Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nackas elever fortsätter att ha goda resultat

En färsk resultatredovisning visar att Nackas grundskoleelever fortsätter att ha goda resultat. Resultaten i årskurs 9, som redan låg på en hög nivå jämfört med flertalet andra kommuner, har ökat något sedan föregående år och fler elever blev behöriga till gymnasieskolan. Alla grundskolor utom en har resultat som ligger långt över riksgenomsnittet för 2017.

Resultatredovisningen är en del av utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete och visar resultat för vårterminen 2018 för elever som gått i förskoleklass och grundskolor i Nacka. I tjänsteskrivelsen hittar du alla resultat redovisat per skola. Nedan följer en kort sammanfattning.

Fonologisk screening i förskoleklass

I Nackas förskoleklasser mäts elevernas språkliga medvetenhet genom så kallad fonologisk screening. Syftet med screeningen är att kunna ge elever individualiserad stimulans och träning under förskoleklassåret och att tidigt upptäcka eventuella svårigheter för att kunna sätta in åtgärder.

Screeningen av eleverna genomförs i september när eleverna precis börjat förskoleklass och följs sedan upp med ytterligare en screening i maj. Resultatet i septembermätningen varierade mellan skolorna från 14 till 25 poäng, av maximala 30 poäng. I slutet av läsåret har resultatet ökat tydligt för alla skolor, och varierade mellan 24 och 29 poäng.

Nationella prov i grundskolan

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9. Proven gäller svenska och matematik och från och med årskurs 6 också engelska. Nationella prov genomförs också i årskurs 9, men resultaten samlas inte in av utbildningsenheten. Samtliga skolor ska genomföra proven.

Årskurs 3: Åtta av tio når kravnivån i alla delprov

Nästan alla elever i årskurs 3 genomförde alla delproven i svenska och matematik.

Åtta av tio elever nådde kravnivån i samtliga delprov i matematik, vilket är på samma nivå som året innan. Andelen elever som nått kravnivån i matematik varierar mellan 90 och 99 procent mellan de olika delproven.

Andelen som nådde kravnivån i alla delprov i svenska var 86 procent, alltså något högre än i matematik. Detta resultat är också på samma nivå som året innan. Resultatet mellan delproven varierar mellan 94 och 99 procent.

Av de elever som deltagit i alla delprov klarade tre av fyra kravnivån i alla delprov i både svenska och matematik, vilket är på samma nivå som tidigare. Sju procent, totalt 99 elever, klarade varken kravnivån i svenska eller matematik.

Årskurs 6: Nästa alla skolor ligger över genomsnittet i riket

Statistiken för riket publiceras först senare i höst, men vi kan konstatera att Nackas resultat ligger tydligt över resultaten för 2017. Två till fyra skolor, beroende på ämne, har resultat som ligger under riksgenomsnittet.

De flesta av eleverna i årskurs 6 deltog i det nationella provet och fick provbetyg. Andelen som inte deltog har dock ökat något jämfört med föregående år. På flera skolor deltog alla elever, men på några deltog runt 90 procent eller färre.

Flertalet elever som fick provbetyg fick lägst E, det vill säga godkänt. Det är bara en till fyra procent av eleverna som fick F i provbetyg.

Engelska har högst provbetyg. Bäst resultatet hade delproven som gällde läsförståelse och skrivning, medan det var något lägre i delen som gällde att tala/samtala. I svenska var provbetyget högst i delen som gällde muntlig förmåga och läsförståelse, medan det var klart lägre i provet som handlade om att skriva text. Även tidigare år har resultatet varit lägre i detta delprov.
Betyg i årskurs 6

Utbildningsenheten har beräknat en genomsnittlig betygspoäng för eleverna. För 2018 ligger genomsnittet för Nacka på 14,9 poäng, vilket är på samma nivå som föregående år då genomsnittet var 14,8. Genomsnittet varierar från 10,7 till 16,8 mellan skolorna.

De ämnen där Nackas elever fick högst betyg var engelska och modersmål, följt av bild och hem- och konsumentkunskap. Ämnena med lägst resultat var svenska som andra språk, följt av fysik, kemi och biologi Det är i huvudsak samma ämnen som ligger högst respektive lägst som förra året.

Betyg i årskurs 9

Våren 2018 gick 1411 elever ut årskurs 9 i grundskolor i Nacka. De hade ett genomsnittligt meritvärde på 269 poäng, en ökning med tre poäng sedan föregående år. Meritvärdet är ungefär oförändrat för de kommunala skolorna sammantaget, medan det ökat för de fristående som grupp.

Andel behöriga till gymnasieskolan

Andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram var 95,1 procent, en ökning från 94,0 procent förra året. Även för detta mått ligger nästan alla skolors resultat bra till, med resultat som varierar mellan 90 och 100 procent, förutom på en skola där andelen är mindre än hälften.

Statistiken för riket publiceras först i slutet av september, men det kan konstateras att Nackas resultat fortsätter att ligga betydligt över riksgenomsnittet för 2017. Det gäller även de olika Nacka-skolornas resultat som, med undantag för en skola, ligger över riksgenomsnittet både när det gäller meritvärde och andel behöriga elever.

Obehöriga elever

För behörighet till gymnasieskolan krävs godkänt i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk samt i ytterligare fem ämnen. Våren 2018 var det totalt 69 elever som inte blev behöriga till gymnasieskolan, jämfört med 76 året innan. En del av de obehöriga eleverna är nyanlända elever som har gått fyra år eller mindre i svensk skola. Men för tre av fyra elever går det inte att koppla resultatet till att de gått kort tid i skola i Sverige. I gruppen obehöriga finns både flickor och pojkar, men det är något fler pojkar.

Nyanlända elevers resultat

Av eleverna som gick ut årskurs 9 våren 2018 var 33 elever nyanlända, det vill säga de hade kommit till Sverige i årskurs 6 eller senare. Procentuellt är gruppen nyanlända liten, drygt två procent av samtliga elever i årskurs 9. Resultaten för de nyanlända eleverna i årskurs 9 varierar – en del har fått mycket goda resultat, medan andra enbart fått godkänt i enstaka ämnen. Man bör vara medveten om att gruppen är heterogen, och omfattar elever med olika skolbakgrund.

Nästan hälften, 45 procent, av de nyanlända eleverna i årskurs 9 blev behöriga till gymnasiet. Det är något mer än året innan, då andelen var 39 procent, men man bör vara försiktigt med långtgående slutsatser då gruppen är liten. I riket var resultatet för nyanlända elever 28 procent våren 2017. De nyanlända elevernas meritvärde var i genomsnitt 159 poäng i Nacka. En fjärdedel hade meritvärden under 100 poäng, medan en fjärdedel låg över 210 poäng.
Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: