Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Avgifter i skolan

Grundregeln i skollagen är att utbildning i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola i princip ska vara avgiftsfri. Obetydliga avgifter kan dock accepteras i enstaka fall. Kontakta gärna respektive huvudman eller utbildningsenheten för en dialog om du är tveksam om det är möjligt att ta ut avgifter.

Skolinspektionen kritiserade Nacka kommun i beslut den 24 maj 2012 (41-2011:4954) för att Nacka inte säkerställt att kostnader för deltagande i skolresor är frivilligt samt att samtliga elever får delta i resorna oavsett om vårdnadshavare väljer att ersätta kostnaderna för resorna eller inte.

Ärendet gällde en skidresa vid en skola i Nacka. Skolinspektionen har bedömt att resan var en del av utbildningen trots att den genomfördes under skoldagar då rektor beviljat eleverna ledighet och lärarna semester.

Skolinspektionen har vidare bedömt att det inte var tydligt om finansieringen var frivillig. Enligt propositionen till skollagen (2009/10:165 s.375) måste bidraget från vårdnadshavaren vara och framstå som helt frivilligt. Är en kostnadsbelagd aktivitet att betrakta som en del i utbildningen ska alla elever få delta, oavsett om deras vårdnadshavare betalat till aktiviteten eller inte.

Skolinspektionen pekar i sitt informationsblad om avgifter i skolan på att belopp som var för sig kan bedömas som obetydliga kan tillsammans strida mot bestämmelserna om en avgiftsfri skola.

Därför måste en helhetsbedömning göras av samliga kostnader som belastar en elev under ett läsår. En annan skola i Nacka (42-2011:2831) kritiserades den 24 maj 2012 för att de sammantagna avgifterna översteg det som är rimligt att ta ut.

Utbildningsnämnden i Nacka beslutade den 28 maj 2009 om vilka belopp som skolorna sammanlagt kan ta ut per läsår per aktivitet. Beloppen grundade sig på Skolinspektionens bedömningar om skäliga avgifter. Nämnden underströk i beslutet vikten av att alla Nacka kommuns skolor även fortsättningsvis starkt överväger, och restriktivt tillämpar, möjligheten att ta ut avgifter i verksamheterna.

Kontakta gärna respektive huvudman eller utbildningsenheten för en dialog om du är tveksam om det är möjligt att ta ut avgifter.

Profilbild saknas

Åsa Arnell

Utbildningsexpert

08-718 95 34

Sidan uppdaterades: