Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Tillsyn och insyn i förskola och pedagogisk omsorg våren 2017

Under våren 2017 har utbildningsenheten gjort regelbunden tillsyn hos 11 fristående huvudmän och i sammanlagt 26 fristående förskolor. Vid vårens tillsyn framkom att alla verksamheter har god kvalitet. Tre förskolor fick anmärkningar gällande mindre brister i lek- och lärmiljön och fyra förskolor fick anmärkningar gällande mindre brister i det systematiska säkerhetsarbetet.

Riktad tillsyn angående öppettider

En riktad tillsyn avsåg hur huvudmännen tar ansvar för att förskolan erbjuder öppettider enligt Nacka kommuns allmänna bestämmelser.

För att få veta om förskolorna har öppet utifrån vårdnadshavarnas behov har utbildningsenheten skickat en enkät till alla vårdnadshavare som har barn i förskola i Nacka. Närmare 2 700 vårdnadshavare har svarat på enkäten. Resultatet visar att vårdnadshavare överlag är nöjda med hur förskolorna har öppet. Detta gäller även vid lov och semestertider.

Däremot är inte alla lika nöjda med hur förskolorna erbjuder omsorg när personalen har planering. Utbildningsenheten kommer att följa upp de förskolor där en större del av vårdnadshavarna inte är nöjda med öppettider i samband med planering för personalen. Alla förskolor får ta del av enkätsvaren som gäller deras egen förskola.

Utbildningsenheten kommer att skicka ut förtydligande information till alla förskolor om att det alltid ska erbjudas alternativ vid planeringstillfällen för de vårdnadshavare som har behov av omsorg för sina barn.

En särskilt riktad tillsyn har gjorts i Waldorflekskolan Stjärngull beträffande huvudmannens ansvar för att förskolan erbjuder öppettider enligt Nacka kommuns allmänna bestämmelser. Tillsynen utfördes eftersom klagomål framförts till utbildningsenheten om förskolans öppettider. Förskolan har vid flera tidigare tillfällen fått anmärkningar om brister inom samma område. Trots detta har huvudmannen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att rätta till bristerna och därför fick förskolan denna gång ett föreläggande.

En riktad tillsyn har gjorts gällande hur Amadeus förskola arbetar med sin klagomålshantering. Huvudmannen hade brustit i hanteringen av ett klagomål och vid uppföljning av anmärkning har bristen åtgärdats.
Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: