Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Nackas elevhälsoarbete bedrivs kvalitativt och ändamålsenligt

Utbildningsenheten har på särskilt uppdrag av kommunfullmäktige genomfört en kartläggning och utvärdering av elevhälsoarbetet i Nackas grundskolor. Den sammanfattande bedömningen är att elevhälsoarbetet i Nacka kommun bedrivs på ett kvalitativt och ändamålsenligt sätt.

Kommunfullmäktige gav i Mål och budget 2018-2020 utbildningsnämnden i särskilt uppdrag att under 2018 kartlägga och utvärdera Nacka kommuns grundskolors elevhälsoarbete.

Efter genomförd studie är den sammanfattande bedömningen att elevhälsoarbetet i Nacka kommun bedrivs på ett kvalitativt och ändamålsenligt sätt. Elevhälsan både hos huvudmännen och ute på skolorna har ett tydligt uppdrag och det finns god uppslutning av yrkesprofessioner i skolorna för att möta alla elevers olika behov.

Skolorna bedöms aktivt arbeta förbyggande och hälsofrämjande samt att personalen är engagerade i det dagliga elevhälsoarbetet som bedrivs i skolorna. Skolorna har ett väl förankrat systematiskt kvalitetsarbete och det finns utarbetade rutiner för förebyggande och hälsofrämjande insatser. Alla rektorer och elevhälsoteam är eniga om att elevhälsoarbetet är något som ständigt behöver utvecklas och omprövas på för att säkra likvärdighet och kvalitet.

De utvecklingsområden som rektorerna lyfter är att det ibland finns ett behov av att ytterligare utöka antalet medarbetare med vissa professioner. Det kan till exempel gälla kurator, psykolog och speciallärare. Vidare finns utmaningar att få med all personal i elevhälsoarbetet.

Utbildningsnämnden godkänner studien Kartläggning och utvärdering av Nacka kommuns grundskolors elevhälsoarbete och lämnar den vidare till kommunfullmäktige i kommande årsredovisning.

Nedan hittar du länkar till hela rapporten samt bilagor.

Sidan uppdaterades: