Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Antagning

Eleverna antas till Nacka Musikklasser genom provsjungningar.

Går ditt barn i årskurs 3 och är intresserad av Nacka Musikklasser?

Välkommen till NMKs informationskväll om antagningsprov till åk 4 den 10 nov 2021 kl. 18:30
Ett möte för de sökande barnen, och deras föräldrar, som vid mötet ges en klar bild av vad de kommer att vara med om vid proven och förståelse för hur det kan vara att gå i Nacka Musikklasser.

Går ditt barn i årskurs 6 och är intresserad av Nacka Musikklasser?

Om vakanta platser uppstår i blivande årskurs 5 och 7 i Nacka Musikklasser inför kommande läsår 2022/2023 erbjuder vi provsjungningar tisdagen den 26 april till dessa platser. För intresseanmälan av provsjungning till blivande årskurs 5 och 7 ber vi er att fylla i en sådan anmälan som nås här på vår hemsida via länk. Kallelse till provsjungning sker därefter via mail. Länken nås under rubriken Anmälan.

Gör en provsjungning hos oss på Nacka Musikklasser

Går ditt barn i årskurs 3 detta läsår?

Här kan du anmäla ditt barn (senast 12/12) 2021 för provsjungning inför nästa läsår (årskurs 4) 2022/2023: Anmäl här

Går ditt barn i årskurs 5-8 detta läsår?

Här kan du löpande anmäla ditt barn för provsjungning och intresseanmälan: Anmäl här
Genom att göra ovan anmälan så ges du möjlighet till provsjungning om vakant plats uppstår.

Allmän information om intresseanmälan samt vakanta platser

  • Notera gärna att intresseanmälan till NMK är giltig under ett år och måste därefter återaktualiseras.
  • NMK fyller inte eventuellt uppkomna vakanser under åk 6 och inför åk 9

Välkommen titta på elevfilm om NMK

Länk till elevfilmen

Skolval och Provsjungningar inför åk 7

Observera att vid skolval till åk 7, i februari-mars, bör de vars barn inte redan går i NMK-verksamhet bortse från att lägga val på Nacka Musikklasser. Efter att alla åk 6 nuvarande NMK-elever samtidigt gjort sitt skolval och vi får eventuell vakant plats bjuder vi in intresseanmälda elever till antagningsprov. De antagna efter detta prov gör sedan ett formellt byte av skola. Provmomenten är näst intill de samma som inför åk 4 förutom att gruppmomentet utgår samt att obligatorisk sång är Uti vår hage vid provsjungning till åk 7. (Läs nedan om antagningsprovets olika moment)

.

Provsjungningar till innevarande skolår åk 4-8
NMK anordnar provsjungningar om vakant plats uppkommer under skolåret. Provmomenten är de samma som inför åk 4 förutom att gruppmomentet utgår.

Skulle det uppkomma vakanser i åk 5 och 8 används i första hand reservlistan efter antagningsprov till åk 4 och 7

Skulle det saknas godkända sökanden på reservlista från dessa tidigare provsjungningar kan NMK komma att bjuda in till ny provsjungning

NMK fyller inte eventuellt uppkomna vakanser i åk 6 och 9

Antagningens delar

Provsjungningarna inför åk 4 äger i regel rum under vecka 2
Gruppinformationstillfället blir alla sökande kallade till innan man gör sitt individuella prov.
De flesta sökande blir kallade till två olika dagar under provperioden

Hur går antagningen till?
De anmälda kallas till antagningsprov. Minst två lärare lyssnar på den sökande. Provresultatet protokollförs. Målman får skriftligt besked om barnet antas/ placerats som reserv eller inte kan antas efter detta provtillfälle. Besked om intagning till åk 4 meddelas mailledes fredagen den 11 februari då skolvalsperioden i Nacka kommun inför kommande läsår är öppen mellan 15 februari och 8 mars.

Hur går inträdesprovet till?
Provet består av två delar, ett informationstillfälle i elevgrupp och ett individuellt prov.
Inom det individuella sjunger eleven två sånger samt gör ett gehörsprov innehållande ton-rytm och melodihärmning. Provet i sin helhet tar ca 10 minuter.

Gruppmomentet består av:
Provinformation där man också rent praktiskt och tillsammans i grupp går genom delar av det individuella provet.
De sökande får sjunga tillsammans i grupp under ledning av en musiklärare. Man ges möjlighet att se en av våra musiksalar, träffa musiklärare och förhoppningsvis får man en känsla av verksamheten. Gruppen består av ca 30 sökande elever och görs endast med sökande till årskurs 4 för kommande läsår. Gruppmomentet tar ca: 25 minuter.

Individuella provet består av
:

Två sångprov
Eleven sjunger två sånger, en obligatorisk och en sång efter eget val.
Obligatorisk sång är "Nu tändas tusen juleljus". Den obligatoriska sången sjungs alltid till ackompanjemang i F-dur eller G-dur.
Eventuellt kan vi komma att spela till din egen valda sång. Vill du få ett riktigt ackompanjemang ska du ta med noter i önskad tonart.
Det individuella provet tar ca: 15 minuter.

Gehörs- och gestaltningsprov

  1. Eleven sjunger första frasen på "Blinka lilla stjärna" från olika givna starttoner.
  2. Tonträffning. Eleven sjunger toner som ges från pianot, ungefär som "Följa John"
  3. Särskilja toner i olika ackord. Läraren spelar ett ackord med tre toner, eleven ska sjunga tonerna uppifrån och ner.
  4. Härma rytmer genom knackning
  5. Härma några korta melodislingor

Sidan uppdaterades: