Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Juni

Resultatuppföljning varierar mellan skolorna

Utbildningsenheten har under våren 2016 genomfört resultatdialoger med de skolor i Nacka som har årskurserna 3 och 6. Vårens dialoger visar att det finns skillnader mellan skolorna när det gäller hur långt man kommit med en systematisk resultatuppföljning på olika nivåer.

En central del av skolors kvalitetsarbete i en mål- och resultatstyrd skola är en kontinuerlig och systematisk uppföljning av resultaten på elev-, klass- och skolnivå. För att stödja en systematisk resultatuppföljning har utbildningsenheten provat att ha så kallade resultatdialoger med rektorer för skolorna i Nacka. Resultatdialogen är ett samtal mellan rektor och tjänstepersoner från utbildningsenheten om hur resultatuppföljningen kan användas som ett led i skolans kvalitetsarbete.

Syftet med resultatdialogerna har varit att få en bild av skolornas resultatuppföljning och att fördjupa kunskapen om hur elevresultat utvecklas under skoltiden i Nackas skolor.

Våren 2016 var det andra gången utbildningsenheten genomförde resultatdialoger och enheten fortsätter att utveckla upplägget för att få fram den optimala formen.

Resultatdialogerna visar att resultatuppföljning i hög grad är prioriterad av rektorerna i Nacka, men att det varierar mellan skolorna hur väl utvecklad och systematisk resultatuppföljningen är på olika nivåer.

Rektorer och huvudmän bjöds in till ett analysseminarium i maj där de övergripande resultaten från dialogerna redovisades och diskuterades. Seminariet gav möjlighet till kunskapsdelning och inspiration mellan skolorna när det gäller systematiskt kvalitetsarbete.

Vad har resultatdialogerna gett för resultat?

Utbildningsenheten bedömer att resultatdialogerna har varit mycket värdefulla för att få en förståelse för skolornas resultatuppföljning och rektorernas analys av elevresultat. Dessutom har många av skolorna efter dialogerna uttryckt att de har, eller kommer att ha, nytta av resultatdialogen i sitt systematiska kvalitetsarbete.

I utvärderingsplanen i december kommer utbildningsenheten att ge förslag på vilken verksamhet som bör prioriteras i resultatdialoger under 2017.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: