Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

11 000 nya platser behövs inom förskola och skola fram till 2030

En ny behovsprognos visar att Nacka fram till 2030 kommer att behöva ytterligare cirka 4 000 förskoleplatser, 5 000 platser i grundskolan och nästan 2 000 platser inom gymnasieskolan. De flesta platser behövs på västra Sicklaön och Älta där det byggs många nya bostäder. Men behovet ökar även i de andra kommundelarna, till exempel behövs det snarast ytterligare platser i årskurserna 7-9 i Boo.

Ett av utbildningsnämndens ansvarsområden är utbudet inom förskola och skola. Det innebär att nämnden ansvarar för att det finns tillräckligt med platser i ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet.

Nacka är en växande kommun, särskilt på västra Sicklaön men även i andra kommundelar. För att kunna planera för framtida behov av platser tar utbildningsnämnden varje år fram en så kallad behovsprognos som visar kommande efterfrågan på förskole- och skolplatser i de olika kommun­delarna.

Till grund för handlingsplanen ligger befolkningsprognosen för åren 2017-2030 och enheternas uppgifter angående deras kapacitet. Planen utgår från skollagens krav på närhet vilket generellt innebär att plats ska erbjudas i barnets/elevens närområde. Kravet på närhet minskar allt eftersom barnet blir äldre.

Nedan finns en kort sammanfattning av behovet av förskole- och skolplatser i övrigt hänvisas till bilagda Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2017–2030.
Ta del av hela behovsprognosen via denna länk

Förskola

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan kommundelarna. Störst behov av utbyggnad är det på Sicklaön och i Älta. Under prognosperioden finns planering för cirka 3 900 nya förskoleplatser.

Några av enheterna kommer att behöva tas i bruk tidigare än dagens planering eftersom behovet av förskoleplatser beräknas uppstå snabbare än vad som tidigare kunnat förutses. Utbildningsnämnden betonar vikten av att utbyggnadstakten hålls uppe för att Nacka ska kunna uppfylla förskolegarantin i framtiden.

Grundskola

Efterfrågan på förskoleklass och årskurserna 1-6 är tillgodosedd med den planering som finns. Behovet av ytterligare skolplatser för hela kommunen är totalt cirka 3 300 platser fram till 2030.

I Boo behövs en kapacitetsökning snarast. Prognosen visar att det behövs en ny skola i södra delen av Boo.I Älta finns en ökad efterfrågan som möts av att Inspira förskolor och skolor har öppnat en skolenhet.På västra Sicklaön planeras för ytterligare cirka 2 100 platser.

Sett till hela kommunen kommer det totalt sett bli ett större överskott av platser i mitten av prognosperioden. Det beror på svårigheten att synkronisera behovet av skolplatser med utbyggnadstakten av bostäder. Väntar man med att bygga skolorna till de sista byggetapperna kommer det att råda platsbrist under ett antal år. Utbildningsnämnden anser att denna fråga bör belysas djupare i samband med att byggprojekten blir konkreta. Det har under de senaste åren varit svårt för inflyttande att få skolplats under pågående läsår, ibland beroende på kapacitetsbrist men även på skolornas organisation.

Efterfrågan på skolplatser i årskurserna 7–9 kommer att öka med cirka 1 800 under hela perioden men det finns ett underskott av platser fram till 2021. Utbudet skiljer sig mellan de olika kommundelarna. Det är i Boo och Älta som nya platser kommer att behövas omgående. Eftersom det även i dessa områden saknas platser för förskoleklass och årskurserna 1–6, bör de nya skolorna kunna ta emot förskoleklass och årskurserna 1–9.

Skolorna på Sicklaön tar idag emot elever från andra kommundelar men den elevökning som beräknas att ske på Sickalön innebär att skolplatserna till större del kommer att fyllas av barn från närområdet. Trenden att elever söker sig till västra Sicklaön kvarstår men sammantaget minskar valfriheten för elever från övriga kommundelar om det inte fortsättningsvis finns platser i detta område så att även efterfrågan från andra kommundelar kan mötas.

Gymnasieskola

När sökmönstren i gymnasieregionen och befolkningsökningen vägs samman är behovet av framtida gymnasieplatser i Nacka cirka 1 900 nya platser fram till 2030.

Läs hela tjänsteskrivelsen om behovsprognosen

Sidan uppdaterades: