Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mottagande av elev till särskolan

Ansökan till särskolan

Ansökan till särskolan kan initieras av förälder eller representanter från kommunen. Vårdnadshavaren måste lämna sitt medgivande till att barnet ska tas emot i särskolan.

Ansökan med underlag behöver komma in till utbildningsenheten senast den 1 maj för att beslut ska kunna fattas inför kommande läsår.

Beslut om mottagande

Beslut om mottagande till särskolan fattas av utbildningsenheten enligt vidaredelegation från utbildningsnämnden.

Bedömning av elev inför mottagandebeslut

Beslut om att en elev ska mottas i särskolan föregås av en pedagogisk, psykologisk, social samt medicinsk bedömning. En noggrann helhetsbedömning görs för att fastställa om eleven tillhör den målgrupp som särskolan är avsedd för. Det är en fördel om de personer som gör de olika bedömningarna i utredningsunderlaget har kännedom om eleven och dess situation.

Du hittar mer information om de olika stegen i blocken nedan.

Arbetsgång mottagande särskola

 1. Resurssamordnare träffar vårdnadshavarna, svarar på frågor och ger information. Ansökan och utredningsunderlaget för mottagande till särskola skickas till resurssamordnaren som går igenom handlingarna för att sedan skicka det vidare till samrådsteamet för barn- och elevhälsan i Nacka kommun.
 2. Samrådsteamet går igenom de olika utredningsunderlagen för mottagande till särskola och skriver en sammanfattning av allt utredningsunderlag. Gruppen ska i sammanfattningen komma fram till om barnet/eleven ska mottas i särskola och på vilka grunder.
 3. Samrådsteamet och resurssamordnaren träffas för att gå igenom resultatet av utredningsunderlaget.
 4. Beslut om ansökan gällande mottagande till särskola tas av resurssamordnare på utbildningsenheten, beslutet skickas sedan till vårdnadshavaren.

Utredningsunderlag

Pedagogisk bedömning

Den pedagogiska bedömningen inkluderar en bedömning av barnets kunskapsnivå i samtliga ämnen och i förhållande till målen för årskursen. Bedömningen ska också visa vilka insatser som förskoleverksamheten, förskoleklassen, skolbarnsomsorgen och skolan gjort för att anpassa verksamheten till barnets behov samt vilka resultat som följt av insatsen.

Den pedagogiska utredningen bör utföras av de lärare som bäst känner eleven. Personal med specialpedagogisk kompetens utgör en viktig resurs för kartläggningen av vilka svårigheter en elev har och orsaken till dessa.

Psykologisk bedömning

Den psykologiska bedömningen syftar till att beskriva barnets kognitiva förmåga samt brister eller nedsättningar av adaptiva funktionsförmågor. Bedömningen görs utifrån vedertagna bedömningsinstrument, intervjuer och observation. Om det föreligger en intellektuell funktionsnedsättning bör det framgå av bedömningen. Diagnoskriteriet ska alltid anges. Detta är särskilt viktigt vid fastställandet av lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Ordet utvecklingsförsening ska inte användas. Ifall en bedömning från en psykolog är svår att ta ställning till bör ett utlåtande från en annan psykolog tas in.

Medicinsk bedömning

Den medicinska bedömningen utförs av en läkare och ger en bild av barnets hälsa samt en medicinsk förklaring till barnets svårighet. Utredningen kan också ge en förklaring till alternativa diagnoser som kan förklara barnets svårigheter. Om så behövs ska ett utlåtande från barnmedicinsk kompetens tas in.

Social bedömning

Den sociala bedömningen syftar till att komplettera underlaget. Utredningen bör visa om situationen i hemmet eller i övrigt utanför skolan kan ge ytterligare en förklaring av betydelse när det gäller förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildning. En social bedömning utförs av en kurator eller annan person med adekvat utbildning.

Mallar för bedömning inför mottagande i särskola

Beslut om mottagande

Om kraven för att mottas i särskola är uppfyllda får vårdnadshavaren ett beslut om mottagande. Rektor på mottagande skola avgör i vilken undervisningsgrupp eleven ska gå.

Ett beslut om att en elev i grundskolan ska tas emot i särskolan bör verkställas omedelbart. Rektor på tilltänkt skola delges beslutet om mottagande i särskola. Vårdnadshavaren kan överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd, enligt 28 kapitlet 12 § i skollagen (2010:800).

Mottagande till särskola

Utifrån de olika utredningarna och information från vårdnadshavaren beslutar resurssamordnaren på utbildningsenheten om barnet har rätt till utbildning i särskolan eller inte. I bedömningen tar resurssamordnaren hjälp av barn- och elevhälsan i Nacka kommun.

Resurssamordnaren informerar vårdnadshavaren om vilka bedömningar som behövs och vad det syftar till. Vårdnadshavaren ska också få information om vad det innebär att gå i särskola och vilka konsekvenser det får på kort och lång sikt. Under utredningstiden ska resurssamordnaren ha en dialog med vårdnadshavaren.

Rutiner för uppföljning

Syftet med uppföljningen är att

 • säkerställa att alla elever som är mottagna i särskola tillhör rätt målgrupp
 • samordna de stöd och hjälp som eleven har behov av
 • underlätta vid stadieövergångar/skolbyte

GENOMFÖRANDE AV UPPFÖLJNINGEN

Uppföljningen gäller i första hand de elever som går i årskurs 5, årskurs 8 och år 3 på gymnasiesärskolan. En gång per läsår träffar resurssamordnare barn- och elevhälsan, föräldrar och andra personer som är viktiga för eleven. Resurssamordnare kallar till uppföljningen som kommer att äga rum på elevens skola. Denna uppföljning ersätter inte de möten som skolan i dag har omkring eleven.

Samrådsteam för mottagande till särskola

Personer som ingår i samrådsteamet är:

 • Resurssamordnare för särskola
 • Psykolog med kunskap om de tester som används för att fastställa intellektuell funktionsnedsättning
 • Skolläkare
 • Kurator
 • Specialpedagog.

Annan profession, som till exempel logoped, kan bjudas in vid behov. Gruppen träffas minst fyra gånger per läsår för att gå igenom inkomna ansökningar till särskola eller om behov uppstår vid annan tidpunkt under läsåret.

Rutin för elever från annan kommun

Nacka kommun kan i mån av plats ta emot elever från andra kommuner som är mottagna i särskola. För att det ska bli en bra övergång till särskola i Nacka kommun från andra kommuner ska rutinerna följas enligt nedan.

 • Vårdnadshavaren kontaktar rektor på skolan i Nacka för ett eventuellt besök och rektor ger besked om plats kan erbjudas.
 • Mottagande rektor på skolan i Nacka kommer överens med elevens hemkommun om eventuellt extra tilläggsbelopp.
 • Om plats kan erbjudas i Nacka, kontaktar vårdnadshavaren resurssamordnaren på utbildningsenheten. Vårdnadshavaren ansvarar för att lämna över utredningar och mottagarbeslut om särskola till resurssamordnaren på utbildningsenheten.
 • Resurssamordnaren bekräftar till mottagande skola i Nacka att placeringen kan påbörjas och placerar eleven i vårt verksamhetssystem.

Uppföljning av elevens skolplacering ska ske med hemkommun, vårdnadshavare och aktuell skola.

Sidan uppdaterades: