Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Här har vi samlat rutiner, blanketter och riktlinjer gällande förskola och skola. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss på utbildningsenheten.

Förskola och pedagogisk omsorg

Blanketter för barn i behov av särskilt stöd

Egenkontroll

Egenkontroll för undervisningslokaler

Skolor, förskolor och fritidshem är skyldiga att bedriva en systematisk egenkontroll. Det är den verksamhetsansvarige (ytterst rektor eller förskolechef) som har ansvaret för att den fungerar.

Länk till sida med all information gällande egenkontroll för undervisningslokaler

Riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i Nackas förskolor och skolor

Fritidshem

Dispens fritidshem för elever 10-13 år

Enligt 14 kapitlet 6 § i skollagen ska elever erbjudas utbildning i fritidshem om de av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Elever i behov av särskilt stöd kan få fritidshemscheck beviljad till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Vårdnadshavare kan ansöka om dispens till resurssamordnare på utbildningsenheten.

För mer information kontakta resurssamordnare på utbildningsenheten:

Profilbild saknas

Katarina Kåhre

Resurssamordnare

Profilbild saknas

Lilian Lagerström

Resurssamordnare

Eva Westin

Resurssamordnare

Fritidshem för tioåringar i juli

Här finns blankett som används för de elever som behöver fritidshem under juli månad det år de fyller 10 år.

Checkbeloppsnivå grundskola årskurs 1-3 gäller till och med juni månad det år barnet fyller 10 år. Vårdnadshavare som på grund av förvärvsarbete/studier har behov av fritidshem i juli månad erhåller detta efter anmälan till verksamheten.

Kontrakt för fritidshem i juli för 10-åringar (Word-dokument, 41 kB)

Grundskola

Ansökan modersmålspeng

Skolorna ansöker om modersmålspeng per berättigad elev. Observera att ansökan endast görs en gång per elev sedan betalas pengen automatiskt ut varje månad tills dess ni meddelar att eleven avslutat studierna.

Resursen indelas i två nivåer utifrån årskursindelning. Skolan kan ansöka om modersmålspeng för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

Skolan kan ansöka om modersmålspeng för de elever vars vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska. Dessutom ska språket vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Observera att kravet på att eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket slopades från den 1 juli 2015.

För elever med annat nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska) gäller inte kravet att språket ska vara dagligt umgängesspråk i hemmet.

Aktuella belopp hittar du på sidan Finansiering

Länk till webbansökan modersmålspeng

Ansökan nyanländresurs

Nyanländresurs för elever i grundskolan

För nyanlända elever får skolan utöver skolpengen också en så kallad nyanländresurs. Beloppet betalas ut under fyra år och är högre ju äldre eleven är och sjunker med tiden.

Observera att ansökan endast görs en gång per elev, sedan betalas nyanländresursen automatiskt ut varje månad.

Länk till webbformuläret där du ansöker om nyanländresurs

 • Nyanländ anses en elev vara under de fyra första åren i Sverige.
 • Nyanländresurs betalas ut till elever som kommit till Sverige i grundskoleåldern.
 • Elever som kommit till Sverige före sju års ålder är inte berättigade till nyanländresurs.
 • Elever från Danmark och Norge är inte berättigade till nyanländresurs.

Nyanländresursen är högre för elever som just kommit till Sverige och tar hänsyn till elevens ursprungsland utifrån ett mått som kallas HDI, Human Development Index*.

Nyanländresurs för
elever i grundskola
(utöver ordinarie skolpeng)

Lågt HDI

Högt HDI

Skolpeng x faktor

Första året i Sverige

1,50

1,00

Andra året i Sverige

1,25

0,75

Tredje året i Sverige

0,50

0,50

Fjärde året i Sverige

0,25

0,25

*HDI står för Human Development Index och är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder och är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP. Länder med hög HDI är till exempel Sverige, USA, Polen, Singapore och Japan.

Ansökan tilläggsbelopp

Information om ansökan om tilläggsbelopp läsåret 2017-2018

Innan du ansöker är det viktigt att du tar del av dokumenten för förskoleklass respektive grundskola samt Insatstrappan nedan.

Ansökan görs digitalt via ett webbformulär - klicka på länken nedan för att komma till sidan där du registrerar din ansökan.

Länk till ansökan för läsåret 2017-2018 för förskoleklass

Länk till ansökan för läsåret 2017-2018 för grundskola

Anpassad studiegång

Rektor kan besluta om anpassad studiegång i situationer när andra stödåtgärder inte har gett resultat, t.ex. för skoltrötta elever eller för elever som av andra skäl inte är tillgängliga för utbildning.

Beslutet om anpassad studiegång ska föregås av noggranna överväganden, eftersom det kan innebära att eleven lämnar grundskolan utan fullständig utbildning. Elev och vårdnadshavare måste därför få information om vad ett beslut om anpassad studiegång kan innebära för elevens möjligheter att studera vidare och deras synpunkter ska inhämtas och beaktas i bedömningen. Ett sådant beslut är också överklagbart.

Det är av yttersta vikt att justera i mallarna så att texten anpassas till den aktuella eleven.

Mall för beslut om anpassad studiegång (Word-dokument, 46 kB)

Avgifter i skolan

Grundregeln i skollagen är att utbildning i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola i princip ska vara avgiftsfri. Obetydliga avgifter kan dock accepteras i enstaka fall.

Skolinspektionen kritiserade Nacka kommun i beslut den 24 maj 2012 (41-2011:4954) för:

 • att Nacka inte säkerställt att kostnader för deltagande i skolresor är frivilligt samt att samtliga elever får delta i resorna oavsett om vårdnadshavare väljer att ersätta kostnaderna för resorna eller inte.

Ärendet gällde en skidresa vid en skola i Nacka. Skolinspektionen har bedömt att resan var en del av utbildningen trots att den genomfördes under skoldagar då rektor beviljat eleverna ledighet och lärarna semester. Skolinspektionen har vidare bedömt att det inte var tydligt om finansieringen var frivillig, dvs. enligt propositionen till skollagen (2009/10:165 s.375) måste bidraget från vårdnadshavaren vara och framstå som helt frivilligt. Är en kostnadsbelagd aktivitet att betrakta som en del i utbildningen ska alla elever få delta, oavsett om deras vårdnadshavare betalat till aktiviteten eller inte.

Skolinspektionen pekar i sitt informationsblad om avgifter i skolan på att belopp som var för sig kan bedömas som obetydliga kan tillsammans strida mot bestämmelserna om en avgiftsfri skola. Därför måste en helhetsbedömning göras av samliga kostnader som belastar en elev under ett läsår. En annan skola i Nacka (42-2011:2831) kritiserades den 24 maj 2012 för att de sammantagna avgifterna översteg det som är rimligt att ta ut.

Utbildningsnämnden i Nacka beslutade den 28 maj 2009 om vilka belopp som skolorna sammanlagt kan ta ut per läsår per aktivitet. Beloppen grundade sig på Skolinspektionens bedömningar om skäliga avgifter. Nämnden underströk i beslutet vikten av att alla Nacka kommuns skolor även fortsättningsvis starkt överväger, och restriktivt tillämpar, möjligheten att ta ut avgifter i verksamheterna.

Om ni är tveksamma om det är möjligt att ta ut avgifter kontakta gärna resp. huvudman eller utbildningsenheten för en dialog.

Egenkontroll

Egenkontroll för undervisningslokaler

Skolor, förskolor och fritidshem är skyldiga att bedriva en systematisk egenkontroll. Det är den verksamhetsansvarige (ytterst rektor eller förskolechef) som har ansvaret för att den fungerar.

Länk till sida med all information gällande egenkontroll för undervisningslokaler

Riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i Nackas förskolor och skolor

Skolplikt

Rapportering om elevs betydande frånvaro

Skolpliktig elev

För en skolpliktig elev som är folkbokförd i Nacka och som har betydande frånvaro från obligatoriska inslag i skolan ansvarar skolans huvudman för att rapportera frånvaron till utbildningsenheten. Detta avser såväl kommunala som fristående skolor.

Rektor bedömer vad som utgör betydande frånvaro.

Rapportera betydande frånvaro för skolpliktig elev här

Läs mer i utbildningsnämndens riktlinjer för uppföljning av närvaro samt skolplikt (Word-dokument, 73 kB)

Elev i gymnasieskolan

För en elev i gymnasieskolan, som är folkbokförd i Nacka, ska betydande frånvaro rapporteras till utbildningsenheten på motsvarande sätt som görs till CSN. Uppgifterna skickas per e-post till utbildningsenheten@nacka.se. Ange i ämnesraden: "Betydande frånvaro gymnasiet".

Skolpliktsanmälan

Huvudregeln är att skolplikten inträder från och med höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör vid utgången av vårterminen det nionde året i skolan.

I egenskap av hemkommun ansvarar utbildningsnämnden för skolpliktsbevakningen av elever folkbokförda i Nacka.

Skolans huvudman, avser såväl kommunala som fristående skolor, ansvarar för att en skolpliktsanmälan sker till utbildningsenheten när en elev som är folkbokförd i Nacka

 • har en så omfattande frånvaro att rektor bedömer att skolplikten inte fullföljs,
 • skolans insatser för att få eleven till skolan är uttömda och
 • det som återstår är att vårdnadshavarna uppfyller sitt ansvar för att barnet fullföljer skolplikten

Blankett för skolpliktsanmälan (Word-dokument, 43 kB)

Läs mer i utbildningsnämndens riktlinjer för uppföljning av närvaro samt skolplikt (Word-dokument, 73 kB)

Skolpliktsanmälan skickas per e-post till utbildningsenheten@nacka.se. Ange "Skolpliktsanmälan" i ämnesraden. Alternativ kan anmälan skickas per post till Utbildningsenheten, Nacka kommun, Att: utbildningsexpert, 131 81 NACKA.

Gymnasieskola

Ansökan modersmålspeng

Skolorna ansöker om modersmålspeng per berättigad elev. Observera att ansökan endast görs en gång per elev sedan betalas pengen automatiskt ut varje månad tills dess ni meddelar att eleven avslutat studierna.

Resursen indelas i två nivåer utifrån årskursindelning. Skolan kan ansöka om modersmålspeng för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

Skolan kan ansöka om modersmålspeng för de elever vars vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska. Dessutom ska språket vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Observera att kravet på att eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket slopades från den 1 juli 2015.

För elever med annat nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska) gäller inte kravet att språket ska vara dagligt umgängesspråk i hemmet.

Aktuella belopp hittar du på sidan Finansiering

Länk till webbansökan modersmålspeng

Ansökan nyanländresurs

Nyanländresurs för elever i grundskolan

För nyanlända elever får skolan utöver skolpengen också en så kallad nyanländresurs. Beloppet betalas ut under fyra år och är högre ju äldre eleven är och sjunker med tiden.

Observera att ansökan endast görs en gång per elev, sedan betalas nyanländresursen automatiskt ut varje månad.

Länk till webbformuläret där du ansöker om nyanländresurs

 • Nyanländ anses en elev vara under de fyra första åren i Sverige.
 • Nyanländresurs betalas ut till elever som kommit till Sverige i grundskoleåldern.
 • Elever som kommit till Sverige före sju års ålder är inte berättigade till nyanländresurs.
 • Elever från Danmark och Norge är inte berättigade till nyanländresurs.

Nyanländresursen är högre för elever som just kommit till Sverige och tar hänsyn till elevens ursprungsland utifrån ett mått som kallas HDI, Human Development Index*.

Nyanländresurs för
elever i grundskola
(utöver ordinarie skolpeng)

Lågt HDI

Högt HDI

Skolpeng x faktor

Första året i Sverige

1,50

1,00

Andra året i Sverige

1,25

0,75

Tredje året i Sverige

0,50

0,50

Fjärde året i Sverige

0,25

0,25

*HDI står för Human Development Index och är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder och är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP. Länder med hög HDI är till exempel Sverige, USA, Polen, Singapore och Japan.

Ansökan tilläggsbelopp

Ansökan om tilläggsbelopp läsåret 2017-2018

Innan du ansöker är det viktigt att du tar del av dokumenten nedan.

Ansökan görs digitalt via ett webbformulär - klicka på länken nedan för att komma till sidan där du registrerar din ansökan.

Länk till ansökan för läsåret 217-2018

Avstängning av elev inom gymnasieskolan

Här hittar du som är kommunal anordnare anvisningar och mallar för avstängning inom gymnasieskolan. Observera att ansvaret för avstängning av elev inom kommunal grundskola har flyttats från utbildningsnämnden till kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU).

Fristående anordnare kan använda anvisningarna som utgångspunkt men anmäler avstängning till sina huvudmän.

Här kan du ladda ner ett PM med mallar för avstängning av gymnasieelev (Word-dokument, 52 kB)

Elever som saknar svenskt personnummer

Enligt Nacka kommuns regler har elever som är folkbokförda i Nacka kommun rätt till skolpeng/programpeng. Elever som bor i kommunen utan att vara folkbokförda har i vissa fall ändå rätt till skolgång och i så fall har även skolan rätt till ersättning.

Rutin för registrering av elever utan personnummer

 • Distribuera ett informationsblad till dem det gäller och be dem skicka uppgifterna till oss per vanlig post eller e-post. Länk till informationsbladen finns längst ner på den här sidan.
 • Meddela utbildningsenheten via e-post att ni har TF-elever som kommer att börja hos er. Elever och vårdnadshavare kan få stöd i att lämna adressuppgifter och i skolvalet av biblioteken i Nacka.

Utbildningsenheten registrerar dessa TF-elever i Nacka 24 och skolorna behöver inte samla in underlag för registreringen, men vi behöver er hjälp för att förmedla informationen till TF-elevernas vårdnadshavare om att vårdnadshavarna ska lämna uppgifter om identitet och adress till utbildningsenheten. Självklart kan det ibland vara problematiskt för dessa personer att lämna sådana uppgifter till en myndighet, men det får lösas från fall till fall. För att systemen ska fungera måste vi säkerställa att det finns en viss kvalitet på uppgifterna.

Asylsökande

Den som söker asyl i Sverige får ett kvitto på sin ansökan. Senare får den sökande ett s.k. LMA-kort som ersätter kvittot. Kortet visar att personen är asylsökande och har rätt att vara i landet under väntetiden.

Personer som har fått ja på sin ansökan om asyl får ett uppehållstillstånd. Det kan vara permanent eller tidsbegränsat. Uppehållstillståndet innebär att han eller hon får stanna i Sverige. Den som har fått permanent uppehållstillstånd har rätt att bo, arbeta och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. Enligt Migrationsverkets hemsida ska den som fått uppehållstillstånd omgående folkbokföra sig i landet.
Den som är asylsökande styrker detta med kopia på LMA-kortet

Tillståndslösa

Dessa personer kallas ofta "papperslösa" i vardagligt tal. Det kan röra sig om personer som fått avslag på en asylansökan eller personer som vistas i landet utan att ha ansökt om uppehållstillstånd. När det gäller gymnasieskola ska tillståndslös elev ha börjat innan han eller hon fyllde 18 år för att ha rätt till programpeng.

Sökande om uppehållstillstånd

Det rör sig om personer som ansökt om uppehållstillstånd för att få arbetstillstånd men som ännu inte fått något beslut.

Diplomater

I denna kategori finns barn till personer med diplomatstatus i Sverige. De har också rätt till grundskoleutbildning i Sverige. Denna status styrkes med diplomatpass.

EU-medborgare

EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. De har även rätt att starta och driva eget företag. Om de kan försörja sig själv har de automatiskt uppehållsrätt i Sverige och behöver inte kontakta Migrationsverket. EU-medborgare väljer själva om de vill folkbokföra sig i Sverige. EU-medborgarskapet ska styrkas med giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår.

Utbytesstudenter i gymnasieskolan

Utbytesstudenter som är EU-medborgare och vistas i Nacka har rätt till programpeng enligt ovan. Skolor som tar emot utbytesstudenter från länder utanför EU får själva göra upp avtal om ersättning med den organisation som arrangerar elevens vistelse i Sverige.

Informationsbrev

Arabiska (PDF-dokument, 168 kB)
Engelska (PDF-dokument, 156 kB)
Persiska (PDF-dokument, 204 kB)
Spanska (PDF-dokument, 226 kB)

Beskrivning av rutin för TF-elever  (PDF-dokument, 226 kB)
Informationsbrev till vårdnadshavare (PDF-dokument, 97 kB)

Förlängd studietid i gymnasieskolan

Enligt gymnasieförordningen (9 kap, 7§) får huvudmannen besluta om förlängd studietid för en elev. För att Nacka kommun ska betala ut ersättning för eleven behöver huvudman eller rektor göra en ansökan till oss.

Hur görs ansökan?

Ansökan görs digitalt via ett webbformulär där du också bifogar den efterfrågade bilagan.

Länk till webbformuläret där ansökan görs

Ansökan ska innehålla följande:

 • Beskrivning av orsaken till elevens behov av förlängd studietid
 • Beskrivning av skolans tidigare insatser för eleven

BilagA att bifoga ansökan:

 • Elevens individuella studieplan (avslutade, pågående och planerade kurser)

När görs ansökan?

Ansökan gällande höstterminen ska vara oss tillhanda senast den 15 maj och gällande vårterminen 15 november.

Nacka kommun beviljar programpeng för en termin i taget. Om skolan önskar programpeng även för nästkommande termin så behöver skolan förnya ansökan.

Nacka kommun beviljar ersättning om vi bedömer att:

 • orsakerna till behovet av förlängd studietid är skäliga/godtagbara
 • skolan hittills har satt in adekvata åtgärder för eleven
 • den planering som skolan gjort för den förlängda studietiden är rimlig, (dvs. om eleven har realistiska möjligheter att ta gymnasieexamen, utifrån poängplan och planerade stödinsatser).

Har du några frågor? Kontakta då utbildningsenheten i Nacka.

Ogiltig frånvaro gymnasieskolan

Huvudmän är enligt skollagen skyldiga att inrapportera till hemkommunen om en elev, som inte fyllt 20 år, är ogiltigt frånvarande i betydande utsträckning från gymnasieskolan (15 kap. 15§ 2st skollagen).

Vad innebär ogiltig frånvaro i betydande utsträckning?

För elever folkbokförda i Nacka kommun ska motsvarande information som inrapporteras till CSN anges, det vill säga när den ogiltiga frånvaron är upprepad och uppgår till mer än några enstaka timmar under en månad.

Vart ska informationen skickas?

Maila till utbildningsenheten@nacka.se. Ange gärna i ärenderubriken: Ogiltig frånvaro gymnasieskolan.

Riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i Nackas förskolor och skolor

Rutiner för SL-kort till gymnasieelever

Elever i gymnasieskolan som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen kan få reseersättning, oavsett resans längd.

Ersättning för elevresor betalas, i de flesta fall, direkt till skolan som delar ut skolkort till eleverna. Det gäller både fristående och kommunala skolor.

De skolor som meddelat att skolan har för avsikt att dela ut skolkort till eleverna får en utbetalning för skolkortens kostnad enligt antalet nackaelever på skolan i februari resp. september. Utbetalningen görs tillsammans med utbetalningen av programpengen. Du ska alltså inte skicka någon faktura för SL-kort.

Rutiner för överlämnande av betyg

Rutin för överlämnande av betygshandlingar till Nacka kommunarkiv

Särskilt om friskolor

Enligt skollagen (2010:800) 29 kap. 18§ ska huvudmannen för en fristående skola, där betyg sätts, överlämna en elevs slutbetyg eller de betygsdokument eleven får vid avgång från gymnasieskolan till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/2012. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL; har i cirkulär 12:9 Kommunernas mottagande av betygshandlingar från friskolor lämnat rekommendationer om mottagande och överlämnande som i huvudsak följs i nedanstående rutin.

Nacka kommunarkiv tar emot kopior av de betygshandlingar som eleven får från de friskolor som finns i Nacka kommun från och med läsåret 2011/12. Övriga handlingar är inte lagstadgade att lämna till kommunarkivet, men det är ett önskemål från kommunarkivet för att underlätta sökningen av betyg i framtiden och för att säkerställa betygsuppgifter för de elever som byter skola eller avbryter sina studier.

Betyg

Betyg från grundskolan

Det som ska överlämnas är en kopia av den betygshandling eleven får då eleven slutar skolan:

 • Kopia på slutbetyg för elever som fullföljt grundskoleutbildning
 • Kopia på intyg om avgång från grundskola (i de fall eleven avgår utan slutbetyg)
 • Eventuella utdrag ur betygskatalogen för de elever som byter skola eller lämnar skolan i förtid

Betygen lämnas årligen sorterade i personnummerordning oavsett klass.

Betyg från gymnasieskolan

Det som ska överlämnas är en kopia av den betygshandling eleven får då eleven slutar skolan:

 • Kopia på examensbevis (för elever som slutfört ett nationellt program och fått betyg i samtliga kurser)
 • Kopia på studiebevis (för elever som inte fått betyg i en eller flera kurser)
 • Kopia på gymnasieintyg (för elever som avslutat en utbildning på ett introduktionsprogram)
 • Eventuella utdrag ur betygskatalogen för de elever som byter skola eller avbryter sina studier

Kopia på eventuella betyg som utfärdats på engelska ska också överlämnas.

Betygen lämnas årligen sorterade i personnummerordning oavsett program/kurs.

Övriga handlingar

Nedanstående handlingar är inte lagstadgade för friskolor att överlämna medan kommunala skolor däremot är skyldiga att även lämna nedanstående handlingar.

Betygskataloger

Betygskatalogerna ska om möjligt sorteras klassvis. Vissa ämnen kan ha lästs i grupper med elever från olika klasser. Märk då upp att det är betygskataloger för ämnen med blandade klasser (är betygskatalogen helt sorterad efter ämne behöver dock inte de blandade klasserna märkas ut). Skicka betygskataloger för samtliga klasser/årskurser.

Klass-/elevlistor

 • Elevlistor per klass sorterade alfabetiskt på efternamn A-Ö.
 • Elevlistor med uppgifter om för- och efternamn, personnummer samt klassbeteckning över samtliga elever som varit inskrivna i skolan under läsåret sorterade i personnummerordning.

Lokala kurser

Kommunarkivet önskar en innehållsbeskrivning av eventuella lokala kurser eftersom innehållet i en lokal kurs ofta efterfrågas av andra utbildningsanordnare när eleven läser vidare.

Instruktioner för leverans

 • Kontakta kommunarkivet i god tid innan leverans för att komma överens om hur och vid vilken tidpunkt som handlingarna ska levereras. Kommunarkivet nås på kommunarkiv@nacka.se eller tel: 08-718 92 38.
 • Betyg och övriga handlingar levereras inom 6 månader efter avslutad skolgång. Om en skola läggs ner eller byter huvudman levereras betygen direkt.
 • Betygen och övriga handlingar skall skrivas ut på papper. Kopiorna bör vara utskrivna på åldringsbeständigt papper enligt ISO 9706 (t.ex. Stora Enso MultiCopy). Dubbelsidig utskrift är inte tillåten eftersom detta påverkar åldringsbeständigheten. De betygshandlingar som överlämnas behöver inte vara upprättade på Svenskt Arkiv-papper. Vid utskrift av betyg och betygshandlingar rekommenderas att skrivare och toner är certifierade för framställning av dokument som ska bevaras. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut certifierar dessa produkter, se www.sp.se.
 • Plastfickor, kuvert, gem, gummisnoddar och post it-lappar får inte användas.
 • Sortera betyg, elev-/klasslistor, betygskataloger, uppgifter om lokala kurser var för sig och lägg dem i särskilda aktomslag (A3-omslag). Skriv på aktomslaget vad det innehåller, ev sorteringsordning samt vilket läsår det avser. Uppgift om läsår är särskilt viktigt om skolan lämnar handlingar för flera läsår.
 • För att säkerställa att samtliga betyg för ett läsår överlämnats/mottagits bör en elevlista/klasslista för varje avgångklass medfölja där varje elevs betyg prickats av. Förteckningen blir ett kvitto, både för den som överlämnar och den som tar emot handlingarna.
 • Tänk på att lägga med betygshandlingar som utfärdats för elever som har hoppat av eller bytt skola under läsåret.
 • Tänk på att upplysa kommunarkivet om det finns elever med skyddad identitet.
 • Markera tydligt handlingar och uppgifter för elever som har skyddad identitet.
 • När kommunarkivet tagit emot och godkänt leveransen övergår ansvaret för förvaring och utlämnande till kommunarkivet.
 • För friskolor innebär överlämnandet att betygshandlingarna blir allmänna handlingar. Det innebär att de omfattas av offentlighetsprincipen enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782).

Kontakta arkivet

Profilbild saknas

Marlene Bromley-Challenor

Arkivarie

Ungdomsuppföljning/Aktivitetsansvar

Nacka kommun ansvarar för att följa upp ungdomar mellan 16 och 19 år som:

 • inte börjat på gymnasiet
 • hoppat av gymnasiet
 • riskerar att hoppa av gymnasiet och skolans möjligheter är uttömda

Vägledare kontaktar ungdomarna via brev, samt telefon eller hembesök vid behov.

Om du har en elev som är 16-19 år som är på väg att hoppa av gymnasiet är du välkommen att kontakta oss.

Vi kan guida eleven till olika möjliga vägar för att hitta en lösning som gör att du i första hand kan slutföra dina studier. Om inte studier är lösningen just nu kan vi erbjuda andra aktiviteter, till exempel praktik.

Har du frågor om aktivitetsansvaret? Kontakta Susanne Öhrberg, karriärvägledare, Nacka kommun

Profilbild saknas

Susanne Öhrberg

Socialsekreterare

Särskola

Här hittar du information angående särskolan:

Ansökan till särskolan

Ansökan till särskolan kan initieras av förälder eller representanter från kommunen. Vårdnadshavaren måste lämna sitt medgivande till att barnet ska tas emot i särskolan.

Beslut om mottagande till särskolan fattas av utbildningsenheten enligt vidaredelegation från utbildningsnämnden.

Beslut om att en elev ska mottas i särskolan föregås av en pedagogisk, psykologisk, social samt medicinsk bedömning. En noggrann helhetsbedömning görs för att fastställa om eleven tillhör den målgrupp som särskolan är avsedd för. Det är en fördel om de personer som gör de olika bedömningarna i utredningsunderlaget har kännedom om eleven och dess situation.

Utredningsunderlag

Pedagogisk bedömning

Den pedagogiska bedömningen inkluderar en bedömning av barnets kunskapsnivå i samtliga ämnen och i förhållande till målen för årskursen. Bedömningen ska också visa vilka insatser som förskoleverksamheten, förskoleklassen, skolbarnsomsorgen och skolan gjort för att anpassa verksamheten till barnets behov samt vilka resultat som följt av insatsen.

Den pedagogiska utredningen bör utföras av de lärare som bäst känner eleven. Personal med special-pedagogisk kompetens utgör en viktig resurs för kartläggningen av vilka svårigheter en elev har och orsaken till dessa.

Psykologisk bedömning

Den psykologiska bedömningen syftar till att beskriva barnets kognitiva förmåga samt brister eller nedsättningar av adaptiva funktionsförmågor. Bedömningen görs utifrån vedertagna bedömningsinstrument, intervjuer och observation. Om det föreligger en utvecklingsstörning bör det framgå av bedömningen. Diagnoskriteriet ska alltid anges. Detta är särskilt viktigt vid fastställandet av lindrig utvecklingsstörning. Ordet utvecklingsförsening ska inte användas. Ifall en bedömning från en psykolog är svår att ta ställning till bör ett utlåtande från en annan psykolog tas in.

Medicinsk bedömning

Den medicinska bedömningen utförs av en läkare och ger en bild av barnets hälsa samt en medicinsk förklaring till barnets svårighet. Utredningen kan också ge en förklaring till alternativa diagnoser som kan förklara barnets svårigheter. Om så behövs ska ett utlåtande från barnmedicinsk kompetens tas in.

Social bedömning

Den sociala bedömningen syftar till att komplettera underlaget. Utredningen bör visa om situationen i hemmet eller i övrigt utanför skolan kan ge ytterliggare en förklaring av betydelse när det gäller förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildning. En social bedömning utförs av en kurator eller annan person med adekvat utbildning.

Beslut om mottagande

Om kraven för att mottas i särskola är uppfyllda får vårdnadshavaren ett beslut om mottagande. Rektor på mottagande skola avgör i vilken undervisningsgrupp eleven ska gå.

Ett beslut om att en elev i grundskolan ska tas emot i särskolan bör verkställas omedelbart. Rektor på tilltänkt skola delges beslutet om mottagande i särskola. Vårdnadshavaren kan överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd, enligt 28 kapitlet 12 § i skollagen (2010:800).

Mottagande till särskola

Utifrån de olika utredningarna och information från vårdnadshavaren beslutar handläggaren på utbildningsenheten om barnet har rätt till utbildning i särskolan eller inte.

