Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Antagningen till de kommunala grundskolorna centraliseras

Antagning till de kommunala skolorna har sedan länge skötts av varje skola och antagningen har beslutats av rektor för skolan. Utbildningsnämnden har nu beslutat att antagningen i fortsättningen kommer att göras centralt och beslut om antagning kommer att fattas av utbildningsdirektören

Antagning till de kommunala skolorna har sedan länge skötts av varje skola och antagningen har beslutats av rektor för skolan. Utbildningsnämnden beslutade i 15 september 2016 att under skolvalsperioden inför hösten 2017 på försök tillhandahålla underlag för rektorernas beslut om skolplacering.

Försöket har nu utvärderats och utbildningsnämnden har beslutat att införa en central antagningsprocess. Nämnden har även beslutat att ge utbildningsdirektören i uppdrag att utreda hur organisationen för detta ska se ut avseende systemstöd, personella resurser, samverkan med Välfärd skola och fristående skolor i kommunen. Dessutom har utbildningsnämnden beslutat att utse utbildningsdirektören till delegat för antagning till grundskolan från och med 1 januari 2017.

Den centrala antagningen kan bland annat bidra till att kommunen får bättre överblick, skolorna blir avlastade och vårdnadshavare får bättre service. Dessutom blir processen rättssäkrare och en effektiv samverkan med skolhuvudmännen underlättas.

Utfall

Andelen föräldrar som fick den skola de valt i första hand till höstterminen 2017 var 89,3 procent. Det är 2,0 procentenheter mer än året innan. Andelen som har fått sitt förstahandsval når därmed nästan utbildningsnämndens mål på 90 procent för 2017.

I förskoleklass fick 96 procent av de 1 361 eleverna den skola de valt i första hand, vilket kan jämföras med 92 procent som var utfallet året innan.I årskurs 7 fick 76 procent sitt förstahandsval, jämfört med 79 procent året innan. Skälet till nedgången i årskurs 7 var en större elevkull och ett högre söktryck till de mest populära skolorna.

Utvärdering

Utgångspunkterna för utvärderingen har varit att se

  • om försöket bidragit till sådana förbättringar av antagningsprocessen att andelen elever som får sitt förstahandsval av skola har ökat,
  • om en förbättrad information om dimensioneringen erhållits,
  • om rektorerna har blivit avlastade samt
  • om vårdnadshavarnas nöjdhet med skolvalssystemet har ökat.

Utvärdering har dels skett internt på utbildningsenheten, dels har enkäter ställts till kontaktcenter, skoladministratörer och rektorer på såväl fristående som kommunala skolor.

Resultaten från utvärderingen visar att den organisation som prövats avlastade både rektorer och administratörer. Av elva rektorer som svarat på enkäten uppger åtta att de har blivit avlastade och endast en av 12 skoladministratörer på de kommunala skolorna tyckte att skolvalet fungerat dåligt.

När det gäller rutiner och systemstöd är det dock tydligt från såväl den interna utvärderingen, som redogjorts för i avsnittet ovan, som av enkätsvaren att mycket kan utvecklas. Förutom att det behövs mer rutin så behövs också en organisation som stödjer processen på ett bättre sätt. Det innefattar såväl personella resurser som systemstöd.

Det framkom också att rektorerna inte tycker att de kan ansvara för besluten i skolvalet när de inte varit involverade i processen. Om arbetet ska skötas centralt i framtiden bör därför delegationsordningen ändras så att inte utbildningsnämnden delegerar ansvaret till rektorerna.

Framtida organisation

Vid utvärderingen framkom också att arbetet under skolvalsperioden samspelar med antagningen under resten av året vilket har resulterat i tanken att hela antagningen till skolorna skulle skötas centralt. På så sätt får kommunen bättre överblick, skolorna blir avlastade och vårdnadshavare behöver inte ringa runt till skolorna för att höra om det finns plats. Med tanke på den inflyttning som sker i kommunen skulle detta kunna bidra till en effektivare och bättre service för såväl invånare som för skolorna.

En tydlig styrprincip i Nacka är att delegation ska ske till lägsta effektiva nivå men som det ser ut nu i Nacka med stor inflyttning och begränsat antal platser på vissa skolor blir inte antagningsprocessen effektiv om den ligger på enhetsnivå. En stor fördel med en central organisation är att utbildningsenheten lättare än varje enskild rektor kan få en överblick över antalet lediga platser i kommunen och detta gäller speciellt när det kommer nya elever.

Det skulle också tydliggöra hur organisationen för skolorna ser ut och i de fall det finns fler elever än platser förbättras förutsättningarna för Välfärd skola att centralt planera och agera istället för att en enskild rektor ska behöva göra svåra avvägningar.

Med en central antagningsorganisation behöver inte föräldrar som är nya i kommunen ringa runt till olika skolor utan kan höra av sig till ett ställe för att informera sig och sedan göra övervägda och realistiska val. Systemet med central antagning bör borga för en rättssäkrare process och bör också bidra till att ingen oroas över att skolorna "väljer bort" vissa elever. En gemensam antagning kan motverka den upplevelsen.
Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: