Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Remissvar - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

En statlig utredning om fritidshem och pedagogisk omsorg har överlämnat ett betänkande som är ute på remiss. Här kan du ta del av utbildningsnämndens förslag till remissvar från Nacka kommun.

Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg, har överlämnat sitt betänkande (SOU 2020:34) till Regeringen. Utbildningsdepartementet har skickat betänkandet på remiss och svar ska lämnas senast 26 oktober. Utredningen lämnar förslag som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg. För fritidshemmet finns bland annat förslag gällande kompetensförsörjning, kvalitetsarbete, resursfördelning och fortbildningsinsatser. För pedagogisk omsorg föreslås ökade krav på kompetens och ett etableringsstopp.

I sitt förslag till remissyttrande till utbildningsdepartementet påtalar utbildningsnämnden att det är huvudmannen som är bäst på att planera, genomföra och utvärdera verksamheten. Det gagnar inte verksamheten med ytterligare direktiv från staten utöver de som finns i nu gällande lagar och övriga styrdokument.

Ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg skulle innebära ett stort ingrepp i vårdnadshavarnas valfrihet gällande vilken verksamhetsform som deras barn ska delta i. Mot den bakgrunden anser utbildningsnämnden att förslaget om etableringsstopp för pedagogisk verksamhet inte bör genomföras.

Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar utbildningsnämndens förslag till yttrande.

Sidan uppdaterades: