Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Information till elever och vårdnadshavare

Ansökan och anmälan av modersmålsundervisning

Anmälan modersmålsundervisning i grundskolan F-9
Befintlig elev i Nacka?
Anmälan för modersmålsundervisning för befintliga elever i Nacka ska göras senast 30 april inför nytt läsår. Vi kommer försöka tillgodose ert önskemål om undervisning.

Nyinflyttad elev i Nacka?
För elever som är nyinflyttade i kommunen ska anmälan vara Modersmålsenheten tillhanda (senast 10 september hösttermin och 10 februari vårtermin). Vi kommer försöka tillgodose ert önskemål om undervisning i befintliga grupper.

Vem ska göra en anmälan?
Anmälan görs endast en gång och görs av vårdnadshavare, dvs de som redan läser behöver inte anmäla varje läsår. De som redan är anmälda fortsätter sin modersmålsundervisning tills uppsägning görs av vårdnadshavare.

Genom att klicka på länken, kan du ladda ner en ansökningsblankett som ska fyllas i och lämnas till skolans expedition (där eleven går). Elevens rektor beslutar om elevens rätt till att läsa modersmål. Därefter skickar elevens skola in blanketten till oss på Modersmålsenheten i Nacka.
Anmälan modersmålsundervisning (Word-dokument, 51 kB)
Uppsägning av modersmålsundervisning (PDF-dokument, 88 kB)

Anmälan av modersmålsundervisning i gymnasiet
För modersmålsundervisning i gymnasieskolan rekommenderar vi att föräldrar/elever kontaktar den aktuella skolan.

Anmälan av modersmålsstöd i förskola
Fråga förskolan om de tillåter modersmålsstöd. I så fall kan de skicka en beställning till Modersmålsenheten i Nacka. Om de behöver en beställningsblankett får de kontakta Modersmålsenheten.

Lagar, förordningar och andra regelverk gällande modersmål och studiehandledning

Information kring rätten till modersmålsundervisning samt studiehandledning utifrån Skollag och Skolförordningen

Skollag

Modersmålsundervisning ska erbjudas i grundskola, grundsärskola, specialskola samt gymnasieskola. Förskola och förskoleklass ”ska medverka till att barn och elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.”

10 kapitlet Grundskolan
7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

Skolförordningen
kapitel 5 Utbildningen

Modersmålsundervisning

7 § Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.


8 § Modersmålsundervisning får anordnas
 1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
 2. som elevens val,
 3. inom ramen för skolans val, eller
 4. utanför den garanterade undervisningstiden.

9 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

10 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om
 1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
 2. det finns en lämplig lärare (rektorn avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål)

Skolverket
Undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om

  • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever)
  • det finns en lämplig lärare.

Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Studiehandledning

Skolförordningen
kapitel 5 Utbildningen

Studiehandledning på modersmålet
4 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Skollagen 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen

12 i § /Träder i kraft I:2022-07-01/ En nyanländ elev, som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §, ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas.

Studiehandledningen får ges på elevens starkaste skolspråk, om det är ett annat än modersmålet. Lag (2022:146).

Kursplaner: (Skolverket)
Grundskolan:
Kursplanen i modersmål mm

Gymnasieskolan:
Kursplaner i modersmål mm

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningen och expeditionen.

Sidan uppdaterades: