Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Checkbelopp

Checkbelopp enligt vistelsetid och ålder utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i Nacka24 senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.

Checkbelopp grundskola

Tabellen nedan anger checkbelopp för 2019 med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

ÅRSKURS KRONOR/ÅR
Förskoleklass 41 409
Grundskola årskurs 1-3 74 048
Grundskola årskurs 4-6 75 910
Grundskola årskurs 7-9 95 441

Tilläggsbelopp

I Nacka används begreppet tilläggsbelopp som ett samlingsbegrepp för ersättningar utöver checkbeloppet. Tilläggsbelopp utbetalas till både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för grundskolan. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med checkbeloppen.

Elever med omfattande behov av särskilt stöd

Skolan kan ansöka om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Ansökan

Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.
Länk till sida med information kring ansökan om tilläggsbelopp

Ersättningsnivåer

För grundskolan finns inga fastställda belopp för utan resurssamordnaren på utbildningsenheten fastställer ett belopp per elev i sitt beslut.

Obligatorisk lovskola

50 timmar lovskola ska erbjudas de elever som slutat årskurs 8 och som är i riskzonen för att inte bli behöriga till gymnasiet under nästa årskurs. Även de elever som slutat årkurs 9 och inte fått tillräckligt bra betyg för att bli behöriga till gymnasiet ska erbjudas lovskola.

Alla huvudmän är skyldiga att erbjuda dessa elever lovskola. Lovskolan är frivillig för eleverna, men har hon eller han tackat ja så måste eleven också delta.

Ansökan

Länk till webbsida med information om hur du ansöker om tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola.

Belopp

Tilläggsbeloppet 2019 för den obligatoriska lovskolan är 2 600 kronor per år och elev.

Modersmålsundervisning

Ansökan modersmål

Skolan kan ansöka om modersmålspeng för de elever som uppfyller skollagens krav gällande modersmål. Klicka på länken nedan för att komma till en webbsida där du får mer information om kriterierna för modersmål samt kan göra din ansökan digitalt.

Information om ansökan om modersmålspeng

Ersättningsnivåer 2019

Tabellen nedan anger modersmålspengen med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation, för närvarande 6 %.

Årskurs

Belopp

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 8 723

Övriga ersättningar

Nyanländresurs

Ansökan nyanländresurs

För nyanlända elever får skolan utöver skolpengen/programpengen också en så kallad nyanländresurs. Klicka på länken nedan för att komma till en webbsida där du hittar information om hur Nackas nyanländresurs beräknas och hur du gör för att ansöka.

Information om ansökan om nyanländresurs

Ersättningsnivåer

Beloppets storlek beror på elevens ålder och hur länge eleven varit i Sverige. Nyanländresursen betalas ut under fyra år.

Nyanländresurs för grundskola HDI-grupp 1-2
Skolpeng x faktor
HDI-grupp 3-4
Skolpeng x faktor
Första året i Sverige 1,00 1,50
Andra året i Sverige 0,75 1,25
Tredje året i Sverige 0,50 0,50
Fjärde året i Sverige 0,25 0,25

Vad betyder HDI?

HDI är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder.
HDI en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP och delas in i fyra grupper. Utbildningsnämnden delar in resursfördelning utifrån grupp 1-3 (lägre HDI) och grupp 4 (högst HDI).

Strukturtillägg

Strukturtillägget är en generell resurs till skolan som beräknas utifrån en statistisk modell av hur stor andel av skolans elever som förväntas att inte nå målen.

Strukturtillägget fördelas inte till skolor med färre än 15 elever per skolform, förskoleklass respektive grundskola. Gränsen följer Skolverkets gräns för redovisning av betygsresultat för att inte individen ska kunna identifieras.

Ansökan strukturtillägg

Det finns ingen ansökningsrutin eftersom tillägget med automatik fördelas till de enheter som är berättigade till det.

Ersättningsnivåer 2019

Lista med belopp per skola 2019  (PDF-dokument, 107 kB)

Kulturpeng

Kulturnämnden avsätter varje år en särskild kulturpeng för alla barn från 3 års ålder till och med skolår 9.

Ersättningsnivå

Kulturpengen för 2019 är 283 kronor per barn/elev.
Momskompensation tillkommer inte för fristående anordnare.

Ansökan och utbetalning

Du behöver inte göra någon ansökan om kulturpeng. Kulturpengen betalas ut tillsammans med checkbeloppen i mars och oktober.

Kriterier och uppföljning

Kulturnämnden gör återkommande uppföljningar av hur förskolor och skolor har använt kulturpengen. Kulturpengen ska återbetalas om den inte används enligt uppställda kriterier.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vilka kriterier som gäller för att förskolan/skolan ska ha rätt till kulturpeng.

Ta del av kriterierna för kulturpengen i förskola och skola

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.