Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Föräldrars och elevers syn på förskola och skola 2017

Årets kundenkät visar att föräldrar och elever i hög grad är nöjda med sin förskola och skola i Nacka. På många områden, särskilt inom förskolan, är resultaten mycket höga men i årets undersökning finns också en del oroande resultat som gäller grundskolan och gymnasieskolan.

Årets enkätundersökning visar liksom tidigare års enkäter att föräldrar och elever i hög grad är nöjda med sin förskola och skola i Nacka. På många områden är resultaten mycket höga. Några exempel:

  • 97 % av föräldrarna med barn i förskola tycker att verksamheten är stimulerande
  • 97 % av eleverna i årskurs 3 tycker att deras lärare är bra på att förklara olika saker
  • 92 % av eleverna i gymnasiets år 2 känner sig trygga
  • Många förskolor och skolor har hög andel nöjda föräldrar och elever.

I årets undersökning finns också en del oroande resultat som gäller grundskolan och gymnasieskolan. Jämfört med föregående år har resultaten sjunkit på många områden, bland annat när det gäller elevernas bedömning av hur stimulerande skolarbetet är och det upplevda inflytandet samt, när det gäller grundskolan, även i viss mån den upplevda tryggheten.

Hur följs resultaten upp?

De oroande resultaten i årets enkätundersökning behöver analyseras och tolkas på de olika skolorna av ledning, lärare och elever. Det kan finnas generella förklaringar, flera av resultaten försämrats även i andra kommuner, men det är svårt att bedöma vilka faktorer som skulle ligga bakom sådana generella mönster.

Flera skolor ligger strax under 80-procentsnivån, men resultat under denna nivå är ändå viktiga att ta på allvar och undersöka vidare. Utbildningsenheten och utbildningsdirektören kommer därför i enlighet med utvärderingsplanen att under juni månad träffa ledningen för de förskolor och skolor som har mindre än 80 procent nöjda föräldrar respektive elever. Detta är så kallade kontrollbesök för att höra hur ledningen för förskolorna och skolorna ser på resultatet och hur de arbetar med att förbättra verksamheten.

Resultaten i årets elev- och föräldraenkäter kommer också att vara ett av underlagen i den kvalitetsuppföljning med huvudmän som utbildningsenheten kommer att genomföra i höst. Samtalen med berörda huvudmän kommer då särskilt att uppmärksamma enheter med låga resultat.

Andel nöjda föräldrar och elever över tid

Liksom tidigare är de flesta föräldrar och elever nöjda med sin förskola eller skola. I årets undersökning är 94 procent av föräldrarna med barn i förskola nöjda. Resultatet ligger kvar på samma höga nivå som tidigare. Allra högst andel nöjda föräldrar finns i pedagogisk omsorg, tidigare kallat familjedaghem, där alla föräldrar är nöjda.

I grundskolan är 88 procent av föräldrarna och 84 procent av eleverna nöjda med verksamheten. Detta är sammanvägningar av de olika svarsgrupperna. I gymnasieskolan är andelen 74 procent, men här används ett annat sätt att mäta.

Andelen föräldrar och elever som är nöjda med grundskola och gymnasieskola har minskat jämfört med de senaste åren. Under de första fem åren som undersökningen genomfördes ökade andelen nöjda. Därefter har andelen nöjda legat på ungefär oförändrad nivå, men i år märks alltså en nedgång i grund- och gymnasieskolan.

Alla förskolor och skolor ska ha nöjda föräldrar och elever

Ett fokusområde för utbildningsnämnden är att alla förskolor och skolor i kommunen i Nacka håller hög kvalitet. Det följs upp genom indikatorer som mäter att elevresultaten och andel nöjda elever och föräldrar ska vara minst på en viss nivå på alla förskolor och skolor. I indikatorn som avser 2017 har, när det gäller nöjdhet, gränsen dragits vid 80 procent nöjda föräldrar och elever.

Förskolan

Flertalet förskolor, 94 procent, når upp till nivån. I år är det sex förskolor som inte når gränsen med 80 procent nöjda föräldrar. Det kan jämföras med 2016 då det var fem förskolor och 2015 var det två förskolor.

Grundskolan

När det gäller föräldrarnas nöjdhet ligger 82 procent av skolorna över gränsen. Men när det gäller eleverna var det endast 70 procent av skolorna. Det är en klar försämring jämfört med året innan. I grundskolan är det svårt att jämföra med 2015 då svarsgrupperna var delvis annorlunda. Resultatet för 2017 är oroande, även om man bör vara medveten om att flera skolor ligger strax under 80 procent.

Gymnasieskolan

I gymnasieskolan når endast hälften av skolorna upp till 80, vilket är ungefär som året innan (med hänsyn till att Nacka gymnasium då räknades som två skolor). Även detta resultat är oroande, särskilt när det gäller de två skolor där bara en mindre del av eleverna kan rekommendera sin skola.

Frågor med högst och lägst resultat

Förskola och pedagogisk omsorg

Föräldrarna är i år mest nöjda med att verksamheten är stimulerande för deras barn och att barnen trivs i förskolan, i princip alla föräldrar instämmer i dessa påståenden. Även svaren om att barnen är trygga i förskolan, att öppettiderna passar familjen och att barnet går på den förskola som föräldrarna vill, har näst intill lika höga resultat.

De frågor som ligger lägst avser förskolans arbete mot kränkande handlingar samt förtroendet för förskolechefen. Även de lägsta resultaten ligger dock på en hög nivå – 8 av 10 föräldrar instämmer även i dessa frågor.

Förskoleklass, grundskola och fritidshem

I år svarade 3 100 föräldrar och 3 700 elever i undersökningen i förskoleklass och grundskola. I årets undersökning är det två skolor, Internationella Engelska skolan och Akademiska skolan, som inte har deltagit.

Ett generellt mönster är att eleverna är mer nöjda när det gäller undervisningen, lärare och trygghet än de är med inflytande och ofta också stimulans. Ett tydligt mönster, liksom tidigare och liksom i andra kommuner, är att elever i lägre årskurser är mer nöjda än elever i högre årskurser. Det är särskilt tydligt när det gäller frågor om stimulans, medan bedömningen av trygghet endast sjunker lite grann med stigande ålder.

Vid jämförelser mellan årskurser behöver man vara medveten om att eleverna i årskurs 3 får färre och enklare formulerade frågor än eleverna i årskurs 6 och 8.

Även när det gäller föräldrar återkommer mönstret att föräldrar är mer nöjda när det gäller yngre barn, men mönstret är inte lika tydligt som för eleverna. Föräldrar instämmer i allra högst utsträckning i att barnet trivs, är tryggt, har kompetenta lärare och går på den skola som föräldern vill. I förskoleklass och årskurs 3 är det cirka 95 procent av föräldrarna som instämmer i dessa påståenden. I årskurs 6 är andelen fortfarande hög, men något lägre (mellan 92 och 88 procent).

De påståenden som ligger lägst i alla tre svarsgrupperna bland föräldrarna är om eleven är med och planerar sitt skolarbete, men här är det många som svarar att de inte vet.

Gymnasieskola

I år svarade 1 100 gymnasieelever i Nackas gymnasieskolor på den länsgemensamma enkäten, vilket är ungefär samma antal som förra året. Svarsfrekvensen är 76 procent.

De mest positiva resultaten på totalnivå gäller elevernas upplevelse av trygghet, att lärarna bemöter eleverna på ett positivt sätt, att lärarna är kunniga i sina ämnen och att eleverna kan rekommendera sitt gymnasieprogram.

Lägst omdömen får enkätfrågor om inflytande; att eleverna får vara med och påverka hur de arbetar under lektionerna och innehållet i lektionerna samt att eleverna får information om hur de ligger till. På Designgymnasiet, Nacka Praktiska, Sjölins gymnasium och YBC har resultaten om inflytande dock förbättrats för alla enkätfrågor inom det området.

Nackas resultat jämfört med andra kommuners

En jämförelse mellan de kommuner som har genomfört VÅGA VISA-undersökningen visar att Danderyd, Täby och Ekerö har högst genomsnittligt resultat i år. De ligger också över genomsnittet i flertalet svarsgrupper. Nackas resultat ligger över genomsnittet i åtta av de tretton svarsgrupperna.

Om enkätundersökningen

I utbildningsnämndens kvalitetssystem ingår att årligen följa upp vad föräldrar och elever i förskolor, pedagogisk omsorg och skolor anser om verksamheten.

Kvalitetsuppföljningen med enkäter i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola är en del i VÅGA VISA, samarbetet om utvärdering som Nacka deltar i. Undersökningen genomfördes förutom i Nacka i nio andra kommuner. Undersökningen i gymnasieskolan genomfördes gemensamt i Stockholms län på uppdrag av Gymnasieantagningen i Stockholms län.

Undersökningarna genomfördes januari - februari 2017 och baseras på svar från 12 800 föräldrar och elever. Svarsfrekvensen var sammantaget 80 procent. Metoden beskrivs mer utförligt i en bilaga till tjänsteskrivelsen.

Läs hela tjänsteskrivelsen om kundenkäten 2017

Sidan uppdaterades: