Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Checkbelopp och likvärdighetsresurs 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2020 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2021. Utbildningsnämndens budget fastställdes till strax under tre miljarder kronor. 2,6 miljarder (2 661,7 miljoner kronor) avser checkar och 298,4 miljoner kronor avser övriga kostnader.

Utbildningsnämnden fattade den 3 december beslut om sin internbudget där nämnden fördelar resurser utöver checkramen. I samband med internbudgeten fattar nämnden beslut om plan för internkontroll. Planen för internkontroll behandlas i ett eget ärende. Utbildningsnämndens utvärderingsplan fastställs i februari när analysunderlaget som påverkar planen är klar.
Du hittar alla belopp för 2021 i nämndhandlingarna längst ner på sidan samt på sidan Finansiering på anordnarwebben.
Länk till sidan Finansiering

Kommunfullmäktiges beslut om checkbelopp för 2021

 • Checkbeloppen för förskola och pedagogisk omsorg höjs med 2,0 procent.
 • Skolpengen avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola höjs med 2,0 procent.
 • Ersättningen till fritidshem, gymnasieskola är oförändrad

Utbildningsnämndens beslut om fördelning av övrig ram

Utöver checkramen har kommunfullmäktige beslutat om budgetramar för:

 • Likvärdighetsresurs
 • Nämnd och nämndstöd
 • Myndighets- och huvudmannauppgifter
 • Öppna förskolan
 • Forskning och utveckling

Likvärdighetsresurs med underrubrikerna tilläggsbelopp och övriga ersättningar är ett nytt samlingsnamn och grupperas enligt följande:

Tilläggsbelopp

 • Barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd
 • Modersmålsersättning
 • Obligatorisk lovskola

Övriga ersättningar

 • Nyanländresurs
 • Strukturtillägg
 • Språkförstärkningspeng
 • Skolskjuts för elever i behov av särskilt stöd
 • Undervisning på sjukhus och institutioner

Förändring i beräkning av strukturtillägget

Strukturtillägg i förskoleklass och grundskola fördelas som ett generellt tillägg till skolor. Strukturtillägget har tidigare endast baserats på föräldrars utbildningsnivå, men för att öka träffsäkerheten i fördelningen innehåller modellen för 2021 flera variabler.
De variabler som används från 2021 är

 • föräldrarnas utbildningsnivå,
 • om eleven har invandrat för 3-6 respektive mer än 6 år sedan,
 • om eleven bor med vårdnadshavare,
 • om familjen har ekonomiskt bistånd samt
 • elevernas könsfördelning.

Modellen som används är Statistiska Centralbyråns standardmodell för kommuner, som har justerats med hänsyn till att Nacka har en separat nyanländresurs.

Handlingar i ärendet

Om du vill ta del av hela tjänsteskrivelsen om internbudgeten så hittar du handlingarna här:

 1. Budget utbildningsnämnden 2021
  (Beslutat av Kommunfullmäktige den 16 november 2020)
 2. Check- och ersättningsbelopp samt avgifter 2021
  (Beslutat av Kommunfullmäktige den 16 november 2020)
 3. Tilläggsbelopp och nyanländresurs 2021
 4. Strukturtillägg grundskola 2021
 5. Språkförstärkning förskola 2021
 6. Inackorderingsbidrag 2021

Sidan uppdaterades: