Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering är en förutsättning för kundval. Nackas kvalitetsarbete är ett pussel som består av många bitar. Här kan du läsa mer om de olika bitarna i Nackas systematiska kvalitetsarbete.

Varför utvärdera?

En mål- och resultatstyrd verksamhet förutsätter kontinuerlig utvärdering av verksamheten och dess kvalitet. Utbildningsnämndens utvärdering har flera syften.

Utvärderingen ska

 • visa om verksamheten utvecklas i den riktning som de nationella målen och Nacka kommuns egna prioriteringar anger
 • stimulera och utveckla verksamheten och därmed bidra till ökad måluppfyllelse
 • ge föräldrar och elever information, särskilt inför val av förskola och skola

För att få en mångsidig bild använder vi flera olika metoder:

 • Elevers resultat
 • Enkäter till föräldrar och elever
 • Observationer i verksamheten
 • Statistik om personal

Jämförelser med andra kommuner, mellan enheter och verksamheter och över tid är viktiga inslag. De nationella målen samt de prioriteringar som utbildningsnämnden antagit i den utbildningspolitiska strategin och i mål
och budget är styrande för vad som utvärderas, och resultaten sätts i relation till målen.

Bilden kompletteras med information från

 • Möten och redovisningar från förskolor, skolor, huvudmän
 • Tillsyns- och insynsbesök i förskolan
 • Särskilda undersökningar
 • Jämförelser och granskningar som andra gör, till exempel Skolverket.

Kvalitet i Nacka

Det finns mycket positivt i Nackas utbildningssystem, ett system som sedan länge kännetecknas av fritt skolval från förskola till vuxenutbildning och fokus på kvalitet. Självklart har vi också i Nacka sådant som vi behöver bli bättre på och utveckla, men det är viktigt att goda bilder om svensk skola kommer fram i dessa tider när debatten handlar mycket om problemen i skolan.

Kvalitetsanalysen är en rapport som ger en samlad bild av kvaliteten i Nackas utbildningssystem, från förskola till och med gymnasieskolan. Måluppfyllelsen redovisas utifrån de nyckeltal som antagits av utbildningsnämnden.

Den samlade bilden analyseras och förslag ges för ökad måluppfyllelse.

Läs Nacka kommuns kvalitetsanalys av verksamhetsåret 2016 (PDF-dokument, 671 kB)

Elevresultat

Redovisning av elevresultat ingår i utbildningsnämndens utvärderingsplan. Varje år redovisas vårterminens resultat för de elever som gick i skolor i Nacka.

Här ingår resultat från

 • Fonologisk screening i förskoleklass
 • Nationella prov i årskurs 3, 6 och 9
 • Betyg för årskurs 6 och 9

I februari tar utbildningsenheten fram ytterligare en sammanställning, då baserad på Skolverkets och Sveriges kommuners och landstings databaser redovisning. Då redovisas jämförelser med andra kommuner, jämförelser mellan betyg och nationella prov samt resultat för gymnasieskolan.

fonologisk screening

Fonologisk screening är en kartläggning som görs med alla sexåringar i Nacka för att hjälpa pedagogerna få en bild av barnens språkutveckling.

Nationella prov

Nationella prov genomförs i alla skolor med elever i årskurs 3, 6 och 9. I årskurs 3 gäller proven svenska och matematik. Från och med årskurs 6 tillkommer engelska och i årskurs 9 tillkommer NO och SO. I gymnasieskolan genomförs nationella prov i utvalda kurser.

De nationella proven prövar inte elevens kunskaper mot alla uppställda mål utan resultatet är en del av den samlade bedömning som läraren gör.

Betyg i grundskolan

Betyg ges från och med årskurs 6. I utbildningsnämndens uppföljning ingår betygen som eleverna får när de går ut årskurs 6 och 9. I årskurs 9 studeras meritvärde, som visar den genomsnittliga betygsnivån, samt hur stor andel elever som får godkänt betyg i alla ämnen samt hur stor andel elever som blir behöriga till yrkesprogram i gymnasieskolan. För behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkänt i tre ämnen: matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk samt godkänt i ytterligare fem ämnen.

Betyg och genomströmning i gymnasieskolan

I gymnasieskolan ges kursbetyg. För gymnasieskolan redovisas betygspoäng, som visar den genomsnittliga betygsnivån för alla kurser i elevens slutbetyg.

I gymnasieskolan kan elever få gymnasieexamen. För gymnasieexamen krävs godkänt betyg i 2250 av de 2500 poängen, och godkänt i vissa utpekade kurser. Här redovisas hur stor andel av avgångseleverna som får gymnasieexamen. Här redovisas också hur stor andel elever som får gymnasieexamen inom tre år från att de började gymnasiet.

Om du vill få fördjupad information om elevresultaten är du välkommen att läsa tjänsteskrivelsen som redovisades för utbildningsnämnden i mars 2016.

Länk till tjänsteskrivelsen

Du kan också använda Jämföraren för att jämföra elevresultat på olika grundskolor i Nacka.

GÅ TILL JÄMFÖRAREN Grundskolor årskurs 7-9

Enkätundersökningar

Nacka gör inom ramen för utvärderingssamarbetet VÅGA VISA årliga enkätundersökningar som visar hur elever och föräldrar upplever verksamheten och kvaliteten på förskolor och skolor.

På Jämföraren kan du jämföra resultaten för några utvalda frågor mellan olika förskolor och skolor. Du kan jämföra mellan olika anordnare och även över tid.

Vill du ta del av hela enkäten för en viss förskola eller skola så hittar du enkätresultaten via sidorna i högermenyn.

LÄNK TILL DE OLIKA VERKSAMHETERNAS JÄMFÖRELSESIDOR

Varje år görs även en samlad bedömning av resultaten för hela Nacka. Denna bedömning redovisas för utbildningsnämnden i maj.

Länk till tjänsteskrivelsen om 2017 års enkätundersökning

Observationer

Verksamheten i förskolor och skolor i Nacka observeras regelbundet av pedagoger från andra kommuner.

Observationsrapporterna hittar du på Jämföraren. Klicka på förskolans/skolans namn för att komma till en sida med fördjupad information. Där finns observationsrapporten som ett pdf-dokument.

LÄNK TILL DE OLIKA VERKSAMHETERNAS JÄMFÖRELSESIDOR

Observationen görs enligt en metodbok, och är liksom enkätundersökningen till föräldrar och elever en del i utvärderingssamarbetet VÅGA VISA.

Observationerna genomförs av erfarna pedagoger och skolledare med pedagogisk högskoleutbildning. Observatörerna bildar lag som besöker en skola i en annan kommun. Observationerna utgår från läroplanerna och gäller följande målområden:

 • Normer och värden
 • Utveckling och lärande/kunskaper
 • Ansvar och inflytande för barn/elever
 • Bedömning och betyg (endast grund-, sär- och gymnasieskola)
 • Förskolechefens/rektors ansvar

Observatörerna skriver en rapport där de beskriver och bedömer skolans arbete och resultat inom målområden, baserat på

 • Observationer i verksamheten
 • Intervjuer med elever, personal och skolledning samt samtal med barn
 • Skolans styrdokument

Om du vill läsa mer om VÅGA VISA-samarbetet så finner du mer information på Danderyd kommuns webbsida.

Länk till VÅGA VISA-informationen på Danderyd kommuns webbsida

Statistik om personal

Pedagoger i förskolan

Statistik om barn och personal i förskolorna samlas in av Skolverket/SCB. Denna statistik kan användas för jämförelser med andra kommuner. Eftersom statistiken från Skolverket/SCB inte redovisas per förskola genomför utbildningsenheten varje år en särskild insamling från förskolorna.

I Jämföraren hittar du uppgift om andel förskollärare samt antal barn per årsarbetare på varje förskola och du kan lätt jämföra olika förskolor.

GÅ TILL JÄMFÖRAREN Hitta och jämför anordnare

Vill du få fördjupad information finns här en länk till tjänsteskrivelse från februari 2016.

Lärare i grundskola och gymnasieskola

Statistiken om lärares behörighet och legitimation hämtas från Skolverket. Den senaste redovisningen avser lärare som är anställda i oktober 2015, och omfattar legitimationer utfärdade till och med februari 2016.

Statistiken redovisas för två grupper:

 • alla som arbetar som lärare
 • de lärare som omfattas av legitimationskrav.
  Här ingår till skillnad från i den första gruppen inte speciallärare, specialpedagoger, modersmålslärare eller lärare i yrkesämnen.
  Lärare på Engelska skolan och Idunskolan är heller inte med eftersom lärare på skolor med undervisning på engelska samt Waldorfskolor är undantagna från legitimationskravet.

I Jämföraren hittar du uppgift om andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på varje grundskola. Motsvarande information för gymnasieskolor hittar du i "Hitta och jämför gymnasieskolor"

GÅ TILL JÄMFÖRAREN Grundskolor årskurs 7-9
Jämför gymnasieskolor i hela Stockholms län

Vill du få fördjupad information finns här en länk till tjänsteskrivelse från april 2016.

Tillsyn och insyn

Det främsta syftet med tillsyn och insyn är att säkerställa att huvudmännen följer gällande lagar, förordningar och Nacka kommuns tillämpningsregler. För fristående verksamheter säkerställs även att auktorisationskraven uppfylls.

Ett annat syfte med tillsyn och insyn är att ge förskolorna råd och vägledning för att uppnå förbättrad kvalitet hos alla anordnare.

Skillnad mellan tillsyn och insyn:

 • Tillsyn gäller fristående förskolor
  Vid brister tillämpas ingripande i form av föreläggande eller anmärkning enligt skollagen.
 • Insyn gäller kommunala förskolor
  Om brister framkommer vid insyn uppmanas verksamheten att rätta till bristerna. De kommunala förskolorna omfattas inte av ingripande enligt skollagen.

Tillsyn/insyn är antingen regelbunden eller riktad:

 • Regelbunden tillsyn/insyn
  Sker planerat och genomförs på alla enheter vartannat år, enligt framtagna rutiner för tvåårsperioden.
 • Riktad tillsyn/insyn
  Sker då brister i förskolan framkommit, exempelvis från klagomål, och innebär kontroll av den specifika frågan.

I god tid inför besöket får både förskolechef och huvudman information där besökets syfte och innehåll framgår.

Det är två personer från utbildningsenheten, varav en förskoleexpert, som genomför tillsyns-/insynsbesöken. Efter besöket skriver de en rapport som bland annat innehåller råd och vägledning för förskolan. Rapporten skickas tillbaka till förskolan och registreras i Nacka kommuns ärendehanteringssystem.

VÅGA VISA

Våga Visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan fem kommuner i Stockholmsområdet, Ekerö, Danderyd, Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby.

Syftet med Våga Visa är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola genom att utvärdera verksamheten på uppdrag av de politiska nämnderna i respektive kommun.

Våga visa:

 • Baseras på läroplaner för förskola och skola
 • Utgår från ett barn- och elevperspektiv
 • Stödjer det systematiska kvalitetsarbetet
 • Jämför kommunernas förskolor och skolor
 • Sprider goda exempel och bidrar till lärande och utveckling

Metoderna omfattar idag tre delar: kundenkät, pedagogers självvärdering samt kollegiala observationer, och genomförs i båda kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.