I bedömningen tar handläggaren hjälp av barn- och elevhälsan i Nacka kommun.

Handläggaren informerar vårdnadshavaren om vilka bedömningar som behövs och vad det syftar till. Vårdnadshavaren ska också få information om vad det innebär att gå i särskola och vilka konsekvenser det får på kort och lång sikt. Under utredningstiden ska handläggaren ha en dialog med vårdnadshavaren.

Rutiner för uppföljning

Syftet med uppföljningen är att:

 • säkerställa att alla elever som är mottagna i särskola tillhör rätt målgrupp
 • samordna de stöd och hjälp som eleven har behov av
 • underlätta vid stadieövergångar/skolbyte

Genomförande av uppföljningen

Uppföljningen gäller i första hand de elever som går i årskurs 5, årskurs 8 och år 3 på gymnasiesärskolan. En gång per läsår träffar resurssamordnare barn- och elevhälsan, föräldrar och andra personer som är viktiga för eleven. Resurssamordnare kallar till uppföljningen som kommer att äga rum på elevens skola. Denna uppföljning ersätter inte de möten som skolan i dag har omkring eleven.

Samrådsteam för mottagande till särskola

Personer som ingår i samrådsteamet är:

 • Resurssamordnare för särskola,
 • Psykolog med kunskap om de tester som används för att fastsälla utvecklingsstörning,
 • Skolläkare,
 • Kurator,
 • Specialpedagog.

Annan profession som t. ex logoped kan bjudas in vid behov. Gruppen träffas minst fyra gånger per läsår för att gå igenom inkomna ansökningar till särskola eller om behov uppstår vid annan tidpunkt under läsåret.

Arbetsgången för ansökan om mottagande till särskola

 1. Resurssamordnare träffar vårdnadshavarna, svarar på frågor och ger information. Ansökan och utredningsunderlaget för mottagande till särskola skickas till resurssamordnaren som går igenom handlingarna för att sedan skicka det vidare till samrådsteamet för barn- och elevhälsan i Nacka kommun.
 2. Samrådsteamet går igenom de olika utredningsunderlagen för mottagande till särskola och skriver en sammanfattning av allt utredningsunderlag. Gruppen ska i sammanfattningen komma fram till om barnet/eleven ska mottas i särskola och på vilka grunder.
 3. Samrådsteamet och resurssamordnaren träffas för att gå igenom resultatet av utredningsunderlaget.
 4. Beslut om ansökan gällande mottagande till särskola tas av resurssamordnare på utbildningsenheten, beslutet skickas sedan till vårdnadshavaren.

Särskoleelever från annan kommun

Rutiner för skolplacering för elever från andra kommuner till särskolan i Nacka

Nacka kommun kan i mån av plats ta emot elever från andra kommuner som är mottagna i särskola. För att det ska bli en bra övergång till särskola i Nacka kommun från andra kommuner ska rutinerna följas enligt nedan.

Vårdnadshavaren kontaktar rektor på skolan i Nacka för ett eventuellt besök och rektor ger besked om plats kan erbjudas.

Mottagande rektor på skolan i Nacka kommer överens med elevens hemkommun om eventuellt extra tilläggsbelopp.

Om plats kan erbjudas i Nacka, kontaktar vårdnadshavaren resurssamordnaren på utbildningsenheten. Vårdnadshavaren ansvarar för att lämna över utredningar och mottagarbeslut om särskola till resurssamordnaren på utbildningsenheten.

Resurssamordnaren bekräftar till mottagande skola i Nacka att placeringen kan påbörjas och placerar eleven i vårt system Nacka24.

Uppföljning av elevens skolplacering ska ske med hemkommun, vårdnadshavare och aktuell skola.

Profilbild saknas

Eva Westin

resurssamordnare

08-718 84 79

FÖR ALLA VERKSAMHETER

Egenkontroll

Egenkontroll för undervisningslokaler

Skolor, förskolor och fritidshem är skyldiga att bedriva en systematisk egenkontroll. Det är den verksamhetsansvarige (ytterst rektor eller förskolechef) som har ansvaret för att den fungerar.

Länk till sida med all information gällande egenkontroll för undervisningslokaler

Riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i Nackas förskolor och skolor

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.