Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fonologisk screening – resultat för förskoleklass och koppling till olika förskolor

Utbildningsenheten har genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vad rektorerna i Nacka har för uppfattning om den fonologiska screeningen. Enkätresultatet visar att den fonologiska screeningen är mycket uppskattad av rektorerna, och att resultaten bland annat används för att utforma undervisningen. Särskilt uppskattat är stödet med olika språklekar och övningar.

Elevers fonologiska medvetenhet har en tydlig koppling till läsutvecklingen. Den fonologiska medvetenheten kan stimuleras på olika sätt såväl före skolstart som under skoltiden. I Nacka genomförs sedan en lång rad år en fonologisk screening av eleverna i förskoleklass.

Syftet med den fonologiska screeningen är att kunna ge elever individualiserad stimulans och träning under förskoleklassåret och att tidigt upptäcka eventuella svårigheter för att kunna sätta in åtgärder. Screeningen av eleverna genomförs i september i förskoleklass och följs sedan upp med ytterligare en screening i slutet av läsåret, i maj.

Kartläggningen innehåller olika deluppgifter som har fonemen i fokus och avser rim, begynnelseljud, antal ljud, jämförelser av ordlängd, skriva ord.

Resultatet 2016-2017 visar liksom tidigare att elevernas språkutveckling är tydlig under förskoleklassåret. Det gäller bland elever på alla skolor, men några skolors resultat ligger lägre än andra skolor även i majmätningen.

Resultaten kopplade till olika förskolor

Utbildningsenheten har även kopplat samman resultaten vid den fonologiska screeningen i september med den förskola som eleven gått i närmast före starten i förskoleklass. Vi ville undersöka om resultaten visar att det finns skillnader mellan barnens språkliga medvetenhet från olika förskolor, och om dessa skillnader kan hänga samman med förskolornas insatser. Syftet var att hitta sätt att ge förskolorna återkoppling på sitt arbete, och utveckla nya mått på förskolors kvalitet.

I förskolans pedagogiska uppdrag har sedan 2010 års reviderade läroplan infördes, språklig utveckling lyfts fram. Det är därför av intresse att följa upp förskolorna i Nacka i detta avseende – både för att få en bild av hur väl förskolornas arbete fungerar och för att stimulera förskolorna till att utvecklas ytterligare inom dessa områden.

För varje förskola beräknades ett genomsnittligt resultat vid screeningen i september för samtliga barn som börjat förskoleklassen under åren 2014-2016 (se figuren nedan). Skälet till att resultatet för flera år slås ihop är att antalet barn som går till förskoleklass per år är få på många förskolor. Vi kan konstatera att resultaten är relativt stabila över åren för de större förskolorna.

Förskolornas genomsnittliga resultat varierar från 11 till 26 poäng. En fjärdedel av förskolorna i Nacka låg i den övre resultatdelen, vilket innebar 22-26 poäng i september-screeningen, medan en fjärdedel av förskolorna låg i den undre resultatdelen och varierade från 11 till 17 poäng.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: