Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Trygghet

Att alla på Ekliden känner sig trygga är viktigt för oss. Strävan efter trygghet för alla präglar både hur skolan är organiserad och de samarbeten som vi har med andra.

Läroplanen innehåller följande formulering när det gäller trygghet:

"Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära." LGR11

Vårt trygghetsarbete

På Eklidens skola arbetar vi främjande, förebyggande och åtgärdande mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Arbetet sker på flera sätt.

Trygghetsteam (främjande och förebyggande)

I varje arbetslag finns en vuxen representant som 60 minuter per vecka har träffar med skolans trygghetsteam. I trygghetsteamet ingår dessutom skolans kurator, skolvärdinna och skolans fritidsledare. Teamet drivs av två av skolans bitr. rektorer som också deltar på alla möten. Teamet arbetar med främjande och förebyggande insatser runt tryggheten på skolan. Ett tillfälle per månad ansvarar varje lärarrepresentant för träffar med arbetslagets kompisstödjare.

Kompisstödjare (främjande och förebyggande)

I varje klass utses två kompisstödjare. De erhåller en heldagsutbildning innan de påbörjar sitt uppdrag. Utbildningen köps in av föreningen https://friends.se/

På Eklidens skola ser vi att kompisstödjare kan bidra genom att de:

- kan inspirera till en bra stämning i klassen och på skolan.

- kan representera klassen i frågor om trygghet och jämlikhet.

- kan arbeta främjande med aktiviteter som gör skolan tryggare, mysigare och roligare.

- vet att små saker kan göra stor skillnad!

- vet att det är de vuxnas ansvar att stoppa eventuella kränkningar och mobbning på skolan.

- vet att en kan prata med en vuxen på skolan om en upplever att ens ansvar som kompisstödjare blir ifrågasatt av andra elever eller om en tycker att det känns jobbigt på något sätt.

Kränkningsanmälan (åtgärdande)

En misstanke om att elev kränks eller är utsatt för mobbning kan komma från olika håll, t.ex. från elev, vårdnadshavare eller personal. Vid sådan misstanke skall situationen utredas omedelbart. Eklidens skola har rutiner som följs av all personal vid sådan misstanke. Handlingsplan mot kränkning och mobbning (PDF-dokument, 879 kB)

Kollo (främjande)

I början av åk 7 åker klasserna på dagskollo där eleverna får möjlighet att lära känna varandra genom gruppstärkande aktiviteter. Dagen planeras av skolvärdinnan och aktiviteterna planeras av arbetslagens kompisstödjare från åk 8 och åk 9. Klassens handledare och kompisstödjare deltar under hela dagen.

Elevcafeterian/kiosken (främjande)

Cafeterians läge, mitt i skolan, gör att fritidsledaren och skolvärdinnan får bra överblick över vad som händer i korridorerna.

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering

Skolans Aktiva åtgärder mot diskriminering (PDF-dokument, 920 kB) ligger till grund för skolans arbete för trygghet och likabehandling på skolan.

Våra utvärderingar visar gott resultat - men vi kan aldrig släppa frågan

Både Stockholmsenkäten och Nackas kundundersökning visar på ett mycket gott resultat för trygghetsarbetet på skolan. Vi är dock medvetna om att elevernas upplevelse av tryggheten på skolan kan ändra sig mycket snabbt, vi måste alltid hålla denna fråga aktuell på skolan.

Sidan uppdaterades: