Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Värmdövägen - ombyggnad av gång- och cykelbana

Gång- och cykelbanan längs Värmdövägen byggs om och blir dubbelriktad. Det ska bli enklare, snabbare och säkrare för gångtrafikanter och cyklister att ta sig fram.

Bild: Vi bygger om den befintliga gång- och cykelbanan på Värmdövägen längs en total sträcka på 2,9 km, mellan Talluddsvägen och Boovägen. Klicka här om du vill se bilden i större format (PDF-dokument, 278 kB)

när:

Ombyggnaden sker i två etapper och etapp ett är klar.
Etapp två startade den 1 oktober 2018 och beräknas klar hösten 2020.

Vad:

Nacka kommun bygger om den befintliga gång- och cykelbanan på Värmdövägen längs en sträcka på 2,9 km.

Gång- och cykelbanan blir dubbelriktad och bredare. Detta ska göra det enklare och säkrare för alla som går och cyklar.

Värmdövägens körbana kommer att minskas något, detta utan att framkomligheten för bilar och bussar påverkas.

Även viss kommunal mark som ligger intill den befintliga gångbanan kommer att behöva tas i anspråk.

Busshållplatserna Centralplan, Koldalsvägen och Skottvallsvägen byggs om.

Nacka vatten och avfall AB passar på att förstärka VA-nätet med en ny vattenledning.

Den här utbyggnaden har fått miljonanslag från Naturvårdsverket. Läs mer om det här.

FRÅGOR OCH SVAR:

Vanliga frågor och svar om utbyggnaden

Dokument

Cykelstrategi

Beslut

Beslutet att investera i en utbyggnad av cykelstråket längs med Värmdövägen togs den 16 november 2015 av Kommunfullmäktige i Nacka.

Här kan du läsa om beslutet. Sidan 69-79 i "Mål och budget 2016-2018".

Cykelvägnätet i Nacka

Idag är cykelvägnätet i Nacka av varierande standard. På en del sträckor är framkomligheten för cyklister samt säkerheten för gående tillfredsställande, på andra ställen finns behov av förbättringar. Andelen Nackabor som använder cykel för sin arbetsresa har ökat de senaste åren och likaså reslängden. Dagens cykelpendling sker också med högre hastigheter än tidigare vilket ställer högre krav på utformningen av gång- och cykelbanorna. Kapaciteten och bredden måste därmed ökas och separering mellan cyklister och övriga trafikanter måste ske för att säkerställa en god framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet för alla.

I Nacka finns fyra utpekade regionala cykelstråk. Stråken är en del av den regionala cykelplanen och är av särskild betydelse för arbetspendlingen. I den cykelstrategi som Nacka kommun tog fram under 2014 framhålls att Värmdövägen är viktig del av det regionala cykelstråket som går mellan Slussen och Gustavsberg, det så kallade Värmdöstråket.

Sidan uppdaterades: