Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Erstavik

I en dalgång längst in i Erstaviken ligger Erstaviks herrgård med kommunens största jordbruksområde. Här finns gravfält från brons- och järnålder och ett gods bildades redan på 1400-talet.

Den nuvarande bebyggelsen och den omgivande parken skapades på 1760-talet när gården ägdes av direktören i Ostindiska kompaniet Herman Petersen, som också ägde Nyckelviken. Erstavik hör till Stockholmsområdets mest representativa herrgårdsanläggningar. Herrgården är ritad av tidens store arkitekt Jean Eric Rehn och har drag av både rokoko och mer strikt nyklassicism, gustaviansk stil. Av en äldre karolinsk herrgårdsanläggning återstår idag endast kapellet.

Erstavik blev förklarad för fideikommiss redan på 1760-talet och har sedan dess varit i släktens ägo. Flera av torpen som hörde till Erstavik finns kvar, vissa med ålderdomlig exteriör. Även andra byggnader som hörde till herrgården finns bevarade, som till exempel uthusbyggnader och brännvinsbränneriet Hermansdal.

Öppet kulturlandskap

Kulturlandskapet har mycket av sin äldre, öppna prägel kvar. Det område som i dag är öppen odlingsmark var på 1700-talet ängs-, hag- och åkermark. Lämningarna efter den försvunna bebyggelsen i Slumnäs och Överby bidrar tillsammans med övriga fornlämningar till att förstärka upplevelsen av Erstavik som ett område med en lång bebyggelsehistoria.

Söder om Källtorpssjön ligger ett fornlämningsområde med lämningar, troligtvis från brons- och äldre järnåldern vilket tyder på människor redan för 2 000 -3 000 år sedan levde i det dåtida skärgårdslandskapet som gav goda möjligheter till fiske och jakt. I det befintliga insjösystemet kan man fortfarande se spår av det forntida landskapet.

Torp och gårdar

Gårdarna Källtorp, Tenntorp och Snörom som ligger i ett bevarat öppet kulturlandskap var ursprungligen torp som hörde till Erstavik. Källtorp vars timrade huvudbyggnad uppfördes under 1700-talets första hälft var prästbostad för Erstaviks och Nacka kapellförsamlingar under åren 1724-1888.

Tenntorp som var en av Erstaviks många arrendegårdar har en huvudbyggnad från 1700-talet som är byggd som en långsmal parstuga med övervåning från 1800-talet. Idag är Tenntorp en av kommunens få gårdsbyggnader med traditionell allmogekaraktär. Snörom har använts som klockarbostad och även som båtsmanstorp. Manbyggnaden är en timrad enkelstuga från 1700-talet.

Sidan uppdaterades: