Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förstärkt språkstöd i skolan från hösten 2022

Utbildningsnämnden har som en del av politikerinitiativet Framgång Fisksätra beslutat att införa nyanländresurs i förskoleklass samt att utöka av strukturtillägget. En översyn pågår gällande modellen för strukturtillägget som kan leda till förslag som kan införas från och med år 2023.

Kommunfullmäktige beslöt i maj 2022 att i enlighet med förslaget i politikerinitiativet Framgång Fisksätra* tillföra utbildningsnämnden 7 miljoner kronor för att förstärka språkstödet inom likvärdighetsresursen.
Utbildningsnämnden har beslutat att det förstärkta språkstödet ska fördelas med 0,5 miljoner kronor till nyanländresurs i förskoleklassen samt 6,5 miljoner till ett extra strukturtillägg som betalas ut som ett engångsbelopp till vissa skolor.

Nyanländresurs införs även i förskoleklass

Från och med höstterminen 2022 införs nyanländresurs i förskoleklass med samma rutin och regelverk som redan finns för årskurs 1–9.

Extra strukturtillägg i form av ett engångsbelopp

Den resterande delen av den utökade budgeten från kommunfullmäktige fördelas enligt den nya modell som Statistiska Centralbyrån, SCB, tagit fram. Engångsbeloppet fördelas till de skolor i Nacka vars strukturtillägg ligger över genomsnittet per elev.

Utbetalningen kommer att baseras på antal inskrivna elever den 15 augusti 2022 och betalas ut tillsammans med övriga checkbelopp och ersättningar i september månad.

Ordinarie strukturtillägg

Det ordinarie strukturtillägget för 2022 påverkas inte av engångsbeloppet till höstterminen.

Fortsatt arbete inför budgeten för 2023

Statistiska Centralbyrån, SCB, har utvecklat särskilda variabler som avser att bättre fånga betydelsen av att en skola har många elever med stora behov samt av att elever från områden där många elever har stora behov kan förväntas ha sämre förutsättningar.

SCB:s beräkningar för Nacka analyseras nu och kommer att ligga till grund för ett förslag om förändrad resursfördelningsmodell för strukturtillägg för år 2023 och framåt. Förslag gällande förändrat resursbehov och fördelning kommer att ingå i utbildningsnämndens ärende om mål och budget 2023–2025 i september samt i internbudgeten för 2023, som utbildningsnämnden beslutar om i december.

Länk till tjänsteskrivelsen

*Framgång Fisksätra

Utbildningsnämndens beslut om förstärkt språkstöd är en del av politikerinitiativet Framgång Fisksätra. I februari 2022 lämnade Mats Gerdau (M), Hans Peters (C), Gunilla Grudevall-Steen (L) och Karin Teljstedt (KD) in ett politikerinitiativ med förslag om att kommunstyrelsen skulle ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till konkreta insatser i enlighet med vad som anges i programmet Framgång Fisksätra.

I initiativet fanns förslag om förstärkt språkstöd i skolan och kommunfullmäktige beslöt i maj 2022 att tillföra utbildningsnämnden 7 miljoner kronor för att förstärka språkstödet inom likvärdighetsresursen i enlighet med förslaget i politikerinitiativet. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter höjs med motsvarande belopp.

Utbildningsenheten har på uppdrag av utbildningsnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande under våren sett över kommunens modell för likvärdighetsresurs till förskoleklass och grundskolor. Utredningen redovisades för utbildningsnämnden i maj 2022. Utgångspunkten var att resursfördelningen ska ge alla skolor likvärdiga förutsättningar. Likvärdighetsresursen ska fördelas med största möjliga träffsäkerhet så att resurser går till de barn och elever som bäst behöver dem.

Bilaga Framgång - Fisksätra

Sidan uppdaterades: