Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så ska farledens karaktär bevaras

Möjligheten att avläsa områdets historiska utveckling bevaras

Farledens sammansatta karaktär – äldre brygg- och hamnmiljöer, agrara miljöer med gårdar och jordbruksmark, institutions-, industri- och rekreationsmiljöer – respekteras. Ett urval av bebyggelsemiljöer som speglar denna sammansatta karaktär har i kulturmiljöprogrammet särskilda förhållningssätt som styr kulturmiljöhänsyn vid framtida plan- och bygglovshantering. Dessa är:

  • Sommarherrgårdarna Svindersvik samt Stora och Lilla Nyckelviken (LÄNKAR)
  • Sommarnöjesmiljöerna Knarrnäs/Fredriksro-Tegelön, Vikingshill-Rörsundsvik, Fågelsången-Grävlingsberg, Eolsudde, Hasseludden-Hamndalen och Visborgs minne (LÄNKAR)
  • Industrimiljöerna Saltsjöqvarn, Kvarnholmen och Nacka strand/Augustendal (LÄNKAR)

Delar av det orörda skärgårdslandskapet utgör naturreservat och skyddas genom särskilda föreskrifter.

Östra respektive västra kuststräckans karaktär och bebyggelsestruktur respekteras

Farledens övergripande karaktär, med ett glesbebyggt skärgårdslandskap i områdets östra del och ett mer tätbebyggt landskapsparti i områdets västra del, respekteras. Nya byggnader inordnas i respektive delområdes övergripande karaktär. Karaktärsskapande ny bebyggelse utformas och placeras så att den bildar en ny tydlig årsring i farledsmiljon.

Kulturmiljöhänsyn i planer och bestämmelser

Återstår att skriva

Fördjupning av förhållningssätt och strategier vid området kring Svindersviken

Länk

Sidan uppdaterades: