heter på fackspråk "variabel meddelandeskylt".

Farthinder

FarthinderFarthinder kan utformas på en mängd olika sätt och måste ofta specialanpassas till rådande situation på varje enskild plats.

Mer om de olika farthinder som kommunen använder i trafiksäkerhetsarbetet kan du läsa om nedan.

Förhöjd gång- och cykelöverfart och förhöjd korsning

Förhöjda gång- och cykelöverfarter och förhöjda korsningar används för att säkra gång- och cykelpassager på platser vid starkt trafikerade vägar genom att sänka hastigheten.

Förhöjda gång- och cykelöverfarter, liksom förhöjda korsningar gör det säkrare för gående och cyklister att passera korsande gator, eftersom fordon som närmar sig förhöjningen måste bromsa in och passera hindret med låg hastighet. Eventuella olyckor vid förhöjningar av denna typ blir generellt inte så allvarliga tack vare fordonens låga hastighet. Anläggs där många gång- och cykeltrafikanter korsar gatan.

På grund av den låga hastigheten vid passage så fungerar denna typ av åtgärd på gator med skyltad hastighet 30 – 50 km/h. Förhöjda gång- och cykelöverfarter och förhöjda korsningar kan anläggas på gator som trafikeras av bussar i linjetrafik om upphöjningen följer förbestämda/överenskomna mått. Om du vill kan du läsa mer i SLs riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik i länken längst upp till höger.

Förhöjda gång- och cykelöverfarter och förhöjda korsningar anläggs på huvudvägnätet och på uppsamlingsgator.

Gupp

Gupp är en effektiv åtgärd för hastighetsdämpning om det är rätt utformat. Utformningen kan variera beroende på användningsområde. Inga gupp anläggs på bostadsgator om inte särskilda skäl finns. Forskning har visat att det krävs utbyggnad av väggupp ungefär var 70:e meter för att åstadkomma en jämn och låg hastighet i ett bostadsområde. Gupp anläggs endast på uppsamlingsgator eller där särskilda hastighetsdämpande punktinsatser krävs exempelvis vid skolor

Nackdelar med gupp

Gupp gör det svårt för viktiga transporter och för utryckningstrafik och färdtjänst och det blir svårare att underhålla vägen. Gupp kan medföra risk för vibration i omkringliggande fastigheter och bidra till ökad bullernivå, vilket bör tas i beaktning innan de anläggs.

Olika typer av gupp

• Cirkelgupp är en effektivt hastighetssänkande åtgärd och används på det lokala vägnätet samt där den skyltade hastigheten är 30 km/h - 50 km/h. Cirkelguppet bör ej kombineras med gångpassage.

• Platågupp är mycket effektivt och används ofta för att sänka hastigheten vid övergångsställen och korsningar, genom att förhöja gång- och cykelöverfarter.

• Vägkudden är speciellt anpassat för hastighetsdämpning på gator med busstrafik. Utformningen är sådan att tung trafik och busstrafik delvis kan gränsla kudden. För personbilar är vägkudden en effektiv hastighetssänkare. Vägkudde kan användas på både lokalgator och huvudvägnät. Det är viktigt att vägkudden är rätt anlagd för att inte deformeras vilket kan förkorta dess livslängd.

• Nedsänkta gupp är anpassade för hastighetsdämpning på gator med busstrafik. Utformningen är sådan att tunga fordon kan gränsla hålan och således inte berörs i så stor utsträckning. Nedsänkta gupp används med fördel på lokalgator. Det är dock vanligt att nedsänkta gupp förfaller relativt fort eftersom de ställer höga krav på utförande och underhåll. I det nedsänkta guppet samlas ofta vatten, grus med mera vilket gör driftarbetet besvärligt. I Nacka finns inga nedsänkta gupp.

• Dynamiska gupp aktiveras endast då ett fordon kör över det i för hög hastighet och fungerar så att en balk höjs upp. Fordon som närmar sig ett dynamiskt gupp i för hög hastighet varnas med hjälp at en informationstavla i anslutning till farthindret och har då möjlighet att anpassa sin hastighet innan hindret aktiveras. Dynamiska gupp kan användas både på lokalgator och på huvudgator. Dynamiska gupp påverkar normalt inte busstrafikens framkomlighet. Räddningsfordon är utrustade med sändare som avaktiverar hindret när dessa fordon passerar. En negativ aspekt med de dynamiska guppen är att de ställer höga krav på underhåll. I samband med snö- och halkbekämpning är risken stor att guppet sätts ut funktion eller i värsta fall förstörs av att sand och grus tränger in i maskineriet. I Nacka finns inga dynamiska gupp.

• Portabla gupp får endast tillfälligt användas vid vägarbeten. På grund av skaderisken för cyklister, gående och funktionshindrade ska dessa gupp ej användas som en permanent lösning.

Speciella gupp på gator som trafikeras av bussar

På gator som trafikeras av bussar i linjetrafik ska guppen antingen vara utformade som platågupp, upphöjd tillfart, väghåla, optiskt gupp eller dynamiska gupp.

Gång och cykelbanor

Cyklister får ofta dela utrymme med gående. Vid korsningspunkter mellan gående och cyklist inträffar oftast olyckor med svårt skadade som resultat. Därför krävs noggrann detaljutformning vid utbyggnaden av gång-, cykel- och mopedbana.

Gång- och cykelbana

Trafikseparering

Att separera gång- och/eller cykeltrafik från övrig fordonstrafik är ofta en bra lösning för att öka trafiksäkerheten. Effekten av trafikseparering är störst på vägar med betydande antal trafikanter samt där fordonshastigheten är hög.

Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. Detta kan ske genom att trafikslagen ges skilda banor. I korsningar kan separeringen ske antingen genom planskildhet eller genom signalreglering.

Trafikseparering används på gator med betydande antal trafikanter. Gemensamma eller separata gång- och cykelbanor bör finnas på skolbarnsvägar för att barnen ska kunna ta sig säkert till och från skolan. De regionala cykelstråken längs med i huvudsak huvudgator bör vara försedda med gemensamma, eller ännu hellre separata gång- och cykelbanor, eftersom cyklisternas hastigheter kan bli mycket höga på cykelstråken.

Cykelfält och bred väggren

Cykelfält eller bred väggren som dimensioneras för gång- och cykeltrafik är exempel på en annan typ av separering där gång- och/eller cykeltrafiken får eget utrymme i direkt anslutning till biltrafikens utrymme.

Gång och cykelbanor i Nacka

I Nacka kommun kan gång- och cykelbanor anläggas på hela vägnätet, överallt där det är möjligt utifrån befintliga vägförhållanden och bredder. Gångbanas bredd bör vara 2,25 m. Gång- och cykelbanans bredd bör vara 3,5 m.

Gångfartsområde

Ett gångfartsområde ska vara speciellt utformat och gestaltat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan och så att det inte inbjuder fordon att köra fortare än gångfart.

Gångfartsområde

I regeln som är kopplad till skylten, gäller att fordon inte får föras fortare än gångfart. Vidare skall fordon lämna gående och cyklister företräde. Parkering får enbart ske på särskilt anordnade parkeringsplatser. Skylten kräver en lokal trafikföreskrift.

Gångfartsområde används på platser och i miljöer där oskyddade trafikanter naturligt rör sig och där fordon bör framföras i låg fart. Busstrafik i linjetrafik och gångfartsområde går enbart att kombinera i en punkt, till exempel en korsning, aldrig på sträcka.

En väg eller ett område får förklaras som gångfartsområde endast om det är utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan och att det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än gångfart.

Intensivt belyst övergångsställe

Förutom att verka för ett bra gatubelysningsnät går det att intensivbelysa övergångsställen. Ljuskällor placeras på varsin sida om övergångsstället och hjälper bilister att uppfatta fotgängare som befinner sig i gatumiljön.

Intesivtbelyst övergångsställe

Det är inte ekonomiskt hållbart att intensivbelysa alla övergångsställen i kommunen. Särskild prioritet läggs på övergångsställen där många gång- och cykeltrafikanter korsar starkt trafikerade gator, så som i huvudvägnätet och på uppsamlingsgator. Olycks- och incidentrapporter ligger till också grund för placering av åtgärden.

Forskning har visat att god allmän gatubelysning kan göra mycket för trafiksäkerheten. Orsaken är att de gående ofta passerar gatorna på fler ställen än vid de speciellt markerade övergångställena.

All gatubelysning i Nacka ska utformas enligt kommunens gatubelysningsstandard.

Port

Port är en hastighetsdämpande åtgärd vid entrén till en tätort eller ett område i en tätort. Porten upplyser trafiken om att denne kör in i en ny trafikmiljö.

Porten utformas för att ge hastighetsdämpning genom fysisk åtgärd och/eller visuell påverkan med hjälp av planteringar, belysning etc.

Port kan användas på lokalvägnätet vid infart till lokalområden med hastighetsdämpande åtgärder. Den skyltade hastigheten innanför porten ska vara 30 – 50 km/h. Port kan kompletteras med välkomnande skylt med områdets namn och eventuella hastighetsgränser.

Refug vid övergångsställe

Övergångsställen används inte som en trafiksäkerhetsåtgärd utan som en framkomlighetsåtgärd. Ett övergångsställe i sig ger ingen trafiksäkerhetshöjande effekt, men vid stora trafikströmmar kan det vara nödvändigt för att gående ska kunna korsa gatan.

En refug i ett övergångställe ger de gående en möjlighet att inte korsa hela gatan på en och samma gång. Refugen kan utformas så att de gående måste vända sig mot den mötande trafiken. Detta ger ökad uppmärksamhet och en större möjlighet till samspel mellan gående och fordonsförare. Refugen behöver vara så bred att den rymmer en cykel eller en barnvagn.

Nacka kommun anlägger refuger endast på gator med stora trafikströmmar. Denna typ av åtgärd används på huvudvägnätet och på uppsamlingsgator. Olycks- och incidentrapporter ligger till grund för placering av åtgärden.

Trafiksignalreglering

Trafiksignalreglering är primärt en åtgärd för att förbättra framkomligheten men effekten är också trafiksäkrande. För oskyddade trafikanter används trafiksignaler vid starkt trafikerade vägar och för fordonstrafik vid olycksdrabbade vägkorsningar.

Trafiksignaler används på huvudvägnätet.

Trafiksignal

Några olika typer av trafiksignaler:

Tidsstyrda signalanläggningar: används där trafikströmmarna är lika stora under hela dygnet. Signalerna kan dock ställas in på olika dygnsprogram för olika stora trafikströmmar, till exempel ett program på dagen och ett annat på natten. En fördel med denna regleringsform är att man kan presentera väntetiden till nästa grönperiod.

Trafikstyrda signaler: då läggs detektorer i körbanan som känner av om en bil eller cykel närmar sig signalen. Allrött visas när inget fordon finns i korsningen, men fordon som närmar sig trafiksignalen kan få grönt utan att fordonet behöver sakta in. Det är denna typ av trafiksignal som används främst i Nacka. Signalen kan ställas in för att prioritera buss.

Samordnade trafikstyrda signaler: innebär att signalerna längs ett trafikerat stråk samordnas, så att bilarna får grönt genom hela systemet om de framförs i tillåten hastighet (med viss marginal). Denna typ av trafiksignal kan med fördel användas när flera signaler är placerade i följd. Rätt inställd kan denna typ av signal reducera köer och minimera avgasutsläpp.

Detektorer som känner av gående: detektorerna känner då av om det fortfarande är gående kvar på övergångsstället, gående får då exempelvis 10 sekunder extra på sig att korsa övergångsstället. Tills nyligen har denna teknik inte varit tillförlitlig, men nu ska detta kompletteras i alla befintliga anläggningar. Denna typ av detektor ska främst införas där många barn och/eller äldre passerar övergångsställen.

Trafikspeglar

Nacka kommun är ytterst restrektiv till användning av trafikspeglar. De ger inte den trafiksäkerhetshöjande effekt som många förväntar sig.

TrafikspegelDen mycket förvrängda spegelbilden gör att många trafikanter missbedömer avståndet till fordonen samt dess hastighet.

Snö, regn, fågelspill och annat som fastnar på spegelytan liksom stenskott och vandalisering minskar ännu mer den förväntade effekten. Nacka kommun är därför ytterst restriktiv till användning av trafikspeglar.

Trafiksäkerhetskameror

Trafiksäkerhetskameror används för att få ner hastigheten och öka trafiksäkerheten.

Kamerorna används för att övervaka hastighetsreglerna och för att lagföra förare som överskrider hastighetsgränsen. Kamerorna kan mäta hastigheten och fotografera eventuell hastighetsöverträdelse.

Fakta om trafiksäkerhetskameror

 • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
 • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
 • Endast de som kör för fort fotograferas.
 • Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året.

Trafikö

Trafikö med hastighetsvisningEn trafikö består av en refug med båge och en skylt eller en pollare (en typ av fast fysiskt hinder).

Trafikö med pollareÅtgärden passar för lokalvägnätet där man vill få ner hastigheten. Eftersom denna typ av hastighetsdämpande åtgärd inte kräver ombyggnad av gatan kan den vara ett bra alternativ ur ekonomisk synvinkel. Används med fördel även för att skapa trånga sektioner, så kallade portar, in i bostadsområden. Vägmärket kan kompletteras med skylt som ger ett budskap till fordonsföraren.

Vägmarkering/målning

Att måla till exempel ordet "skola" eller "30" i gatan är ett komplement till hastighetsskylt och kan ersätta upprepade skyltar.

Målningen i gatan ska informera och uppmärksamma trafikanten så att försiktighet iakttas. Åtgärden kan kombineras med andra hastighetsdämpande åtgärder.

Nacka kommun utför åtgärden på huvudgator och lokalvägnätet.

Sidan uppdaterades: