Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

December

Nackas nior är både trygga, nöjda och får bra betygsresultat

Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar årligen sin rapport Öppna Jämförelser för grundskolan. SKL har tagit fram ett sammanvägt mått som visar hur väl kommunerna lyckats med sitt kunskapsuppdrag. I den senaste rapporten hamnar Nacka på sjunde plats i landet och andra plats i länet. Dessutom är Nackas elever i årskurs 9 bland de nöjdaste och tryggaste i landet.

I den senaste rapporten, som avser våren 2017, placerar sig skolorna i Nacka – kommunala och fristående – på sjunde plats i landet när det gäller det sammanvägda måttet för årskurs 9. Nacka har de senaste sex åren tillhört de 10 bästa av Sveriges 290 kommuner. Nacka är den största kommunen av kommunerna som ligger högst. Exempelvis har kommunerna i topp – Storfors och Borgholm – 65 respektive 111 elever, medan Nacka hade 1 261 elever. Resultaten för de små kommunerna varierar ofta mellan åren, vilket delvis kan bero på att det finns en slumpmässighet i resultaten för dessa kommuner. Det är bara två kommuner, Nacka och Lidingö, som har legat bland de tjugo bästa sedan måttet började tas fram.

Nacka kommun har alltså under många år haft goda kunskapsresultat. I årets Öppna Jämförelser har Nacka även en hög andel elever som svarar positivt på frågor som gäller om eleverna är nöjda med sin skola och känner sig trygga i hög grad. Frågorna som SKL redovisar är hämtade från Skolinspektionens skolenkät för kommunala grundskolor för årskurs 9.

I årets rapport uppmärksammas att Nackas niondeklassare lämnat så positiva svar i skolenkäten. Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka, svarar i en intervju på varför hon tror att Nacka både har höga kunskapsresultat och nöjda elever.

- Det finns inte bara en förklaring, utan jag tror att det är flera faktorer som har betydelse, säger Susanne Nord i artikeln. En är naturligtvis det fina arbete och det engagemang som finns hos lärare, rektorer och övriga medarbetare som arbetar varje dag för att skapa ett gott och stimulerande inlärningsklimat, hög måluppfyllelse och trygghet för våra elever.

Öppna Jämförelser tar också fram kommuner med förutsättningar som är jämförbara med Nacka vad gäller kommunstorlek, utbildningsbakgrund etc. Nackas resultat ligger också i år betydligt högre än dessa jämförelsekommuner (Kungsbacka 84, Mölndal 89, Sollentuna 31, Växjö 134).

Öppna Jämförelser innehåller flera mått där resultaten jämförs med förväntade värden utifrån elevsammansättningen, exempelvis föräldrars utbildningsnivå. Rapporten omfattar också effektivitetsmått, där kostnaden för skolan i förhållande till standardkostnaden i utjämningssystemet ställs mot ett samlat resultatmått. Resultat från elevenkäter har också tagits med för att bredda resultatbilden.

Vill du ta del av hela rapporten? Klicka då på den här länken

Sidan uppdaterades: