Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Finansiering

På den här sidan har vi samlat all information om ekonomisk ersättning till anordnare av förskola, skola och pedagogisk omsorg. Här hittar du aktuell information om budget, checkbelopp och tilläggsbelopp. Du finner även information om kulturpengen i förskola och skola.

Kommunfullmäktige beslutar om Mål & Budget i november varje år. Då fastställs checkbelopp och avgifter för det kommande året. Utbildningsnämnden beslutar sedan om sin internbudget som bland annat innehåller tilläggsbeloppens storlek för kommande år.

Grundbelopp och tilläggsbelopp

Begreppen grundbelopp och tilläggsbelopp används i skollagen endast för fristående huvudmän. Nacka kommun fördelar grundbelopp och tilläggsbelopp till anordnarna enligt samma principer, oavsett huvudman. Aktuella belopp finner du i blocken nedan. Momskompensation utgår enligt gällande regler.

Grundbelopp/Checkbelopp

I Nacka används begreppet checkbelopp för den ersättning som hemkommunen betalar för sina barn och elever. Nästintill alla barns och elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. Grundbeloppet innefattar:

 • omsorg och pedagogisk verksamhet (förskola)
 • pedagogiskt material och utrustning (förskola)
 • undervisning (skola)
 • lärverktyg (skola)
 • elevhälsa (skola)
 • måltider,
 • administration,
 • mervärdesskatt och
 • lokalkostnader.

Tilläggsbelopp

Skollagen använder begreppet tilläggsbelopp för ersättning för

 • barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd
 • elever som ska erbjudas modersmålsundervisning (grundskola/gymnasieskola) samt
 • elever i grundskola som deltar i lovskola.

I Nacka kommun finns dessutom stöd i form av nyanländresurs, språkförstärkningspeng (förskola) samt strukturtillägg (skola).

Språkförstärkningspeng och strukturtillägg betalas ut tillsammans med checkbeloppet. För att få nyanländresurs för en elev krävs ansökan från skolan enligt särskilda rutiner.

Budget 2018

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2017 om mål och budget inklusive checknivåer för år 2018.
Här kan du läsa om Nacka kommuns Mål & Budget 2018-2020  (PDF-dokument, 2,3 MB)

Utbildningsnämndens budget fastställdes till 2 796,7 miljoner
kronor, 2 499,9 miljoner kronor avser checkar och 296,8 miljoner kronor övriga kostnader.

Utbildningsnämndens budget för år 2018 fördelar sig per verksamhet enligt följande jämfört med föregående år.

Checkbelopp förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Checkbelopp förskoleklass och grundskola

Checkbelopp gymnasieskola

Gemensamt programpris i Stockholms län

Checkbeloppet för de nationella programmen fastställs enligt samverkansavtal i Stockholms län.

Länets kommuner och Håbo kommun har tecknat ett samverkansavtal. I samverkansavtalet ingår en prislista för de nationella programmen avseende den interkommunala ersättningen, ett strukturtillägg samt ersättningen till fristående huvudmän.

På webbsidan för Kommunförbundet Stockholms län hittar du alla programpriser och mer information om strukturtillägget.

Momskompensation utgår enligt gällande regler.

Program som inte omfattas av samverkansavtalet

Gymnasieprogrammen nedan omfattas inte av samverkansavtalet i Stockholms län. Dessa belopp beslutas därför av kommunfullmäktige i Nacka.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp fördelas som:

 • Individinriktat stöd
 • Modersmålspeng
 • Nyanländresurs
 • Språkförstärkningspeng (förskola)
 • Strukturtillägg (skola)
 • Lovskola, årskurs 8-9

Aktuella belopp hittar du i menyerna nedan:

Individinriktat stöd och modersmål

Individinriktat stöd

För barn och elever som är i mycket stort behov av särskilt stöd kan förskolan och skolan ansöka om individinriktat stöd. Observera att skolpengen inkluderar resurser för anpassningar till elever i behov av stöd.

Information om ansökan om tilläggsbelopp för individinriktat stöd hittar du här

Information om ansökan om modersmålspeng

tilläggsBELOPP 2018:

Nyanländresurs

Skolor med nyanlända grundskoleelever får utöver skolpengen även en så kallad nyanländresurs. Beloppets storlek beror på elevens ålder och hur länge eleven varit i Sverige. Nyanländresursen betalas ut under fyra år.

Länk till webbformuläret där du ansöker om nyanländresurs

Observera att ansökan ska göras en gång per elev, sedan betalas nyanländresursen automatiskt ut varje månad.

 • Nyanländ anses en elev vara under de fyra första åren i Sverige.
 • Nyanländresurs betalas ut till elever som kommit till Sverige i grundskoleåldern.
 • Elever som kommit till Sverige före sju års ålder är inte berättigade till nyanländresurs.
 • Elever från Danmark och Norge är inte berättigade till nyanländresurs.

Nyanländresursen är högre för elever som just kommit till Sverige och tar hänsyn till elevens ursprungsland utifrån ett mått som kallas HDI, Human Development Index.

HDI är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder.
HDI en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP och delas in i fyra grupper. Utbildningsnämnden delar in resursfördelning utifrån grupp 1-3 (lägre HDI) och grupp 4 (högst HDI).

Språkförstärkningspeng

Förskolan ska enligt skollagen medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Språkförstärkningspengen betalas ut med ett belopp per placerat barn på förskolan. Beloppets storlek beräknas vid ett mättillfälle på hösten.
Då görs en beräkning utifrån den aktuella barngruppens sammansättning gällande barn och föräldrar med utländsk bakgrund.

 • Förskolor med 15 inskrivna barn, eller fler, behöver inte göra någon ansökan utan språkförstärkningspengen utbetalas med automatik tillsammans med checkbeloppen.
 • Förskolor som har 14 inskrivna barn eller färre ska kontakta utbildningsenheten för att få ersättning för de barn som är i behov av modersmålsstöd. Detta gäller även för anordnare av pedagogisk omsorg.

Lista med belopp per förskola 2018 (PDF-dokument, 114 kB)

Strukturtillägg

Forskning visar på samband mellan resurser och resultat framför allt för yngre barn och elever och för barn och elever med mindre gynnsam socioekonomisk familjebakgrund.

Det starkaste sambandet finns mellan föräldrarnas utbildningsnivå och resultat, och föräldrars utbildningsbakgrund väger därför tungt i den nya resursfördelningsmodellen. Strukturbidraget beräknas utifrån en statistisk modell hur stor andel av skolans elever som förväntas att inte nå målen.

Strukturtillägget är en generell resurs till skolan och fördelas därför inte till skolor med färre än 15 elever per skolform, d.v.s. förskoleklass respektive grundskola. Gränsen är satt vid 15 elever utifrån Skolverkets gräns för redovisning av betygsresultat för att inte individen ska kunna identifieras.

Strukturtillägget fördelas med automatik till de enheter som är berättigade till det.

Lista med belopp per skola 2018 (PDF-dokument, 105 kB)

Lovskola

Lovskola är ett nytt tilläggsbelopp från och med 2018. 50 timmar lovskola ska erbjudas de elever i årskurs 8-9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Tilläggsbeloppet är 2 600 kronor per år.

Kulturpeng

Kulturnämnden avsätter varje år en särskild kulturpeng för alla barn från 3 års ålder till och med skolår 9.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vilka kriterier som förskolan/skolan behöver uppfylla för att få kulturpeng samt aktuellt belopp per barn/elev.

Läs mer om kultur i förskola och skola

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.