Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Skolvalet 2018 – utvärdering och utfall

I skolvalet till hösten 2018 fick 92 procent plats på den skola de valt i första hand, en ökning från förra året. Utfallet innebär dessutom att utbildningsnämnden mål på 90 procent uppnåddes. Nästan alla (99,6 procent) kunde beredas plats på någon av sina tre valda skolor.

Redovisningen om skolvalet består av två delar. I den första delen redovisas utfallet av skolvalet, det vill säga statistik som bland annat visar i vilken grad elevers och vårdnadshavares val har tillgodosetts. Den andra delen redogör för resultatet av den årliga enkät som skickas till vårdnadshavare efter att de genomfört skolvalet

Ärendets båda delar omfattar endast de så kallade måsteväljarna. Med måsteväljare avses vårdnadshavare som behöver göra ett skolval – antingen för att barnet ska börja i förskoleklass eller för att den nuvarande skolan inte har nästa årkurs. Värt att nämna är att antalet måsteväljare är fler i år än tidigare eftersom förskoleklassen är obligatorisk från och med hösten 2018.

Utfallet av skolvalet – nämndens mål uppnått

I årets skolval fick 92 procent placering vid den skola som de valt i första hand. Det innebär att utbildningsnämndens mål på 90 procent uppnåddes och resultatet är en ökning jämfört med förra året då 89 procent fick sitt förstahandsval tillgodosett.

I skolvalet väljer alla vårdnadshavare tre olika skolor, rangordnade från 1 till 3. Andelen barn som fick placering vid något av sina två högst prioriterade val var 98 procent, en liten ökning jämfört med förra året (97 procent). Nästan alla (99,6 procent) kunde beredas plats på någon av sina tre valda skolor. Totalt var det tio elever (0,5 procent) som inte fick plats på någon av sina valda skolor. Dessa elever placerades vid närmaste kommunala skola med ledig plats.

Vad tyckte föräldrarna om skolvalet?

Efter varje skolval skickas en enkät till hälften av vårdnadshavarna. Enkäten genomförs efter det att skolvalet har stängt men innan besked om skolplaceringar har kommit. Efter tre påminnelser hade totalt 449 föräldrar svarat, vilket är 43 procent av dem som fick enkäten. På grund av den låga andelen kan vi inte dra några större slutsatser och vi presenterar enbart uppgifterna utan att exempelvis redovisa undergrupper eller analysera mönster och samband.

Drygt hälften av föräldrarna uppger att de använt Nackas webbverktyg "Jämföraren" för att hitta information om alla skolor i Nacka och jämföra dem med varandra.Det var också drygt hälften av föräldrarna som uppgav att de hade varit på informationsmöte – Öppet hus – på någon skola inför skolvalet.Nästan alla föräldrar, 94 procent, svarade att informationen på Nackas webb om hur skolvalet går till var mycket eller ganska bra.85 procent av föräldrarna uppgav att det var lätt eller mycket lätt att använda e-tjänsten Nacka24 när de genomförde sitt skolval.

I enkäten fick föräldrarna ta ställning till hur viktiga ett antal listade faktorer var för att komma fram till vilken skola de skulle välja.

Nio av tio angav närhet till hemmet och erfarenheterna från vänner och bekanta som viktigt.Drygt tre av fyra uppgav att intrycket från besök vid skolan varit viktigt. Skolans prov- och betygsresultat liksom vad föräldrar och elever tyckte om skolan i kommunens enkätundersökning var viktigt för ungefär sju av tio föräldrar.Ungefär två av tre uppgav att skolans inriktning eller profil var viktigt.

Är det viktigt att välja skola?

Liksom tidigare år tyckte föräldrarna i årets undersökning i hög grad att det är viktigt att själv få välja skola till sitt barn. Drygt nio av tio svarande tycker att det är mycket eller ganska viktigt.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: