Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Med start cirka kl.19 idag, den 24 januari, genomför vi en planerad uppdatering av nacka.se. Uppdateringen kan innebära begränsad tillgänglighet till nacka.se under en kortare tid.

November

Godkända utlandsskolor krav för skolpeng utomlands

Utbildningsnämnden har beslutat att det från och med hösten 2022 endast blir möjligt att ansöka om skolpeng och programpeng utomlands för elever som går i godkända utlandsskolor. Detta för att bättre kunna säkerställa utbildningens kvalitet och innehåll samt att utbildningen respekterar de värderingar som en kommunal finansiering bör säkerställa.

Nacka kommun har, genom utbildningsnämnden, som hemkommun ansvar för folkbokförda elevers rätt till utbildning. Enligt huvudregeln ska skolplikten fullgöras i Sverige. I Nacka finns dock möjlighet att ta med sig skolpengen utomlands.

Hösten 2021 har 22 Nackaelever i grundskolan och lika många i gymnasiet beviljats skolpeng utomlands. Flertalet elever går på någon av de godkända svenska utlandsskolorna. Undervisning på godkända svenska utlandsskolor motsvarar så långt det är möjligt den som elever får i Sverige och verksamheten ingår i nationell tillsyn och uppföljning.

Här får du en kort sammanfattning av ärendet. Läs gärna hela tjänsteskrivelsen för fördjupad information samt för att ta del av juristernas utredning av rättsläget för skolpeng utomlands.
Länk till tjänsteskrivelsen

Bakgrund till beslutet

I juni 2021 beslöt utbildningsnämnden om revidering av riktlinjen för skolplikt och skolpliktsbevakning. Utbildningsnämnden gav samtidigt utbildningsenheten i uppdrag att återkomma med förslag på ny riktlinje för skolpeng utomlands i ett separat ärende. Tjänsteskrivelsen visar hur många elever som beviljas skolpeng utomlands över tid, systemet i andra kommuner samt rättsläget när det gäller medflytt av skolpeng utomlands, beskrivet med stöd av kommunens jurister.

Varför genomförs förändringen?

Förändringen syftar till att säkerställa alla elevers rätt till utbildning utifrån kraven i svensk lagstiftning.

Förändringen minskar också risken för att kommunen ska behöva finansiera utbildning ytterligare tid för elever som inte kan tillgodoräkna sig utbildningen utomlands. Detta särskilt för gymnasiet där det krävs att skolan följt ”programplanen” men även grundskolan där elever riskerar att få gå om i de fall de kommit efter på grund av tiden utomlands.

Rättsläget kring att ta med skolpeng utomlands

De utredningar som gjorts av kommunens jurister av rättsläget kring medflytt av skolpeng visar att det inte är helt klarlagt kring om det är lagligt att låta skolpeng följa med en elev som studerar utomlands, och det bör noteras att det finns ett uttalande från SKR om att det strider mot lagstiftningen. För elever som är borta mellan sex och tolv månader och som inte omfattas av skolplikt bedömer juristerna att det finns en laglig möjlighet. Men i dessa fall finns det ett behov av att bättre än i dag kunna säkerställa utbildningens kvalitet och innehåll.

Hur gör andra kommuner?

Av 25 kommuner i Stockholms län har 17 en lösning där de tillåter ansökan att ta med skolpengen utomlands när eleven ska gå i en godkänd utlandsskola. Av dessa 17 kommuner är det 12 som enbart tillåter ansökan för elever i gymnasiet. Bakgrunden till det synsättet är sannolikt just att man jämställer den godkända utlandsskolan som en fristående skola, med den enda skillnaden att den ligger utanför landets gränser. Detta är i linje med att Nacka kommun valt att erbjuda elever att ta med skolpengen viss tid.

Godkända svenska utlandsskolor

Merparten av eleverna som detta läsår har skolpengen med sig utomlands går alltså på en godkänd utlandsskola. Det finns för närvarande 15 godkända utlandsskolor där undervisningen så långt det är möjligt motsvarar den som elever får i Sverige. Skolorna följer de svenska läroplanerna, undervisningen är på svenska och de har rätt att sätta betyg. Skolinspektionen har tillsyn över verksamheten och Skolverket svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

De godkända utlandsskolorna får statsbidrag för elever till vårdnadshavare som uppfyller vissa villkor när det gäller skälen till vistelsen utomlands. Medflytt av Nackas skolpeng godkänns inte till de skolor som får statsbidrag eftersom skolan då skulle få dubbel ersättning för eleven.

Det finns andra skolor som kallar sig svenska utlandsskolor och det finns även andra utbildningar som varken får statsbidrag eller har rätt att sätta betyg enligt svensk lag. Sådana skolor står inte under svensk statlig uppföljning, utvärdering och tillsyn.

Sidan uppdaterades: