Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Nacka har god tillgång på utbildade och legitimerade lärare

Generellt finns en god tillgång till utbildade och legitimerade lärare på flertalet skolor i Nacka. Det visar den senaste lärarstatistiken som avser hösten 2018.

I ett ärende som just varit uppe i utbildningsnämnden redovisas statistik om lärares behörighet och legitimation från Skolverket. Statistiken avser lärare som är anställda i oktober 2018, och omfattar legitimationer utfärdade till och med den februari 2019. I ärendet redovisas också statistik som visar i vilken grad fritidshemspersonalen har pedagogisk högskoleexamen.

I den här nyheten redovisas ett kort sammandrag av resultaten för varje skolform. Gå gärna in och läs tjänsteskrivelsen, där hittar du en djupare redovisning av

  • Statistik per grundskola och gymnasieskola
  • Statistik per ämne i grund- och gymnasieskolan

Länk till tjänsteskrivelsen

Lärarstatistiken redovisas för två grupper:

  • Alla som arbetar som lärare.
  • Lärare som omfattas av legitimationskrav.

Exempel på lärare som inte omfattas av legitimationskrav – och därför inte ingår i den andra gruppen – är modersmålslärare, lärare i yrkesämnen, lärare på skolor med undervisning på engelska (Internationella Engelska skolan) samt lärare på Waldorfskolor (Idunskolan).

Förskoleklassen

Behöriga att undervisa i förskoleklassen är förskollärare och lärare med legitimation i minst ett undervisningsämne. Andelen behöriga förskollärare och lärare har sjunkit från 89 till 81 procent jämfört med förra året. Nacka har 2018 totalt sett en något lägre andel än Stockholms län. Statistiken redovisas inte per skola då förskoleklassen har relativt få lärare.

Grundskolan

Tre fjärdedelar, 75 procent, av Nackas grundskollärare är legitimerade, men det skiljer sig mellan de kommunala och de fristående skolorna. Nackas kommunala skolor har 14 procentenheter högre andel lärare med legitimation än de fristående. I riket är skillnaden 8 procentenheter. Positivt för i år är att andelen har ökat markant för de fristående skolorna jämfört med föregående år. Det är de fristående skolorna som står för Nackas totala ökning i år.

Nacka har totalt sett högre andel lärare med legitimation i förhållande till såväl länet som riket, men en något lägre andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning än i riket. I riket har andelen lärare med legitimation sjunkit med närmare en procentenhet, i Stockholms län har andelen sjunkit något.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan

I Nackas grundsärskolor har de flesta, 95 procent, av lärarna pedagogisk högskoleutbildning och en tredjedel, 28 procent, har specialpedagogisk lärarutbildning. Motsvarande resultat i länet är 73 respektive 19 procent och i riket 83 respektive 27 procent.

I gymnasiesärskolan har 68 procent av lärarna pedagogisk högskoleutbildning, vilket är lägre än både länets 72 procent och rikets 81 procent. Ingen lärare i Nackas gymnasiesärskolor har specialpedagogisk högskoleexamen att jämföras med Stockholms län som har drygt 14 procent och riket som har 25 procent.

Nackas grundsärskola och gymnasiesärskola är små skolformer med få lärare.

Fritidshem

Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning har ökat ett par procentenheter jämfört med förra året och är nu 24 procent. De senaste åren har andelen sjunkit, inte bara i Nacka utan även i Stockholms län och i riket, årets ökning är därför mycket positiv. I Stockholms län är andelen i år 22 procent och i riket 37 procent.

Gymnasieskolan

Nackas gymnasieskolor har totalt sett en hög andel lärare med legitimation, 87 procent, vilket är en ökning med närmare två procentenheter jämfört med förra års mätning.

Drygt nio av tio lärare i de kommunala gymnasieskolorna har lärarlegitimation (93 procent), andelen har sjunkit något jämfört med förra året. Även andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning har sjunkit något för de kommunala skolorna, men båda måtten ligger fortsatt kvar på en hög nivå.

Liksom för grundskolan har andelen lärare med legitimation ökat för de fristående skolorna jämfört med förra året. Även andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning har ökat. Det är fortfarande skillnad mellan de kommunala och fristående gymnasieskolorna. De kommunala skolorna har 12 procentenheter högre andel legitimerade lärare än de fristående och det är samma skillnad som i riket.

Länk till tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: