Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Pedagogik och undervisning

Att dela erfarenheter, kunskap och att reflektera tillsammans

I staden Reggio Emilia i Italien utvecklades efter andra världskriget en filosofi av pedagogen och psykologen Loris Malaguzzi. Efter att ha sett och blivit skrämd av fascismens framväxt i Italien ville Loris Malaguzzi börja med barnen för att få till en förändring i människors sätt att se på varandra och deras vilja att reagera på orättvisor. Om barnen stöddes i sin vilja att uttrycka sig och sågs som deltagare i samhället skulle detta påverka hur samhället formades i framtiden.

Condorens förskolors arbetssätt och förhållningssätt utgår från denna grund och syftar till att skapa en gemenskap för barn och vuxna där medmänsklighet, medkänsla och meningsfullhet får mötas.

Kunskapssyn

Vår kunskapsyn utgår från att människor lär genom sina erfarenheter tillsammans och enskilt. Barn representerar sin kunskap och kommunicerar på många sätt t.ex. genom uttryck så som ord och kroppsrörelser, men också genom hur barnet förhåller sig till det material och de verktyg det möter och den miljö det vistas i.

Lärmiljö

Barnet vill genom sina handlingar vill skapa meningsfullhet och delta i ett sammanhang, det strävar efter att uttrycka sin vilja och att påverka sin tillvaro. Genom att utmana barnets tidigare erfarenheter kan ny kunskap skapas i samspel med andra. När den vuxne väntar och ger alla barn möjlighet att svara och att visa, skapas ett sammanhang där alla är lika viktiga och delaktiga.

Vid de små mötesplatser kan en mindre grupp barn mötas för att göra nya erfarenheter och se varandras kreativitet. Lärmiljön ska stötta barnet i att kunna lita på sin egen förmåga och utformas så att det kan utöva inflytande över dagens utformning. Den ska skall vara inbjudande, spännande och kreativ.

Att upptäcka sammanhang

I vår syn på kunskap är synen på meningsskapande och sammanhang centralt. I projekt, som utgår från barnens intresse under en längre tid, synliggörs dessa sammanhang. Genom att arbeta projekterande och undervisa ämnesöverskridande kan vi tillsammans se att alla ämnen finns i olika kontexter och bildar ett meningsfullt sammanhang för barnen under deras utbildning.

Pedagogisk dokumentation

För att kunna synliggöra sammanhang och för att kunna fånga barnens lärandeprocesser används pedagogisk dokumentation: observation, reflektion, dokumentation och analys. Att reflektera kring sitt eget lärande är grundläggande i kunskapsbyggande, det gäller både barn och vuxna och leder till en verksamhet som utvecklas.

Sidan uppdaterades: