Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Oktober

Förslag på nya checknivåer för grund- och grundsärskola samt regeländring för fritidsklubb 10–12 år

Utbildningsnämnden har beslutat föreslå nya checknivåer för grundskolan och grundsärskolan. Dessutom har nämnden beslutat att föreslå fritidsklubbens verksamhet för elever 10–12 år i fortsättningen även ska innefatta alla skollov och vara anpassad efter föräldrar och elevers vistelsebehov. Beslut fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november.

Utbildningsenheten har, på uppdrag av kommunfullmäktige och utbildningsnämnden, sett över checkarna för förskoleklass, grundskola och fritidshem när det gäller antal nivåer och relationen mellan dem.

Utbildningsenheten har genom intervjuer, enkät och workshops med ett flertal rektorer och anordnare samt genom jämförelser med andra kommuner, gjort en bedömning om att checknivåerna bör följa stadieindelningen i grundskolan och i grundsärskolan. Nedan visas de främsta orsakerna.

  • Checknivån bör följa den gällande indelningen av grundskolan. Från och med 1 juli 2018 gäller stadieindelning med lågstadium 1-3, mellanstadium 4-6 och högstadium 7-9.
  • Stadieindelad timplan innebär att elever på mellanstadiet har fler lektioner än elever på lågstadiet, vilket motiverar en högre checknivå. Tidigare reglerades endast det totala antalet timmar för grundskolan.
  • Ämneslärare finns i alla årskurser på mellanstadiet och eftersom den största kostnadsposten i skolan är personalkostnaden bör alla årkurser i mellanstadiet ersättas på samma sätt.
  • Flera anordnare signalerar att ersättningen för årskurs 4 och 5 behöver höjas för att bättre motsvara det uppdrag skolorna har enligt styrdokumenten.

Utbildningsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att ha samma checkbelopp i hela mellanstadiet.

För grundskolan innebär det att checkbeloppet för årskurs 4 och 5 i grundskolan höjs med 2,5 procent och checkbeloppet för årskurs 6 sänks med 4,9 procent.

För grundsärskolan innebär det att checkbeloppet för årskurs 4 och 5 i grundsärskolan med höjs med 2,6 procent och checkbeloppet för årskurs 6 sänks med 5,1 procent.

Beslut om eventuell förändring enligt utbildningsnämndens förslag fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål och Budget i november.

Regeländring för fritidsklubb 10–12 år

Utbildningsenheten har genom intervjuer, enkät och workshops med ett flertal rektorer och anordnare gjort en bedömning om att fritidsklubben för 10-12 åringar borde gälla på alla skollov, inkluderat sommarlovet.

Utbildningsenheten bedömer att nuvarande ersättningsnivå är tillräcklig då det redan finns verksamhet för yngre barn under loven och dessa verksamheter bör kunna samverka.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: