Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ersättning jobbpeng

Det finns tre nivåer på jobbpeng. Jobbpengens tidsomfattning beror på individuell planering av insatsen. Jobbpengen upphör när kunden når egen försörjning genom arbete eller studier i sex månader eller mer.

Grund för bonus

Syftet med insatsen är att kunden kommer ut i egen hållbar försörjning. När kunden får en anställning, kommer vidare i studier eller eget företagande gäller följande för bonusgrundande ersättning:

 • Anställningsavtal på minst 6 månader, alternativt ett timanställningsavtal med omfattning heltid
 • Studier som är berättigade till bidrag/lån från CSN

Arbets- och etableringsenheten beviljar bonus för anställningsformer som till exempel nystartsjobb, instegsjobb och extratjänster.

Jobbexperten ska styrka att kunden är i egen försörjning under minst 6 månader efter insatsen för att bonus ska betalas ut. Jobbexperten ska skicka in kopia av anställningsintyg, studieintyg med mera för att styrka egenförsörjningen.

När kunden är frånvarande

Kunden meddelar frånvaro till jobbexpertens kontaktperson från dag ett. Från och med dag åtta i sjukperioden ska personen visa läkarintyg på nedsatt arbetsförmåga. Vid upprepad korttidsfrånvaro kan karriärvägledaren begära att jobb- och utbildningsexperten hämtar in läkarintygintyg från kunden från första dagen. Vid upprepad sjukfrånvaro eller ogiltig frånvaro ska jobbexperten kontakta arbets- och etableringsenheten för ett trepartsmöte.

Hur stor är ersättningen?

Ersättningen betalas ut när insatsen pågått under 14 dagar. Ersättningen är uppdelad i två delar:

 • Den första delen avser den pågående insatsen. Beloppet uppgår till 3686 kronor för jobbpeng grund och betalas ut månadsvis. Vid förstärkt jobbpeng är beloppet 4858 kronor och vid språk och arbetsintroduktion är beloppet 6080 kronor.

Om insatsen startar eller slutar mitt i en månad ska ni beräkna månadens ersättning som månadsbeloppet dividerat på 30 dagar, multiplicerat med antalet insatsdagar under månaden. Det innebär att dagsersättningen för jobbpeng grund blir 123 kronor, förstärkt jobbpeng blir 162 kronor och språk- och arbetsintroduktion blir 203 kronor. Ersättning per dag faktureras endast vid insats under del av månad.

 • Bonus betalas ut när ni lyckas med uppdraget att kunden uppnått egen hållbar försörjning genom arbete eller studier. Bonusen utgör 18 000 kronor och betalas ut när ni som anordnare styrkt rätten till bonus i det nya systemet LifeCare samt att karriärvägledare godkänt detta.

Som komplement till arbetsmarknadsinsatser finns tilläggscheckar med beloppen 5 000 kronor, 10 000 kronor och 15 000 kronor. Beslut om tilläggscheck fattar karriärvägledaren utifrån ansökan från er som anordnare. Ansvarig karriärvägledare kommer att återkoppla till er inom fem arbetsdagar.

Hur går faktureringen till?

Från och med den 1 september 2022 byter arbets- och etableringsenheten verksamhetssystem till LifeCare vilket innebär en förändring i rutinen för utbetalning av er ersättning. Tidigare har ni fått ett faktureringsunderlag från Nacka kommun inför fakturering. Från och med 1 september kommer faktureringsunderlag inte att skickas ut till er utan ni fakturerar direkt till Nacka kommun utifrån egna uppgifter. Nacka kommun kommer att kontrollera fakturan innan utbetalning.

Fakturan ska skickas till

Nacka kommun
Ansvar 13200
Box 505 46
202 50 Malmö

Fakturan ska innehålla följande specificering:

 • Kund ID (inte personnummer)
 • Period
 • Specificering av ersättning (löpande månadsersättning eller bonus).
  Till ersättningen ska det påföras 25 procents moms.

Sidan uppdaterades: