Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fritidshem

Fritids Nedre Nygård - 0703-32 86 35 

Fritids Övre Nygård - 0703-32 71 80

Fritids Vigård - 0703-32 85 78

Fritidsklubben - 0703-32 64 44

Fritids
Skolan har cirka 250 barn inskrivna i fritidsverksamheten. Verksamheten är lokalintegrerad. Det innebär att barnens klassrum, med närliggande lokaler som exempelvis grupprum och kök, också är deras lokaler under fritidsverksamheten.

Det ska va roligt på fritids!

”Mamma… jag vill inte gå hem!”

”Pappa… Jag ska bara leka färdigt först!”

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Lgr 11

Verksamhetens innehåll och kvalité
På Älta skolas fritidshem arbetar vi mycket tillsammans. Vi ansvarar för fritidshemmet, driver rastverksamheten och arbetar tillsammans med lärarna och skolans övriga personal för att barnen ska nå sina mål. Fritidshemmet är integrerat i skolans verksamhet och lokaler och samma pedagoger är med ditt barn hela dagen.

På Älta skola fritidshem ska barnen leka och ha roligt, känna tillit och bli positivt uppmärksammade.
Våra barn ska känna att de är en del av en gemenskap och få möjlighet att skapa nya och bevara gamla kamratrelationer. Fritids ska vara en tillgång i barnens lärande och erbjuda en trygg och inspirerande miljö.

Vårt mål med leken är att den ska vara rolig och utveckla barnens lekskicklighet, språk och förmåga att samspela med andra.
Den ska stärka relationer och träna turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Leken ska befästa kunskaper och stärka barnens identitet och självkänsla. Barnen ska erbjudas en variation av aktiviteter inom lek och skapande verksamhet som är individ- och gruppanpassade. Barnen ska bli utmanade att pröva nytt men också få välja själva.

I skolsamverkan ska vi erbjuda lek i olika former. Vi ska stärka individ och grupp genom samtal och övningar. Komplettera klasslärarens teman med ett fritidspedagogiskt arbetssätt för att stimulera fler lärstilar d.v.s. genom ett praktiskt, estetiskt, utforskande och problembaserat arbetssätt.

Barnen ska lära sig grunderna i ett demokratiskt förhållningsätt: att ha respekt för andra, förstå sambandet mellan det handlande jag gör och vilka konsekvenser det kan få, att ta avstånd från grupptryck, inte utsätta andra för kränkande behandling, vara hjälpsam, leva sig in och förstå andra människors situation, förstå majoritetsbeslut och dess konsekvenser, ha rätt till en åsikt och bli respekterad för det, kunna delta i diskussioner och samtal och kunna förhandla och kompromissa. Våra barn ska ha inflytande och ta ansvar på fritidshemmet. Barnen ska erbjudas möjlighet att påverka innehållet i verksamheten och stimuleras att själv ta initiativ och träna sig att leda aktiviteter.

Personalen på Älta skolas fritidshem ska vara en länk mellan fritids, skola och hemmet i dagliga kontakter. Fritidshemmets verksamhet presenteras på föräldramöten, fritidsbrev i InfoMentor, hemsidan, Instagram och informationstavlor. Vi ska delta i barnens utvecklingssamtal. Bjuda in vårdnadshavare att ta del av barnets lärande genom: dagliga besök, Öppet hus, Fritidshemmets dag, Älta skolas dag, uppspel, vernissager, mm.

Barnen ska känna sig så trygga att de kan vara sig själva och våga pröva nya roller. Personalen ska medverka till att ”tillföra, inte ta ifrån” dvs. barnen ska ges möjlighet att välja själva men utmanas att pröva nya aktiviteter och utveckla nya färdigheter. Personalen ska ha ett aktivt genusperspektiv när det gäller aktiviteter, material, miljöer. Vi ska sträva efter att veta vilket syfte vi har med en aktivitet, d.v.s. om fokus ligger på jämställdhet eller att den utgår från barn och vuxnas spontanitet och lust. Personalens devis är: ”Ju fler färger (kunskaper och färdigheter) du har på din palett dess rikare blir livet”.

Våra fritidshem gör grovplaneringar för verksamheten. Grovplaneringen utgår från verksamhetsplanen, tidslinjen, skolans styrdokument samt medarbetarnas erfarenhet och kompetens.
Grovplan/veckoplaneringar utvärderas kontinuerligt och resultaten ska ligga till grund för verksamhetsförbättringar.

Vi utvärderar kontinuerligt barnens trygghet, lek, kamratskapande och lärande genom interjuver, fritidsmöten och spontana samtal. Vi följer upp resultaten i kommunens kundundersökning. Vi använder Demings cirkel i kvalitetsarbetet. Både ledning och medarbetare ska kontinuerligt redovisa och följa upp kvalitetsarbetet på Älta skolas fritidshem.

Praktisk information
Vi har ett gemensamt öppnings- och stängningsfritids i skolrestaurangen för barn som kommer tidigt eller går hem sent.

Sidan uppdaterades: