Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

Boovallen - förslag för att minska bullret på väg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommer den 30 augusti att ta ställning till vad som ska göras för att bullret från Boovallen ska minska. Frågan tas upp på nytt efter att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen kommit fram till att de åtgärder nämnden tidigare hade beslutat om var otillräckliga.

Vi vill här ge en bakgrund om bullerproblemen och nämndärendet.

Bullerproblemen

Under många år har närboende klagat på buller från Boovallen. Det har gällt bland annat höga ljud vid matcher och träningar, utrop och musik från en högtalaranläggning och störningar utanför bokad tid på sena kvällar och nätter. Klagomålen ökade efter att två konstgräsplaner byggdes ut och verksamheten på anläggningen ökade.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är kommunal tillsynsmyndighet inom miljö- och hälsoskydd. Det innebär att man bland annat ska se till att människor inte utsätts för hälsoskadligt buller. Fritidsnämnden i Nacka kommun har det politiska ansvaret för driften av idrottsanläggningen.

Om tillsynsmyndigheten kommer fram till att störningarna är större än vad miljölagstiftningen tillåter ska den ställa krav på åtgärder. I det här fallet ska sådana krav bygga på Naturvårdsverkets riktvärden om vilka bullernivåer som är acceptabla olika tider på dygnet. Kraven ska vara tekniskt möjliga att genomföra och ekonomiskt rimliga. Lagen tar inte hänsyn till exempelvis vad som fanns på plats först – i det här fallet alltså bostadshus och en idrottsanläggning.
Läs mer om buller som miljö- och folkhälsoproblem

Eftersom ljudnivåerna vid bostäder nära Boovallen har varit för höga tog miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2015 ett beslut som bland annat innebar en viss begränsning av tiderna när fotbollsspel får pågå, att högtalare skulle få användas bara vid några få stora evenemang och att belysningen skulle få vara tänd som mest en timme innan verksamheten börjar och en halvtimme efter att den avslutats.

Kommunen tvingas skärpa kraven

Kommunens beslut överklagades. Det ledde till att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen upphävde beslutet, eftersom de ansåg att det behövs åtgärder som minskar bullret ännu mer. Länsstyrelsen skrev: "Möjliga åtgärder är t.ex. bullerplank eller inbyggning av den bullrande anläggningen eller en del av den, reglering av när anläggningen får användas, reglering av högtalaranläggning och reglering av strålkastarljus."

Fritidsnämnden i Nacka överklagade länsstyrelsens beslut, eftersom man ansåg att det innebar för stora inskränkningar av verksamheten på Boovallen, men det fastställdes av mark- och miljödomstolen.

Inför beslutet 2015 gjordes en bullerutredning. I samband med att en ny detaljplan för området vid Boo gårds skola och idrottsplatsen nu håller på att tas fram har en ny utredning gjorts. Utredningarna ger ett bra underlag om bullersituationen och förslag på åtgärder för att komma till rätta med störningarna. Förutom begränsning av vilka tider matcher och träningar kan få pågå handlar det framför allt om olika typer av bullerskydd.

Inför ett nytt beslut

Inför miljö- och stadsbyggnadsnämndens nya beslut har bland andra fritidsnämnden och Boo FF, som är den största föreningen i området, gett sin syn på bullerfrågorna. Även boende i området har bidragit med synpunkter.

Det förslag som miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska ta ställning den 30 augusti kommer att finnas i en tjänsteskrivelse, tillsammans med resonemang om vad som är möjligt och rimligt när det gäller teknik och kostnader. När skrivelsen och andra handlingar publicerats inför mötet kommer de att vara tillgängliga här.

Det är uppenbart att det här är en fråga där en lösning bör tillgodose flera angelägna intressen. Många gläds åt det stora fotbollsintresset och Boo FF:s framgångar. Det behövs planer och tider för både ungdomsverksamhet och elit. Samtidigt har människor rätt att slippa högt och i längden hälsofarligt buller vid sina bostäder. Och ett domstolsutslag har nu alltså gjort klart att det måste göras mer för att minska bullret än vad tillsynsmyndigheten i Nacka tidigare beslutat om.

Detaljplanering pågår

I stadsbyggnadsprojektet Boo Gårds skola ingår att planlägga Boovallen för idrott. För att bullerskydd vid idrottsplatsen ska kunna få bygglov måste detaljplanen börja gälla (vinna laga kraft). I dagsläget är detaljplanen antagen av Nacka kommun, men beslutet har överklagats.
Läs om stadsbyggnadsprojektet Boo gårds skola

Sidan uppdaterades: