Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nackas elever och föräldrar är nöjda med sin förskola och skola

Enkätundersökningen 2021 visar fortsatt goda resultat och både föräldrar och elever är i stor utsträckning nöjda med verksamheten. Fler grundskolor i år än förra året uppnår minst 80 procents nöjdhet bland eleverna och kommunens mål i detta avseende uppnås Svarsfrekvensen 2021 var betydligt lägre än tidigare år.

Den årliga enkätundersökningen vänder sig till elever och föräldrar inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass samt grundskolans årskurser 3 och 6. Enkäten genomförs inom Våga visa-samarbetet i Nacka, Danderyd, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna och Värmdö. Såväl kommunala som fristående verksamheter deltar.

I den här nyheten får du en kort sammanfattning av resultatet från 2021 års enkät. Läs gärna tjänsteskrivelsen där du kan få en fördjupad bild per skolform och över tid. För grundskolan är fokus i redovisningen på elevernas enkätsvar. På grund av låg svarsfrekvens redovisar tjänsteskrivelsen inte resultat från enkäten till föräldrar med barn i årskurs 6, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Förskola

Förskolan är, liksom tidigare år, den skolform som högst andel svarande är nöjda med. Nästan samtliga föräldrar, drygt 98 procent, kan instämma i att förskolans öppettider passar deras familj. Föräldrarna anser också i mycket hög utsträckning att deras barn trivs och är trygga på förskolan liksom att verksamheten är stimulerande.

Pedagogisk omsorg

Verksamheten inom pedagogisk omsorg bedöms alltid högt av föräldrarna och även i år kan 100 procent av föräldrarna instämma i flera av enkätens påståenden.

Förskoleklassen

Föräldrar till barn i förskoleklassen är till stor del mycket nöjda med verksamheten enligt enkätundersökningen. För ungefär hälften av enkätens påståenden kan minst nio av tio föräldrar instämma i dessa. Barnen trivs, blir stimulerade och är trygga med mera.

Grundskolan

Eleverna i årskurs 3 är i stor utsträckning mycket positiva till skolan i sina enkätsvar. Undantaget avser svar gällande elevernas inflytande i skolan.

Eleverna i årskurs 6 och årskurs 8 är mer kritiska i sina svar än de yngre eleverna och det är oftast eleverna i årskurs 8 som i lägst grad instämmer i enkätens olika påståenden. Det finns dock också undantag från det vanliga mönstret. I ett avseende instämmer eleverna i årskurs 8-enkäten i samma höga utsträckning som eleverna i årskurs 3. Det gäller påståendet om de känner sig trygga i skolan, där fler än nio av tio i årskurs 8-enkäten instämmer. Även trivseln, den generella nöjdheten med den egna skolan och med lärarna får höga resultat i alla tre årskurser. Elevernas svar när det gäller trivseln i skolan kan också noteras är mer positiva i årskurs 8 än i årskurs 6-enkäten.

Fritidshemmet

Tre kategorier av respondenter svarar på enkätens påståenden om fritidshemmets verksamhet. Det är eleverna i årskurs 3 samt föräldrar i förskoleklass och årskurs 3. Resultaten för föräldrarna redovisas sammantaget. Eleverna i årskurs 3 är till stor del nöjda med sitt fritids. Fler än nio av tio elever anser att de är trygga och trivs och tycker personalen är bra. Även om en stor andel elever anser att de får vara med och bestämma så är det ändå det påstående om fritids som eleverna till största del inte kan instämma i.

Utbildningsenheten kommer att följa upp enheter med mycket låg nöjdhet med verksamheten.

Länk till tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: