Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Språk- och arbetsintroduktion

Målgrupp för språk- och arbetsintroduktion

Insatsen riktar sig till Nackabor mellan 18 och 65 år där svenska språket bedöms vara ett hinder till att hitta en hållbar plats på arbetsmarknaden.

Krav för att få erbjuda språk- och arbetsintroduktion

Jobbexperten ska vara auktoriserad och möta de specifika kriterier som gäller, vilka är:

 1. Upparbetade kontakter med arbetsgivare som kan erbjuda arbetsplats för språkintroduktion vid insatsens start, till exempel:
  - Inom prioriterade branscher med identifierade anställningsbehov, till exempel inom bygg, vård och omsorg och till vissa yrkesroller inom hotell och restaurang.
  -Hos arbetsgivare med anställningsbehov.
  - Inom branscher där ditt företag har specialiserat sig.
 2. Via arbetsgivare kunna erbjuda arbetsplats för språkintroduktion där:
  - Svenska språket är arbetsspråk. Tolk används enbart då förståelse är avgörande för att kunna utföra arbetet.
  - Arbetsmiljön möjliggör förutsättningar för att skapa kontaktnät som främjar den framtida karriären.
 3. Väl fungerande samarbete mellan teoretisk och praktisk språkutbildning, exempelvis att språkutbildning förlagt på arbetsplatsen kan möjliggöras.

Syftet med att be jobbexperter att svara upp mot kriterierna är att utvärdera vilka förutsättningar som finns för att insatsen ska fungera på ett kvalitativt sätt för kunden. Men kriterierna ska inte betraktas som ett statiskt moment. En expert behöver till exempel inte ha upparbetade kontakter med arbetsgivare inom alla prioriterade branscher.

Uppdragets innehåll

Jobbexperten har ett helhetsansvar för kundens planering och säkerställer att framsteg sker i de olika aktiviteterna.

Experten behöver kunskap om kundens olika former av ersättning (till exempel Arbetsförmedlingen eller A-kassan) för att säkerställa att kunden inte riskerar att bli av med ersättning.

Arbetsförmedlingen ska vara en självklar samarbetspart, och det ska finnas en löpande kontakt med dem för att bevaka vilka möjligheter till insats som kan finnas för kunden. När en annan aktör vill gå in med insats som till exempel praktik ska experten säkerställa att utveckling av svenska språket fortlöper, genom att anpassa SFI efter praktiken. Huvudregeln är att uppdraget språk- och arbetsintroduktion ska fortgå vid parallell aktivitet genom Arbetsförmedlingen. Endast när kunden har hela sin planering med Arbetsförmedlingen, som också innefattar studier i/utveckling i svenska språket (exempelvis snabbspår) ska uppdraget avbrytas.

Jobbexperten avgör om och när det behövs tolk och står för kostnaden.

Kombinerade aktiviteter för att ge rätt stöd

Arbetsförlagd språk- och arbetsintroduktion ska omfatta minst 50 procent av kundens totala insatser. Det betyder att under den totala insatsperioden ska kunden vara minst 50 procent på en arbetsplats där språket tränas praktiskt, vilket möjliggör att det i början är i en lägre omfattning som successivt trappas upp. Hur denna upptrappning är tänkt behöver framgå i genomförandeplanen. Språk på arbetsplats ska alltid kombineras med språkkurser och samhällsorientering, men även på individuell basis med andra aktiviteter som passar kunden.

Språk- och arbetsintroduktion i relation till Arbetsförmedlingens etableringsplan

Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan med alla personer som omfattas av: lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Språkkurser och samhällsorientering ska ingå som en del i etableringsplanen men utförs i kommunens regi. Jobbexperten ska planera och samordna så att insatserna fungerar tillsammans med eventuella övriga insatser ifrån Arbetsförmedlingen.

För att möjliggöra samordning mellan Arbetsförmedlingen och karriärvägledare skickas ett samtycke till Arbetsförmedlingen. Karriärvägledare skickar också samtycke mellan jobbexperten och karriärvägledare.

För att möjliggöra samarbete med Arbetsförmedlingen behöver jobbexperten upprätta ett eget samtycke med Arbetsförmedlingen.

Överenskommelsen med arbetsgivaren

Det är jobbexperten som träffar trepartsöverenskommelsen med arbetsgivaren, tillsammans med kunden. Trepartsöverenskommelsen finns här. Den arbetsplatsförlagda delen av insatsen ska omfatta minst 50 procent av den totala insatsen, över tid, vilket innebär att den kan starta i lägre omfattning för att sedan successivt utökas. Av överenskommelsen bör upptrappning av tid framgå. I de fall arbetsgivaren önskar ersättning för handledning, är det jobbexperten som ersätter arbetsgivaren för detta.

Arbetsplats senast vid genomförandeplanen

Ju tidigare den arbetsplatsförlagda språkinlärningen kommer igång, desto bättre är det. Det ska finnas en arbetsplats senast 60 dagar efter insatsens startdatum, vilket är en förutsättning för att ersättning ska utgå.

Sidan uppdaterades: