Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Målgrupp för jobbpeng grund

Det sker alltid en individuell bedömning av karriärvägledare arbete, men våra primära målgrupper är:

• Ungdomar mellan 18 och 24 år
• Personer som beviljas ekonomiskt bistånd
• Nackabor som inte omfattas av etableringen, med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden. (EU-medborgare omfattas bara om de tar emot ekonomiskt bistånd eller varit kontinuerligt bosatta i Sverige under minst fem år.)

Kunder som är aktuella för jobbpeng grund har inga uttalade arbetshinder och förväntas därmed kunna komma ut i arbete snabbt.

Grundläggande krav på jobbexperten och kontakter med arbetsgivare

Syftet med arbetsmarknadsinsatsen jobbpeng är att kunden ska komma till egenförsörjning genom anställning, eget företagande eller genom ersättning för studier från CSN. Kunden har ofta en egen uppfattning om vilka yrken och branscher som kan passa. Inför kundens val av jobbexpert är det därför viktigt att ni redovisar på er hemsida inom vilka branscher ni har i ert kontaktnät. På www.nacka.se/arbete presenteras vilka jobbexperter som finns samt länkar till aktuella hemsidor. För att öka möjligheten att bli vald är det därför viktigt att era hemsidor är lättillgänglig och uppdaterade med information riktad till Nackas kunder.

Jobbpeng – beslut, längd och omfattning

I de flesta fall kan beslut om jobbpeng fattas direkt vid första mötet med karriärvägledare. Insatsen ska omfatta 100 procent av kundens arbetsförmåga, vilket ska framgå av uppdraget.

Kunden förväntas vara i egen försörjning inom 100 dagar efter påbörjad insats. Det är därför viktigt att karriärvägledaren kan se i månadsrapporterna att det sker framsteg (För mer information om månadsrapport, läs här.) Sker inte framsteg behöver det framgå hur jobbexperten/anordnaren tänkt åtgärda det, till exempel genom trepartsmöte med karriärvägledare. Karriärvägledare kan besluta att avsluta insatsen om framsteg inte sker och annan insats bedöms mer lämplig.

Samordningsansvar för jobbexpert

Jobbexperten har ett helhetsansvar för kundens planering och säkerställer att framsteg sker i de olika aktiviteterna. Jobbexperten behöver också kunskap om kundens olika former av ersättning (till exempel från Arbetsförmedlingen eller A-kassan) för att säkerställa att kunden inte riskerar att bli av med sin ersättning.

För att möjliggöra samarbete med Arbetsförmedlingen behöver jobbexperten upprätta ett eget samtycke med Arbetsförmedlingen.

Jobbexperten har också ansvar för att uppföljningsmöte med karriärvägledare bokas efter tre månader. Inledande trepartsmöte kan ske vid behov för att tydliggöra uppdraget.

Redovisning och tilläggscheckar

I genomförandeplanen ska det framgå hur länge respektive aktivitet bedöms behöva pågå för att målet ska nås. I månadsrapporten ska samtliga punkter som finns med i genomförandeplanen redovisas. Läs mer om rapportering här.

Som ett komplement till jobbpengen finns tilläggscheckar med beloppen 5 000 kronor, 10 000 kronor och 15 000 kronor. De kan användas i särskilda fall, till exempel till kortare utbildningar om det ger specifikt ökade chanser till anställning utifrån den aktuella kundens situation. Beslut om tilläggscheckar fattar karriärvägledaren utifrån ansökan från jobbexperten. Här finns en mall för ansökan om tilläggscheck.

Efter att egen försörjning är uppnådd

Så snart kunden uppnått egen försörjning avslutas uppdraget och jobbexperten lämnar in en slutrapport. När långsiktig hållbarhet (minst sex månader) kan styrkas utgår bonus till jobbexperten. Läs mer om bonus här.

Sidan uppdaterades: